د انسټیټونو په اړه لنډ معلومات

شماره ولایت د تعلیمی مرکز نوم د مرکز بڼه معلومات
۱ کابل میخانیکی  انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲ کابل  تجارت انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳ کابل  اداری او حسابداری انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴ کابل  جمهوریت   انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵ کابل  اوبو، انرژی او برق انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶ کابل ساختمانی او جیودیزی انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷ کابل افغان ټکنالوژی انسټیتوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک و کړی
۸ کابل اداری او حسابداری نسوان انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک و کړی
۹ کابل ټکنالوژی افغان انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۰ کابل کرنې او خوراکې توکو د پروسس انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۱ کابل اوتو میخانیکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۲ کابل احمد شاه بابا کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۳ کابل ملی اداره او مدیریت نیما انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۴ کابل ښکلو هنرونو او صنایع انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۵ کابل کثیرالرشتوي(۱۳ ناحیه) انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۶ کابل قصبې کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۷ کابل د نابینایانو مسلکي انسټيټوټ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۸ کابل ناشنوایانو مسلکي انسټیټوټ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۹ کابل د ۱۹ مې ناحیې کثیرالرشتوي  انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۰ کابل قره باغ ولسوالۍ کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۱ کابل چهارآسیاب ولسوالۍکثیرالرشتوی انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۲ کابل اکمال تخصص انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۳ کابل ده سبز ولسوالۍکثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۴ کابل بګرامیو ولسوالۍکثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۵ کابل  سروبي ولسوالۍکثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۶ کابل خاکجبار ولسوالۍ کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۷ کابل ژورنالیزم انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۸ کنړ کرنې مسلکی انسټيټوټ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۹ کنړ دارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۰ کنړ کرنې مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۱ کنړ کرنې مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۲ کنړ کرنې مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۳ لوګر کانونو انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۴ لوګر کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۵ لوګر کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۶ لوګر کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۷ دایکندی کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۸ دایکندی تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۹ دایکندی کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۰ دایکندی کرنې او وترنرۍ مرکز انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۱ پکتیا کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۲ پکتیا تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی