لیست شماره های تماس مسؤلین مرکزی اداره

ریاست دفتر مقام

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

مطیع الله هدایت

رییس دفتر مقام

ریاست دفتر مقام

0744683768

۲

نجیب الله امین

آمر اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست دفتر مقام

0744465781

۳

محمد عثمان الماس

آمر اسناد و ارتباط

ریاست دفتر مقام

0764278834

معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

مولوی الحافظ مبشر آغا

رئیس عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

ریاست عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

0786211812

۲

محمد فهیم شریفی

کارشناس انسجام امور ولایات

ریاست عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

0796521911

۳

مفتی سید احسان الله قاسمی

رئیس امور متعلمین و محصلین

ریاست امور متعلمین و محصلین

0700008786

۴

مولوی داد الحق محمدی

آمر امور مکاتب و انستیتوت ها

ریاست امور متعلمین و محصلین

0706348915

۵

محمد نور مسعود

آمر تنظیم امور لیلیه ها

ریاست امور متعلمین و محصلین

0766463632

۶

عبدالودود محمدی

آمر نتایج

ریاست امور متعلمین و محصلین

0744282025

۷

مفتی محمد رمضان صهیب

آمر تعلیمات خاص

ریاست امور متعلمین و محصلین

0791463416

۸

مولوی عبدالودود هوتک

رئیس ارزیابی و  نظارت تعلیمی و تحصیلی

ریاست ارزیابی و  نظارت تعلیمی و تحصیلی

0748757677

۹

انجینر احمد نبی نائل

رئیس نصاب و تربیه معلم

ریاست نصاب و تربیه معلم

0749486388

۱۰

احمد الله کریمی

آمر امور علمی و مسلکی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0744282026

۱۱

عبدالمتین شریفی

آمر انکشاف نصاب تعلیمی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0799319298

۱۲

حکمت الله روحانی

آمر پلانگذاری آموزش استادان

ریاست نصاب و تربیه معلم

0786868643

۱۳

استاد گل محمد سجاد

آمر طبع و نشر کتب درسی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0798604606

۱۴

مفتی سید محسن سادات

رئیس تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

ریاست تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

0783258811

۱۵

حافظ عصمت الله منیر

رئیس تنظیم برنامه های حرفوی

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0747444645

۱۶

روح الله هوتک

 آمر ثبت حرفه و تشخیص مواد خام و ممد درسی

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0799626365

۱۷

رحمت الله مسجدی

آمر تنظیم کورسهای حرفوی

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0744272025

۱۸

مولوی اختر محمد عامر

رئیس ترنم و فرهنگ

ریاست ترنم و فرهنگ

0747138333

۱۹

سید بلال ابو محمد

سکرتر معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

سکرتریت معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

0706700881

معاونیت امور مالی و اداری

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

انجینر محمد مکاشف

سرپرست ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری

0748144010

۲

نصیر احمد راصد

آمر استخدام

ریاست منابع بشری

0744275767

۳

سردار محمد عبدالرحیمزی

آمر ارزیابی اجراآت، سوانح و دیتابس

ریاست منابع بشری

0747099625

۴

محمد آصف ایوب زی

آمر ارتباط کارکنان

ریاست منابع بشری

0778607874

۵

ظاهر بهزاد

آمر انکشاف اداره

ریاست منابع بشری

0775103780

۶

مفتی نجم الدین حقانی

رئیس دعوت و ارشاد

ریاست دعوت و ارشاد

0778232583

۷

مولوی محمد شاه میر غوری

رئیس املاک و خدمات

ریاست املاک و خدمات

0786151401

۸

مولوی شیر محمد عمری

آمر خدمات

ریاست املاک و خدمات

0706247840

۹

محمد منصور عطائی

آمر حفظ و مراقبت

ریاست املاک و خدمات

0779066458

۱۰

محمد سلیمان صدیقی

آمر املاک

ریاست املاک و خدمات

0780145706

۱۱

مولوی نیاز محمد مختار

رئیس مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی

0790918293

۱۲

عبدالحمید وهاب

آمر بودجه

ریاست مالی و حسابی

0799340691

۱۳

امید اتل

آمر محاسبه نقدی

ریاست مالی و حسابی

0744865656

۱۴

سهراب سلحشور

آمر تدارکات

آمریت تدارکات

0775588228

۱۵

محمد قسیم رسولی

سکرتر معاونیت امور مالی و اداری

معاونیت امور مالی و اداری

0788060577

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

مولوی نیک محمد نیکمل

رئیس پلان و هماهنگی ستراتیژیک

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0744155103

۲

محمد عمر قاضی زاده

سرپرست آمریت پالیسی ستراتیژیک

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0770606040

۳

محمد اکرام طیب

آمر پلان و ګزارشدهی

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0700442721

۴

حبیب الله شیروانی

آمر هماهنگی با سکتور خصوصی

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0744570838

۵

ملا محمد الله ابو حمدان

 آمر ارتباط با دونر ها و تمویل کننده گان

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0786814383

ریاست تفتیش داخلی

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

استاد احمد خان صابری

رئیس تفتیش داخلی

ریاست تفتیش داخلی

0748723938

۲

رحمن ولی مموزی

آمر تحلیل و ارزیابی

ریاست تفتیش داخلی

0744969055

مشاوریت ها

شماره

نام و تخلص

وظیفه

مشاوریت مربوطه

شماره تماس

۱

 

مشاور تخنیکی

مشاوریت تخنیکی

 

۲

مولانا خالد یعقوبی

سرپرست مشاوریت حقوقی

مشاوریت حقوقی

0766236576

۳

هدایت الله رسولی

مشاور معاونیت امور مالی و اداری

مشاوریت معاونیت امور مالی و اداری

0749033832

آمریت سیستم های معلوماتی و احصائیه

۱

شریف احمد راسخ

آمر سیستم های معلوماتی و احصائیه

آمریت سیستم های معلوماتی و احصائیه

0794465693

۲

 

کارشناس تحلیل احصائیه

آمریت سیستم های معلوماتی و احصائیه