انسټیټونو لست

د تخنیکي او مسلکي زده کړو د انسټیټونو نوملړ او دهغه څانګې 

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت مراکز تعلیمی فعال/غیر فعال مراکز تعلیمی
1 ولايت کابل ده سبز 102000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
2 ولايت کابل کلکان 104000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
3 ولايت کابل قره باغ 105000067 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
4 ولايت کابل پغمان 108000034 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
5 ولايت کابل چهارآسياب 109000046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
6 ولايت کابل بگرامي 110000051 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
7 ولايت کابل خاک جبار 111000016 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
8 ولايت کابل سروبي 112000056 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
9 کاپيسا محمود راقي 201000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
10 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000010 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت فعال
11 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000012 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت فعال
12 کاپيسا کوه بند 203000018 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
13 کاپيسا نجراب 204000065 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
14 کاپيسا تگاب 205000028 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
15 کاپيسا حصه دوم کوهستان 207000001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت فعال
16 پروان چاريکار 301000036 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت فعال
17 پروان چاريکار 301000065 انستیتوت تخنیکی انستیتوت فعال
18 پروان جبل السراج 302000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
19 پروان شينواري 304000038 انستیتوت کثیرالرشتوی عبدالستار خواصی انستیتوت فعال
20 پروان غوربند 305000089 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت فعال
21 پروان شيخ علي 306000001 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
22 پروان بگرام 308000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
23 پروان سيد خيل 313000042 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
24 میدان وردک ميدان شهر 401000021 انستیتوت کثیرالرشتوی داکترعبدالوکیل انستیتوت فعال
25 میدان وردک ميدان شهر 401000029 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
26 میدان وردک جلريز 402000035 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
27 میدان وردک حصه اول بهسود 403000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
28 میدان وردک مرکز بهسود 404000104 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
29 میدان وردک مرکز بهسود 404000105 انستیتوت کثیرالرشتوی پیتاب هلمند انستیتوت فعال
30 میدان وردک سيد آباد 407000068 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
31 میدان وردک سيد آباد 407000096 انستیتوت کثیرالرشتوی دشت توپ انستیتوت فعال
32 میدان وردک نرخ 408000045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
33 میدان وردک جغتو 409000026 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
34 میدان وردک چک 410000057 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
35 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000062 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت فعال
36 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000078 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت فعال
37 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000079 انستیتوت معدن انستیتوت فعال
38 لوگر محمد آغه 505000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
39 لوگر ازره 508000044 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
40 غزني غزني 601000078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
41 غزني غزني 601000110 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
42 غزني غزني 601000111 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
43 غزني جاغوري 607000083 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
44 پکتيا گرديز 701000052 انستیتیوت مسلکی انستیتوت غیر فعال
45 پکتيا گرديز 701000062 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
46 پکتيا گرديز 701000063 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
47 پکتيا گرديز 701000064 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت فعال
48 پکتيا گرديز 701000065 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
49 پکتيا څمكني 718000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
50 ننگرهار جلال آباد 801000002 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
51 ننگرهار جلال آباد 801000019 انستیتوت میخانیکی انستیتوت فعال
52 ننگرهار جلال آباد 801000091 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
53 ننگرهار چپرهار 806000044 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
54 ننگرهار مهمند دره 814000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
55 ننگرهار مهمند دره 814000035 انستیتوت مسلکی تجارت صلح او ازادی انستیتوت فعال
56 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000023 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
57 لغمان مهترلام 901000057 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت فعال
58 لغمان مهترلام 901000076 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
59 لغمان مهترلام 901000077 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
60 لغمان قرغه يي 902000047 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
61 کنر اسعد آباد 100100018 انستیتوت مسلکی صنایع انستیتوت فعال
62 کنر اسعد آباد 100100039 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
63 کنر اسعد آباد 100100040 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت فعال
64 کنر مروره 100200015 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
65 کنر درهُ پيچ 101100035 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
66 کنر خاص کنړ 101500061 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
67 کنر سركاڼي 101600029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
68 بدخشان فيض آباد 110100059 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
69 بدخشان کشم 110200069 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
70 بدخشان اشکاشم 110700001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
71 بدخشان بهارک 110800010 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
72 بدخشان بهارک 110800011 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
73 بدخشان شغنان 110900001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
74 بدخشان ياوان 111500019 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
75 بدخشان درائم 111800038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
76 تخار تالقان 120100123 انستیتوت تخنیکی انستیتوت فعال
77 تخار تالقان 120100126 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
78 تخار فرخار 120600052 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
79 تخار رستاق 120800112 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
80 تخار دشت قلعه 121500001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
81 بغلان پلخمري 130200049 انستیتوت میخانیکی انستیتوت فعال
82 بغلان پلخمري 130200079 انستیتوت نسوان مسلکی تجارت انستیتوت فعال
83 بغلان دهنه غوري 130300046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
84 بغلان دوشي 130400001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
85 بغلان خنجان 130600001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
86 بغلان خوست 130800001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
87 بغلان نهرين 130900040 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
88 بغلان بغلان جديد 131200020 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
89 بغلان بغلان جديد 131200021 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
90 کندوز کندز 140100121 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
91 کندوز کندز 140100143 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
92 کندوز کندز 140100144 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
93 کندوز امام صاحب 140200080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
94 سمنگان آيبک 150100061 اانستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت غیر فعال
95 سمنگان آيبک 150100077 انستیتوت تخنیکی انستیتوت فعال
96 سمنگان آيبک 150100078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
97 سمنگان آيبک 150100079 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت فعال
98 سمنگان خرم سارباغ 150600030 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
99 بلخ مزار شریف 160100114 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
100 بلخ مزار شریف 160100118 انستیتوت نفت گاز انستیتوت فعال
101 بلخ مزار شریف 160100119 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
102 بلخ مزار شریف 160100145 انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه انستیتوت فعال
103 بلخ مزار شریف 160100146 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
104 بلخ مزار شریف 160100147 انستیتوت تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت فعال
105 بلخ نهرشاهي 160200001 انستیتوت ساختمانی انستیتوت فعال
106 جوزجان شبرغان 170100001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت فعال
107 جوزجان شبرغان 170100043 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
108 جوزجان شبرغان 170100112 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
109 فارياب ميمنه 180100029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
110 فارياب ميمنه 180100055 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
111 فارياب قيصار 180400056 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت فعال
112 فارياب اندخوي 181200022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
113 بادغيس قلعه نو 190100073 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
114 بادغيس قلعه نو 190100081 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
115 هرات هرات 200100093 انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد انستیتوت فعال
116 هرات هرات 200100162 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
117 هرات هرات 200100163 انستیتوت تخنیکی انستیتوت فعال
118 هرات هرات 200100207 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
119 هرات کرخ 200500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
120 فراه فرا ه 210100017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
121 فراه فرا ه 210100098 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
122 فراه فرا ه 210100099 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
123 فراه فرا ه 210100102 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت فعال
124 نيمروز زرنج 220100033 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
125 نيمروز زرنج 220100072 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
126 نيمروز چخانسور 220400017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
127 هلمند لشکر گاه 230100061 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
128 هلمند لشکر گاه 230100064 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
129 هلمند لشکر گاه 230100065 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت فعال
130 کندهار کندهار 240100141 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
131 کندهار کندهار 240100142 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
132 کندهار کندهار 240100143 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
133 کندهار دامان 240200001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
134 کندهار ميوند 240700001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
135 کندهار ژړي 241500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
136 زابل قلات 250100055 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
137 زابل قلات 250100056 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
138 ارزگان ترين کوټ 260100084 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
139 غور چغچران 270100296 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
140 غور چغچران 270100342 انستیتوت تخنیکی انستیتوت فعال
141 غور چغچران 270100344 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت فعال
142 غور لعل و سرجنگل 270700080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
143 باميان باميان 280100047 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
144 باميان باميان 280100062 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
145 باميان باميان 280100063 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
146 باميان يکاولنگ 280400066 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
147 باميان پنجاب 280500050 انستیتیوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
148 پکتيکا شرن 290100018 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
149 پکتيکا شرن 290100027 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
150 پکتيکا ارگون 291100002 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
151 نورستان نورستان (پارون) 300100028 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
152 سرپل سرپل 310100107 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
153 سرپل سرپل 310100129 انستیتوت نفت وگاز انستیتوت فعال
154 سرپل سرپل 310100130 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
155 خوست متون (خوست) 320100004 انستیتوت میخانیکی انستیتوت فعال
156 خوست متون (خوست) 320100055 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت فعال
157 خوست متون (خوست) 320100056 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
158 خوست متون (خوست) 320100058 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت فعال
159 خوست متون (خوست) 320100060 انستیتوت تربیت بدنی انستیتوت فعال
160 خوست ځاځي ميدان 320200001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
161 خوست ټني ( دره گي ) 320300036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
162 خوست موسي خيل 320500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
163 خوست صبري 320900042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
164 پنجشير بازارک 330100019 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
165 پنجشير بازارک 330100022 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
166 دايکندي نيلي 340100037 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال
167 دايکندي نيلي 340100041 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت فعال
168 دايکندي نيلي 340100043 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
169 دايکندي خدير 340500051 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت فعال
170 شهر کابل کابل ناحيه 1 350100019 انستیتوت اداره و اقتصاد جمهوریت انستیتوت فعال
171 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200008 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت فعال
172 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200010 انستیتوت میخانیکی انستیتوت فعال
173 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300001 انستیتوت تکنالوژی افغان انستیتوت فعال
174 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300015 انستیتوت ساختمانی وجیودیزی انستیتوت فعال
175 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300016 انستیتوت ترنم و فرهنگ انستیتوت فعال
176 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300020 انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت فعال
177 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300057 انستیتوت هنرها زیبا و صنایع انستیتوت فعال
178 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300072 انستیتوت ملی پلان گذاری انستیتوت غیر فعال
179 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300073 انستیتوت تربیت بدنی و سپورت انستیتوت غیر فعال
180 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300074 انستیتوت بایزد روشان انستیتوت فعال
181 شهر کابل کابل ناحيه 3 351000007 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت فعال
182 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600006 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت فعال
183 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600056 انستیتوت ملی اداره منجمنت(نیما) انستیتوت فعال
184 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600057 انستیتوت انرژی،آب وبرق انستیتوت فعال
185 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600061 مرکز اکمال تخصص و تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
186 شهر کابل کابل ناحيه 7 350200028 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت فعال
187 شهر کابل کابل ناحيه 7 350300071 انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت فعال
188 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700001 انستيتوت اتومیخانیکی انستیتوت فعال
189 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700066 انستیتوت زراعتی افغان هالند انستیتوت فعال
190 شهر کابل کابل ناحيه 9 350900042 انستیتوت هوانوردی انستیتوت فعال
191 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200017 انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا انستیتوت فعال
192 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200018 انستیتوت زبان های خارجی انستیتوت غیر فعال
193 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200019 انستیتوت ژورنالیزم انستیتوت غیر فعال
194 شهر کابل کابل ناحيه 13 351300045 انستیتوت اداره و اقتصاد انستیتوت فعال
195 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500001 انستیتوت کثیر الرشتوی قصبه انستیتوت فعال
196 شهر کابل کابل ناحيه 19 351200021 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت فعال