د اطلاع رسونې مرجع

شهرت  دنده د اړیکی شمیری بریښنالیک
محمد عثمان الماس د اداری د مقام ویاند 0766987655  
سید صفیر منصوری د عامه اړیکو عمومی مدیر 0777662133
0784289047
media@tveta.gov.af