لیست شماره های تماس مسؤلین مرکزی اداره

شماره های تماس مسؤلین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی
شماره اسم و تخلص وظیفه ریاست مربوطه شماره تماس
۱ مولوی عصمت الله منیر رییس نصاب و تربیه معلم ریاست نصاب و تربیه معلم 0798972684
۲ سید عباس ایوبی رییس امور متعلمین و محصلین ریاست امور متعلمین و محصلین 0745339377
۳ عبدالوهاب سهاک آمر امور مکاتب و انستیتوت ها ریاست امور متعلمین و محصلین 0744272122
۴ محمد نور مسعود آمر تنظیم امور لیلیه ها ریاست امور متعلمین و محصلین 0766463632
۵ عبد الودود محمدی آمر نتایج ریاست امور متعلمین و محصلین 0744282025
۶ محمد فهیم شریفی آمر تعلیمات خاص ریاست امور متعلمین و محصلین 0796521911
۷ رفیع الله ثابت رییس منابع بشری ریاست منابع بشری 0730059014
۸ سردار محمد عبدالرحیم زی آمر ارزیابی اجراآت کارکنان ریاست منابع بشری 0747099625
۹ سیف الله عارفی آمر ارتباط کارکنان ریاست منابع بشری 0749455122
۱۰ عبدل متین آمر انکشاف اداره و ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری 0744424056
۱۱ نصیر احمد مدیر عمومی استخدام کارکنان ریاست منابع بشری 0748285150
۱۲ شمس الدین محبوب مدیر عمومی استخدام استادان ریاست منابع بشری 0748571101
۱۳ دلاور درمل رئیس تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت ریاست تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت 0745372767
۱۴ حافظ مطیع الله هدایت رئیس دفتر  ریاست دفتر 0744683768
۱۵ محمود فکور آمریت اسناد و ارتباط آمر اسناد و ارتباط 0749989900
۱۶ رحمت الله مسجدی آمر تنطیم کورسهای حرفوی ریاست عمومی تعلیمی و تحصیلی 0744272025
۱۷ عبد الرحمن رحمانی آمر ثبت حرفه و تشخیص
مواد خام و ممد درسی
ریاست عمومی تعلیمی و تحصیلی 0747538323
۱۸ استاد احمد خان صابری رئیس تفتیش داخلی ریاست تفتیش داخلی 0749033832
۱۹ باقر رضايی آمر ارتباط با دونر ها
و تمویل کننده گان
ریاست پلان و هماهنگی ستراتژیک 0744491989
۲۰ نصرت الله کاکر آمر پلان و ګزارشدهی ریاست پلان و هماهنگی ستراتژیک 0749311632
۲۱ مفتی سید محسن سادات رییس خدمات و املاک ریاست املاک و خدمات 0783258811
۲۲ مولانا سید الرحمن رافت آمر خدمات ریاست املاک و خدمات 0795264799
۲۳ محمد حامد پوپل رییس مالی و حسابی ریاست مالی و حسابی 0798682602
۲۴ امید اتل آمر محاسبه نقدی ریاست مالی و حسابی 0744865656
۲۵ عبدالحمید وهاب آمر بودجه ریاست مالی و حسابی 0799340691