د ادارې د نشراتي چینلونو پیژندنه

شماره نشراتی چینلونه لینک
1 د ادارې ویب پاڼه https://tveta.gov.af
2 د ادارې فیسبوک https://facebook/TVETA
3 د ادارې ټویټر https://twitter.com/AfghanistanTvet
4 د ادارې یوټیوب https://www.youtube.com/@AfghanistanTvet
5 د اداری ټلګرام https://t.me/TVETAfghanistan
6 کتابتون https://t.me/AfgTvetaOnlineBooks