اداری د مرکزی مسؤلینو د اړیکو شمیری

د مقام د دفتر ریاست

شماره

نوم او تخلص

وظیفه

مربوطه ریاست

د اړیکي شمیره

۱

مطیع الله هدایت

رییس دفتر مقام

ریاست دفتر مقام

0744683768

۲

محمد عثمان الماس

آمر اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست دفتر مقام

0764278834

۳

روح الله هوتک

آمر اسناد و ارتباط

ریاست دفتر مقام

0799626365

د تخنیکي او  مسلکي چارو معاونیت

شماره

نوم او تخلص

وظیفه

مربوطه ریاست

د اړیکي شمیره

۱

مولوی الحافظ مبشر آغا

رئیس عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

ریاست عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

0786211812

۲

محمد ذبیر بدری

کارشناس انسجام امور ولایات

ریاست عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

0787892604

۳

مفتی سید احسان الله قاسمی

رئیس امور متعلمین و محصلین

ریاست امور متعلمین و محصلین

0700008786

۴

عبدالوهاب سهاک

آمر امور مکاتب و انستیتوت ها

ریاست امور متعلمین و محصلین

0744272122

۵

محمد نور مسعود

آمر تنظیم امور لیلیه ها

ریاست امور متعلمین و محصلین

0766463632

۶

عبدالودود محمدی

آمر نتایج

ریاست امور متعلمین و محصلین

0744282025

۷

محمد فهیم شریفی

آمر تعلیمات خاص

ریاست امور متعلمین و محصلین

0796521911

۸

مولوی محمد مکاشف

رئیس نظارت تعلیمی و تحصیلی

ریاست نظارت تعلیمی و تحصیلی

0748144010

۹

حافظ عصمت الله منیر

رئیس نصاب و تربیه معلم

ریاست نصاب و تربیه معلم

0747444645

۱۰

احمد الله کریمی

آمر امور علمی و مسلکی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0744282026

۱۱

عبدالمتین شریفی

آمر انکشاف نصاب تعلیمی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0799319298

۱۲

حکمت الله روحانی

آمر پلانگذاری آموزش استادان

ریاست نصاب و تربیه معلم

0786868643

۱۳

استاد گل محمد سجاد

آمر طبع و نشر کتب درسی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0798604606

۱۴

دلاور درمل

رئیس تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

ریاست تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

0745372767

۱۵

مولوی عبدالودود هوتک

رئیس تنظیم برنامه های حرفوی

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0748757677

۱۶

عبدالرحمان رحمانی

آمر ثبت حرفه و تشخیص مواد خام

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0747538323

۱۷

رحمت الله مسجدی

آمر تنظیم کورسهای حرفوی

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0744272025

۱۸

محمد رفیق عامر

رئیس ترنم و فرهنگ

ریاست ترنم و فرهنگ

0747138333

۱۹

محمد صادق

سکرتر معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

سکرتریت معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

0745629450

د مالي او ادارې چارو معاونیت

شماره

نوم او تخلص

وظیفه

مربوطه ریاست

د اړیکي شمیره

۱

خالد یعقوبی

رئیس منابع بشری

ریاست منابع بشری

0766236576

۲

نصیر احمد راصد

آمر استخدام

ریاست منابع بشری

0744275767

۳

سردار محمد عبدالرحیمزی

آمر ارزیابی اجراآت، سوانح و دیتابس

ریاست منابع بشری

0747099625

۴

سیف الله عارفی

آمر ارتباط کارکنان

ریاست منابع بشری

0749455122

۵

عبدول متین

آمر انکشاف اداره

ریاست منابع بشری

0744424056

۶

مفتی نجم الدین حقانی

رئیس دعوت و ارشاد

ریاست دعوت و ارشاد

0778232583

۷

مفتی سید محسن سادات

رئیس املاک و خدمات

ریاست املاک و خدمات

0783258811

۸

سید عبدالرحمن رأفت

آمر خدمات

ریاست املاک و خدمات

0795264799

۹

محمد منصور عطائی

آمر حفظ و مراقبت

ریاست املاک و خدمات

0779066458

۱۰

محمد سلیمان صدیقی

آمر املاک

ریاست املاک و خدمات

0780145706

۱۱

نیاز محمد مختار

رئیس مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی

0790918293

۱۲

عبدالحمید وهاب

آمر بودجه

ریاست مالی و حسابی

0799340691

۱۳

امید اتل

آمر محاسبه نقدی

ریاست مالی و حسابی

0744865656

۱۴

سهراب سلحشور

آمر تدارکات

آمریت تدارکات

0775588228

۱۵

محمد قسیم رسولی

سکرتر معاونیت امور مالی و اداری

معاونیت امور مالی و اداری

0788060577

د پلان او ستراتیژیکی همغږي ریاست

شماره

نوم او تخلص

وظیفه

مربوطه ریاست

د اړیکي شمیره

۱

مولوی نیک محمد نیکمل

رئیس پلان و هماهنگی ستراتیژیک

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0744155103

۲

روح الله شفیق

آمر پالیسی ستراتیژیک

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0780867051

۳

نصرت الله کاکړ

آمر پلان و ګزارشدهی

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0749311632

۴

حبیب الله شیروانی

آمر هماهنگی با سکتور خصوصی

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0744570838

۵

عزت الله همت

سرپرست آمریت ارتباط با دونر ها و تویل کننده گان

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0747024642

د داخلي پلټنې ریاست

شماره

نوم او تخلص

وظیفه

مربوطه ریاست

د اړیکي شمیره

۱

استاد احمد خان صابری

رئیس تفتیش داخلی

ریاست تفتیش داخلی

0748723938

۲

رحمن ولی مموزی

آمر تحلیل و ارزیابی

ریاست تفتیش داخلی

0744969055

مشاوریتونه

شماره

نوم او تخلص

وظیفه

مربوطه مشاوریت

د اړیکي شمیره

۱

احمد نبی نایل

مشاور تخنیکی

مشاوریت تخنیکی

0749486388

۲

مولوی محمد شاه میر غوری

مشاور حقوقی

مشاوریت حقوقی

0786151401

۳

هدایت الله رسولی

مشاور معاونیت امور مالی و اداری

مشاوریت معاونیت امور مالی و اداری

0749033832

د معلوماتی سیسټمونو او احصائیی آمریت

۱

شریف احمد راسخ

آمر سیستم های معلوماتی و احصائیه

آمریت سیستم های معلوماتی و احصائیه

0794465693

۲

احسان الله مموزی

کارشناس تحلیل احصائیه

آمریت سیستم های معلوماتی و احصائیه

0784141647