معلومات مختصر درباره انستیتوت ها

شماره ولایت نام مرکز تعلیمی نوعیت مرکز معلومات
۱ کابل  میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۲ کابل  تجارت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۳ کابل اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۴ کابل  جمهوریت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۵ کابل   انرژی، آب و برق انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۶ کابل  ساختمانی و جیودیزی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۷ کابل  تکنالوژی افغان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۸ کابل اداره و حسابداری نسوان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹ کابل تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۰ کابل زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۱ کابل اتو میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۲ کابل کثیرالرشتوی احمد شاه بابا  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۳ کابل اداره و منجمنت نیما انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۴ کابل هنر های زیبا و صنایع انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۵ کابل  کثیرالرشتوی(ناحیه ۱۳) انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۶ کابل کثیرالرشتوي قصبه انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۷ کابل انستیتوت مسلکی نابینایان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۸ کابل انستیتوت مسلکی ناشنوایان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۹ کابل انستیتوت کثیرالرشتوی ناحیه ۱۹ انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۰ کابل کثیرالرشتوی قره باغ ولسوالی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۱ کابل کثیرالرشتوی ولسوالی چهارآسیاب انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۲ کابل اکمال تخصص انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۳ کابل کثیرالرشتوی ولسوالی ده‌سبز انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۴ کابل کثیرالرشتوي ولسوالی بګرامی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۵ کابل کثیرالرشتوي ولسوالی سروبی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۶ کابل کثیرالرشتوی ولسوالی خاکجبار انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۷ کابل ژورنالیزم انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۸ کنر  زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۹ کنر اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۰ کنر زراعت مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۱ کنر مسلکي زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۲ کنر مسلکي زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۳ لوگر  معدن انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۴ لوگر کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۵ لوگر کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۶ لوگر زراعت و ترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۷ دایکندی زراعت و ترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۸ دایکندی تخنیکي و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۹ دایکندی کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۰ دایکندی  زراعت و ترنری مرکز انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۱ پکتیا کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۲ پکتیا تخنیکي و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۳ پکتیا زراعت و وترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۴ پکتیا کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۵ پکتیکا اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۶ پکتیکا کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۷ پکتیکا اداره و حسابداری ارگون انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۸ بغلان میخانیکی پلخمری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۹ بغلان  زراعت وترنری بغلان مرکزی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۰ بغلان اداره و تجارت نسوان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۱ بغلان اداره و حسابداری بغلان مرکزی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۲ بغلان کثیرالرشتوی نهرین انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۳ بغلان انستیتوت کثیرالرشتوي ولسوالی خوست و فرهنگ  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۴ بغلان کثیرالرشتوي ولسوالی خنجان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۵ بغلان کثیرالرشتوی ولسوالی دوشی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۶ بغلان مسلکی زراعت ولسوالی دهنه غوری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۷ کاپیسا تخنیکی و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۸ کاپیسا معاون انجینری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۹ کاپیسا مسلکی زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۰ کاپیسا کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۱ کاپیسا زراعت و وترنری حصه اول انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۲ کاپیسا کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۳ پروان کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۴ پروان تخنیکی و مسلکی شیخ علی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۵ پروان کثیرالرشتوي مرکز انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۶ پروان کثیرالرشتوي ولسوالی بګرام انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۷ پروان  تخنیکي مرکز   انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۸ پروان کثیرالرشتوي ګلبهار انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۹ پروان کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۰ پروان کثیرالرشتوي سیاگرد انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۱ قندهار اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۲ قندهار  میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۳ غزنی اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید