گالری رسانه

هیئت رهبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با رئیس یوناما دیدار کرد

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مشرتابه پلاوي په افغانستان کې د یوناما له رئیس سره وکتل

دست آوردهای پسین ریاست تفتیش اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د تفتیش ریاست لاسته راوړنې

بخش کتاب‌خانه و مقاله ویب سایت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د ویب سایټ د کتابتون او مقالو مینو ګانی

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ویب سایټ پيژندنه

معرفی ویب سایت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د املاکو څانګه

بخش املاک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مطبعه

مطبعه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

اتو میخانیکی اکاډمۍ کې د زده کوونکو عملی کار

کار های عملی شاگردان در اکادمی اتومیخانیکی

د پلان او راپور وركولو په اړه تعلیمی سیمینار

سمینار آموزشی پلان و گزارش دهی

Pagination