د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هوکړه لیکونه

شماره عنوان  فایل
۱

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د محور د ښوونیزی او متشبثی  مؤسسې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۲

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د زابلی خیریه او ښونیزی  مؤسسې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۳

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د ښځو بنسټ ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۴

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د اداري اصلاحاتو ادارې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۵

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او ابن سینا غیر انتفاعي پوهنتون ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۶

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د آزادۍ چاپ شرکت ریاست ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۷

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د محمد رضا احمدي او شریکان یی (د موټر نوښتګر) ترمنځ هوکړه لیک

ډانلوډ
۸

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د اداري اصلاحاتو ادارې ترمنځ د اداري پروسو د ساده کولو هوکړه لیک

ډانلوډ
۹

دهوټل دارۍ او ګرځندوی انسټیټوټ په اړه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۱۰

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د ذهن د رسالت موسسی (MMO) ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۱۱

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د افغانستان د تجدید وړ انرژی اتحادیی ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۱۲

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او افغان پْسټ دولتي شرکت ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۱۳ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د شلترناو نړیوالې موسسې ترمنځ هوکړه لیک ډانلوډ
۱۴ د ښار او کور جوړونې وزارت او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ترمنځ د علمي او تخنیکي مرستو هوکړه لیک ډانلوډ
۱۵ د حرفوي زده کړو برنامو په هکله د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د روپاني موسسې بنسټ تر منځ د همکارۍ هوکړه لیک ډانلوډ
۱۶ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د آقاخان بنسټ تر منځ د همکارۍ هوکړه لیک ډانلوډ
۱۷ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د افغانانو لپاره غوره ژوند مؤسسې تر منځ د همکارۍ هوکړه لیک ډانلوډ
۱۸ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د انافی مؤسسې تر منځ د همکارۍ هوکړه لیک ډانلوډ
۱۹ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې تر منځ د همکارۍ هوکړه لیک ډانلوډ
۲۰ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د اوبو او انرژي وزارت تر منځ د همکارۍ هوکړه لیک ډانلوډ
۲۱ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې تر منځ د همکارۍ هوکړه لیک ډانلوډ