د انسټیټونو په اړه لنډ معلومات

شماره ولایت ولسوالی/ناحیه د تعلیمی مرکز نوم د مرکز بڼه معلومات
۱ کابل دوهمه ناحیه  میخانیکی  انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲ کابل  دوهمه ناحیه   تجارت انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳ کابل ناحیه ۶  اداری او حسابداری انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴ کابل ناحیه ۲ ادارې او تجارت جمهوریت   انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵ کابل ناحیه ۶ اوبو، انرژی او برښنا انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶ کابل ناحیه ۳ ساختمانی او جیودیزی انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷ کابل ناحیه ۲ افغان ټکنالوژی انسټیتوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک و کړی
۸ کابل ناحیه ۳ اداری او حسابداری نسوان انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک و کړی
۹ کابل ناحیه ۳ ټکنالوژی کمپیوټر انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۰ کابل ناحیه ۳ کرنې او خوراکې توکو د پروسس انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۱ کابل ناحیه ۷ اتو میخانیکي اکاډمې انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۲ کابل ناحیه ۱۲ احمد شاه بابا کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۳ کابل ناحیه ۶  نیما انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۴ کابل ناحیه ۷ ښکلو هنرونو او صنایع انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۵ کابل ناحیه ۱۳ کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۶ کابل ناحیه ۱۵ قصبې کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۷ کابل ناحیه ۶ د نابینایانو مسلکي  انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۸ کابل ناحیه ۶ ناشنوایانو مسلکي  انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۹ کابل ناحیه ۱۹ کثیرالرشتوي  انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۰ کابل  قره باغ  کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۱ کابل چهارآسیاب کثیرالرشتوی انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۲ کابل مرکز اکمال تخصص انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۳ کابل ده‌ سبز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۴ کابل بگرامی کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۵ کابل سروبی کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۶ کابل خاکجبار  کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۷ کابل ناحیه ۳ ژورنالیزم انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۸ کنړ خاص کنر کرنې مسلکی انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲۹ کنړ اسعد آباد دارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۰ کنړ مروره

کرنې مسلکي

انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۱ کنړ سرکاڼو 

کرنې مسلکي

انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۲ کنړ پیچ دره

 کرنې مسلکي

انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۳ لوګر مرکز کانونو انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۴ لوګر محمد آغې

کثیرالرشتوي

انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۵ لوګر ارزه

کثیرالرشتوي

انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۶ لوګر مرکز کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۷ دایکندی خدیر کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۸ دایکندی مرکز تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳۹ دایکندی مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۰ دایکندی مرکز کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۱ پکتیا مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۲ پکتیا مرکز تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۳ پکتیا مرکز کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۴ پکتیا څمکنی کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۵ پکتیکا مرکز ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۶ پکتیکا مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۷ پکتیکا ارګون ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۸  بغلان پلخمري میخانیکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴۹  بغلان مرکزي بغلان کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۰  بغلان پلخمري ښځینه اداره او تجارت انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۱  بغلان مرکزي بغلان ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۲  بغلان نهرین کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۳  بغلان خوست او فرهنګ کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۴  بغلان خنجانو  کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۵  بغلان دوشي  کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۶  بغلان دهنه غوري کرنې مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۷ کاپیسا حصه دوم کوهستان تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۸ کاپیسا حصه اول کوهستان معاون انجینری انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵۹ کاپیسا تگاب کرنې مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۰ کاپیسا نجراب کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۱ کاپیسا حصه اول کوهستان د کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۲ کاپیسا مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۳ پروان سید خیل کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۴ پروان شیخ علی تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۵ پروان مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۶ پروان بگرام کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۷ پروان مرکز   تخنیکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۸ پروان جبل السراج ګلبهار کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶۹ پروان شینواری کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۰ پروان سیاگرد غوربند  کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۱

کندهار

مرکز ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۲

کندهار

مرکز میخانیکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۳

کندهار

دامان کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۴

کندهار

سپین بولدک کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۵

کندهار

میوند کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۶

کندهار

ژېړۍ کثیرالرشتوۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۷ کندهار مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۸ غزني مرکز ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۹ غزني مرکز کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۸۰ غزني مقر  کثیرالرشتوي انسټیټوټ

د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی

۸۱ غزني جاغوری کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۸۲ غزني مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۸۳ هلمند مرکز کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۸۴ هلمند مرکز ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۸۵ هلمند مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۸۶ هلمند ناوې کرنې انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷۸ هلمند ګرشک کرنې انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۸۸ هلمند گرم سیر کرنې انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۸۹ هلمند سنګین کرنې انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۰ هلمند مارجه کرنې انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۱ نیمروز چخانسور کرنې انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۲ نیمروز مرکز ادارې او حسابدارۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۳ نیمروز زرنج کرنې انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۴ تخار فرخار کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۵ تخار مرکز کثیرالرشتوي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۶ تخار رستاق کرنې مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۷ تخار دشت قلعه کرنې مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۸ تخار اشکمش کرنې او وترنرۍ انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۹۹ بلخ سجادیه تخنیکي او مسلکي انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۱۰۰ بلخ بلخ کیمیاوي ټکنالوژی انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړ

بله صفحه...