معلومات مختصر درباره لیسه های مسلکی

شماره ولایت نام مرکز تعلیمی معلومات
1 کابل لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
2 کابل لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
3 کابل لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
4 کابل لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
5 کنر لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
6 کنر لیسه تخنیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
7 کنر لیسه تخنیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
8 کنر لیسه مسلکي تجارت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
9 کنر لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
10 کنر لیسه مسلکي زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
11

لوگر

لیسه میخانیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
12

لوگر

لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
13

لوگر

لیسه تعلیمات خاص برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
14

 دایکندی

لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
15

 دایکندی

لیسه کثیرالرشتوی اشترلی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
16

 دایکندی

لیسه کثیرالرشتوی شهرستان برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید