د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هوکړه لیکونه

شماره عنوان  فایل
۱

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د محور د ښوونیزی او متشبثی  مؤسسې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۲

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د زابلی خیریه او ښونیزی  مؤسسې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۳

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د ښځو بنسټ ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۴

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د اداري اصلاحاتو ادارې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۵

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او ابن سینا غیر انتفاعي پوهنتون ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۶

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د آزادۍ چاپ شرکت ریاست ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۷

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د محمد رضا احمدي او شریکان یی (د موټر نوښتګر) ترمنځ هوکړه لیک

ډانلوډ
۸

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د اداري اصلاحاتو ادارې ترمنځ د اداري پروسو د ساده کولو هوکړه لیک

ډانلوډ
۹

دهوټل دارۍ او ګرځندوی انسټیټوټ په اړه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۱۰

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د ذهن د رسالت موسسی (MMO) ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۱۱

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د افغانستان د تجدید وړ انرژی اتحادیی ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ