د مسلکي لیسو په اړه لنډ معلومات

شماره ولایت ولسوالی/ ناحیه د تعلیمی مرکز نوم معلومات
1 کابل موسهی کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
2 کابل میربچه کوت کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
3 کابل استالف کثیرالرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
4 کابل فرزه کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
5 کابل شکر دره کثیرالرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
6 کنړ نرنگ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
7 کنړ شیگل تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
8 کنړ څوکۍ تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
9 کنړ اسمار تجارت مسلکی لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
10 کنړ نورگل کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
11 کنړ وته پور کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
12 لوګر مرکز مخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
13 لوګر برکی برک کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
14 لوګر مرکز ځانګړو زده کړو لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
15 دایکندی میرامور کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
16 دایکندی اشترلی اشترلی کثیرالرشتوي لېسه  د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
17 دایکندی شهرستان شهرستان کثیرالرشتوي لېسه   د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
18 دایکندی کجران کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
19 دایکندی کیتی کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
20  پکتیا احمد خیل

احمد خیلو کثیرالرشتوي لېسه

د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
21  پکتیا جانی خیل کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
22  پکتیا وزي  کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
23  پکتیا میرزکه  کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
24  پکتیا  ډنډ پټان ادارې او تجارت لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
25  پکتیا احمداباد ادارې او تجارت لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
26  پکتیا اریوب ځاځی  میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
27  پکتیا زرمت میخانيکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
28  پکتیا سید کرم کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
29  پکتیکا ارګون  کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
30  پکتیکا جاني خیل کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
31  پکتیکا خیرکوټ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
32  پکتیکا سروبی کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
33  پکتیکا مټاخان کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
34  پکتیکا یحی خیل  کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
35 بغلان اندراب کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
36 کندهار ارغنداب کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
37 کندهار پنجوایی تجارت مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
38 کندهار مرکز ځانګړو زده کړو لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
39 کندهار مرکز تجارت مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
40 کندهار ډنډ

میخانیکي لیسه

د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
41 کندهار ناحیه ۶ کرنې حفظ المیوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
42 کندهار شا ولیکوت کثیرالرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
43 غزني قره باغ تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
44 غزني  واغظ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
45 غزني قره باغ کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
46 غزني خواجه عمري کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
47 غزني مرکز ځانګړو زده کړو مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
48 غزني اندړ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
49 هلمند گرشک میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
50 هلمند مرکز میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
51 هلمند موسی قلعه کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
52 هلمند نادعلی میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
53 هلمند نادعلی کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
54 نیمروز خاشرود کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
55 نیمروز زرنج تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
56 نیمروز کنګ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
57 تخار بهارک کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
58 تخار خواجه غار کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
59 تخار ورسج کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
60 بلخ چهارکنت کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
61 بلخ چمتال کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
62 بلخ بلخ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
63 بلخ شولگره کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
64 بلخ مزارشریف تعلیمات خاص د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
65 فراه مرکز تعلیمات خاص د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
66 فراه بالابلوک کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
67 فراه انار دره کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
68 فراه پشت رود کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
69 فراه پشت کوه کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
70 فراه ګلستان ادارې او تجارت مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
71 فراه پرچمن کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
72 فراه شیبکوه کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
73 فراه لاش جوین کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
74 غور دولتیار کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ
75 غور تیوره کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ
76 بدخشان فیض آباد د ځانګړو زده کړو لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ
77 بدخشان خواهان کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ
78 بدخشان ارگوی کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ