د مسلکي لیسو په اړه لنډ معلومات

شماره ولایت د تعلیمی مرکز نوم معلومات
1 کابل کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
2 کابل کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
3 کابل کثیرالرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
4 کابل کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
5 کنړ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
6 کنړ تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
7 کنړ تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
8 کنړ تجارت مسلکی لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
9 کنړ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
10 کنړ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
11 لوګر مخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
12 لوګر کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
13 لوګر ځانګړو زده کړو لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
14 دایکندی کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
15 دایکندی اشترلی کثیرالرشتوي لېسه  د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
16 دایکندی شهرستان کثیرالرشتوي لېسه   د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
17  پکتیا

احمد خیلو کثیرالرشتوي لېسه

د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
18  پکتیا جاني خیلو کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
19  پکتیا د وزي ولسوالۍ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
21  پکتیا  ډنډ پټان ادارې او تجارت لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
22  پکتیا احمداباد ادارې او تجارت لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
23  پکتیا اریوب ځاځیو میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
24  پکتیا زرمت میخانيکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
25  پکتیا کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
26  پکتیکا د ارګون د کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
27  پکتیکا د جاني خیلو کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
28  پکتیکا د خیرکوټ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
29  پکتیکا د سروبی کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
30  پکتیکا د مټاخان کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
31  پکتیکا یحی خیلو کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
32 بغلان اندراب ولسوالۍ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی