لست انستیتوت ها

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت مراکز تعلیمی سال تاسیس  فعال/غیر فعال 
1 ولايت کابل ده سبز 102000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
2 ولايت کابل کلکان 104000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
3 ولايت کابل قره باغ 105000067 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
4 ولايت کابل پغمان 108000034 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
5 ولايت کابل چهارآسياب 109000046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
6 ولايت کابل بگرامي 110000051 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
7 ولايت کابل خاک جبار 111000016 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
8 ولايت کابل سروبي 112000056 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
9 کاپيسا محمود راقي 201000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
10 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000010 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1382 فعال
11 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000012 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1400 فعال
12 کاپيسا کوه بند 203000018 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
13 کاپيسا نجراب 204000065 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
14 کاپيسا تگاب 205000028 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
15 کاپيسا حصه دوم کوهستان 207000001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1393 فعال
16 پروان چاريکار 301000036 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1383 فعال
17 پروان چاريکار 301000065 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
18 پروان جبل السراج 302000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
19 پروان شينواري 304000038 انستیتوت کثیرالرشتوی عبدالستار خواصی انستیتوت 1390 فعال
20 پروان غوربند 305000089 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1389 فعال
21 پروان شيخ علي 306000001 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1393 فعال
22 پروان بگرام 308000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
23 پروان سيد خيل 313000042 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
24 میدان وردک ميدان شهر 401000021 انستیتوت کثیرالرشتوی داکترعبدالوکیل انستیتوت 1387 فعال
25 میدان وردک ميدان شهر 401000029 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
26 میدان وردک جلريز 402000035 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
27 میدان وردک حصه اول بهسود 403000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
28 میدان وردک مرکز بهسود 404000104 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
29 میدان وردک مرکز بهسود 404000105 انستیتوت کثیرالرشتوی پیتاب هلمند انستیتوت 1399 فعال
30 میدان وردک دايمير داد 405000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 255 فعال
31 میدان وردک سيد آباد 407000068 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
32 میدان وردک سيد آباد 407000096 انستیتوت کثیرالرشتوی دشت توپ انستیتوت 1391 فعال
33 میدان وردک نرخ 408000045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
34 میدان وردک جغتو 409000026 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
35 میدان وردک چک 410000057 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
36 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000062 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1388 فعال
37 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000078 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1390 فعال
38 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000079 انستیتوت معدن انستیتوت 1391 فعال
39 لوگر محمد آغه 505000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
40 لوگر ازره 508000044 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
41 غزني غزني 601000078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
42 غزني غزني 601000110 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
43 غزني غزني 601000111 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
44 غزني جاغوري 607000083 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
45 پکتيا گرديز 701000062 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
46 پکتيا گرديز 701000063 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
47 پکتيا گرديز 701000064 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1391 فعال
48 پکتيا گرديز 701000065 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1380 فعال
49 پکتيا څمكني 718000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
50 ننگرهار جلال آباد 801000002 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال
51 ننگرهار جلال آباد 801000019 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1356 فعال
52 ننگرهار جلال آباد 801000091 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1355 فعال
53 ننگرهار چپرهار 806000044 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
54 ننگرهار مهمند دره 814000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
55 ننگرهار مهمند دره 814000035 انستیتوت مسلکی تجارت صلح او ازادی انستیتوت 1384 فعال
56 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000023 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
57 لغمان مهترلام 901000057 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
58 لغمان مهترلام 901000076 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
59 لغمان مهترلام 901000077 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
60 لغمان قرغه يي 902000047 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
61 کنر اسعد آباد 100100018 انستیتوت مسلکی صنایع انستیتوت 1380 فعال
62 کنر اسعد آباد 100100039 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
63 کنر اسعد آباد 100100040 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
64 کنر مروره 100200015 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
65 کنر درهُ پيچ 101100035 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
66 کنر خاص کنړ 101500061 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
67 کنر سركاڼي 101600029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
68 بدخشان فيض آباد 110100059 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1398 فعال
69 بدخشان کشم 110200069 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
70 بدخشان اشکاشم 110700001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
71 بدخشان بهارک 110800010 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
72 بدخشان بهارک 110800011 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
73 بدخشان شغنان 110900001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
74 بدخشان راغستان 111200026 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
75 بدخشان ياوان 111500019 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
76 بدخشان درائم 111800038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
77 بدخشان يفتل ( بالا پايان) 112300001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
78 تخار تالقان 120100123 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال
79 تخار تالقان 120100126 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
80 تخار اشکمش 120300001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1393 فعال
81 تخار فرخار 120600052 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
82 تخار رستاق 120800112 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
83 تخار دشت قلعه 121500001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
84 بغلان پلخمري 130200049 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1357 فعال
85 بغلان پلخمري 130200079 انستیتوت نسوان مسلکی تجارت انستیتوت 1384 فعال
86 بغلان دهنه غوري 130300046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
87 بغلان دوشي 130400001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
88 بغلان خنجان 130600001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
89 بغلان خوست 130800001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
90 بغلان نهرين 130900040 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
91 بغلان بغلان جديد 131200020 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
92 کندوز کندز 140100121 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1385 فعال
93 کندوز کندز 140100143 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
94 کندوز کندز 140100144 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1388 فعال
95 کندوز کندز 140100145 انستیتوت مسلکی تجارت نسوان انستیتوت 1383 فعال
96 کندوز امام صاحب 140200080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
97 سمنگان آيبک 150100077 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1386 فعال
98 سمنگان آيبک 150100078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
99 سمنگان آيبک 150100079 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1385 فعال
100 سمنگان خرم سارباغ 150600030 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
101 بلخ مزار شریف 160100114 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
102 بلخ مزار شریف 160100118 انستیتوت نفت گاز انستیتوت 1350 فعال
103 بلخ مزار شریف 160100119 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
104 بلخ مزار شریف 160100145 انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه انستیتوت 1390 فعال
105 بلخ مزار شریف 160100146 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1391 فعال
106 بلخ مزار شریف 160100147 انستیتوت تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت 1366 فعال
107 بلخ نهرشاهي 160200001 انستیتوت ساختمانی انستیتوت 1396 فعال
108 جوزجان شبرغان 170100001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
109 جوزجان شبرغان 170100043 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1380 فعال
110 جوزجان شبرغان 170100112 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
111 فارياب ميمنه 180100029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1355 فعال
112 فارياب ميمنه 180100055 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
113 فارياب قيصار 180400056 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
114 فارياب اندخوي 181200022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
115 بادغيس قلعه نو 190100073 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
116 بادغيس قلعه نو 190100081 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1387 فعال
117 هرات هرات 200100093 انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد انستیتوت 1356 فعال
118 هرات هرات 200100162 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1386 فعال
119 هرات هرات 200100163 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال
120 هرات هرات 200100207 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
121 هرات کرخ 200500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
122 فراه فرا ه 210100017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
123 فراه فرا ه 210100098 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
124 فراه فرا ه 210100099 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
125 فراه فرا ه 210100102 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
126 نيمروز زرنج 220100033 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
127 نيمروز زرنج 220100072 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
128 نيمروز چخانسور 220400017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
129 هلمند لشکر گاه 230100061 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
130 هلمند لشکر گاه 230100064 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1384 فعال
131 هلمند لشکر گاه 230100065 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1393 فعال
132 هلمند ناوه بارکزايي 230600022 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
133 هلمند گرمسير (هزار جفت) 231200042 انستیتوت زراعت انستیتوت 1389 فعال
134 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800038 انستیتوت زراعت انستیتوت 1389 فعال
135 کندهار کندهار 240100141 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1336 فعال
136 کندهار کندهار 240100142 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
137 کندهار کندهار 240100143 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
138 کندهار دامان 240200001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
139 کندهار ميوند 240700001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
140 کندهار سپين بولدک 241100001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
141 کندهار ژړي 241500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
142 زابل قلات 250100055 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
143 زابل قلات 250100056 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
144 ارزگان ترين کوټ 260100084 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
145 غور چغچران 270100296 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
146 غور چغچران 270100342 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1391 فعال
147 غور چغچران 270100344 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
148 غور لعل و سرجنگل 270700080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
149 باميان باميان 280100047 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
150 باميان باميان 280100062 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
151 باميان باميان 280100063 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1390 فعال
152 باميان يکاولنگ 280400066 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
153 باميان پنجاب 280500050 انستیتیوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
154 پکتيکا شرن 290100018 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
155 پکتيکا شرن 290100027 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
156 پکتيکا ارگون 291100002 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1396 فعال
157 نورستان نورستان (پارون) 300100028 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
158 نورستان وايگل 300300001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1402 فعال
159 سرپل سرپل 310100107 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
160 سرپل سرپل 310100129 انستیتوت نفت وگاز انستیتوت 1391 فعال
161 سرپل سرپل 310100130 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1394 فعال
162 خوست متون (خوست) 320100004 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1390 فعال
163 خوست متون (خوست) 320100055 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1392 فعال
164 خوست متون (خوست) 320100056 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
165 خوست متون (خوست) 320100058 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
166 خوست متون (خوست) 320100060 انستیتوت تربیت بدنی انستیتوت 1399 فعال
167 خوست ځاځي ميدان 320200001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
168 خوست ټني ( دره گي ) 320300036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
169 خوست موسي خيل 320500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1394 فعال
170 خوست صبري 320900042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
171 پنجشير بازارک 330100019 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1387 فعال
172 پنجشير بازارک 330100022 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
173 دايکندي نيلي 340100037 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
174 دايکندي نيلي 340100041 انستیتوت زراعت و وترنری
 امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهه
انستیتوت 1390 فعال
175 دايکندي نيلي 340100043 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1396 فعال
176 دايکندي خدير 340500051 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
177 شهر کابل کابل ناحيه 1 350100019 انستیتوت مسلکی اداره و تجارت جمهوریت انستیتوت 1336 فعال
178 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200008 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت 1318 فعال
179 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200010 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1316 فعال
180 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300001 انستیتوت تکنالوژی افغان انستیتوت 1330 فعال
181 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300015 انستیتوت ساختمانی وجیودیزی انستیتوت 1312 فعال
182 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300016 انستیتوت ترنم و فرهنگ انستیتوت 1352 فعال
183 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300020 انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت 1336 فعال
184 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300057 انستیتوت هنرها زیبا و صنایع انستیتوت 1390 فعال
185 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300074 انستیتوت بایزد روشان انستیتوت 1393 فعال
186 شهر کابل کابل ناحيه 3 351000007 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1339 فعال
187 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600006 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1336 فعال
188 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600056 انستیتوت ملی اداره منجمنت(نیما) انستیتوت 1387 فعال
189 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600057 انستیتوت انرژی،آب وبرق انستیتوت 1362 فعال
190 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600061 مرکز اکمال تخصص و تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1398 فعال
191 شهر کابل کابل ناحيه 7 350200028 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1390 فعال
192 شهر کابل کابل ناحيه 7 350300071 انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت 1387 فعال
193 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700001 انستيتوت اتومیخانیکی انستیتوت 1352 فعال
194 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700066 انستیتوت زراعتی افغان هالند انستیتوت 1391 فعال
195 شهر کابل کابل ناحيه 9 350900042 انستیتوت هوانوردی انستیتوت 1343 فعال
196 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200017 انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا انستیتوت 1392 فعال
197 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200019 انستیتوت ژورنالیزم انستیتوت 1392 فعال
198 شهر کابل کابل ناحيه 13 351300045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
199 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500001 انستیتوت کثیر الرشتوی قصبه انستیتوت 1362 فعال
200 شهر کابل کابل ناحيه 19 351200021 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1397 فعال