د اطلاع رسونې مرجع

شهرت دنده د اړیکی شمیری بریښنالیک
محمد عثمان الماس د اداری د مقام ویاند 0764278834 info@tveta.gov.af
سید صفیر منصوری د عامه اړیکو عمومی مدیر 0784289047 media@tveta.gov.af
0744334834