د مسلکي لیسو په اړه لنډ معلومات

شماره ولایت ولسوالی/ ناحیه د تعلیمی مرکز نوم معلومات
1 کابل موسهی کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
2 کابل میربچه کوت کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
3 کابل استالف کثیرالرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
4 کابل فرزه کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
5 کنړ نرنگ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
6 کنړ شیگل تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
7 کنړ څوکۍ تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
8 کنړ اسمار تجارت مسلکی لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
9 کنړ نورگل کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
10 کنړ وته پور کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
11 لوګر مرکز مخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
12 لوګر برکی برک کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
13 لوګر مرکز ځانګړو زده کړو لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
14 دایکندی میرامور کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
15 دایکندی اشترلی اشترلی کثیرالرشتوي لېسه  د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
16 دایکندی شهرستان شهرستان کثیرالرشتوي لېسه   د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
17 دایکندی کجران کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
18 دایکندی کیتی کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
19  پکتیا احمد خیل

احمد خیلو کثیرالرشتوي لېسه

د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
20  پکتیا جانی خیل کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
21  پکتیا وزي  کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
22  پکتیا میرزکه  کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
23  پکتیا  ډنډ پټان ادارې او تجارت لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
24  پکتیا احمداباد ادارې او تجارت لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
25  پکتیا اریوب ځاځی  میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
26  پکتیا زرمت میخانيکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
27  پکتیا سید کرم کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
28  پکتیکا ارګون  کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
29  پکتیکا جاني خیل کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
30  پکتیکا خیرکوټ کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
31  پکتیکا سروبی کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
32  پکتیکا مټاخان کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
33  پکتیکا یحی خیل  کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
34 بغلان اندراب کثیرالرشتوي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
35 کندهار ارغنداب کرنې مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
36 کندهار پنجوایی تجارت مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
37 کندهار مرکز ځانګړو زده کړو لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
38 کندهار مرکز تجارت مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
39 کندهار ډنډ

میخانیکي لیسه

د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
40 کندهار ناحیه ۶ کرنې حفظ المیوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
41 کندهار شا ولیکوت کثیرالرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
42 غزني قره باغ تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
43 غزني  واغظ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
44 غزني قره باغ کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
45 غزني خواجه عمري کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
46 غزني مرکز ځانګړو زده کړو مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
47 غزني اندړ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
48 هلمند گرشک میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
49 هلمند مرکز میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
50 هلمند موسی قلعه کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
51 هلمند نادعلی میخانیکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
52 هلمند نادعلی کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
53 نیمروز خاشرود کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
54 نیمروز زرنج تخنیکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
55 نیمروز کنګ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
56 تخار بهارک کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
57 تخار خواجه غار کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
58 تخار ورسج کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
59 بلخ چهارکنت کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
60 بلخ چمتال کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
61 بلخ بلخ کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
62 بلخ شولگره کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
63 بلخ مزارشریف تعلیمات خاص د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
64 فراه مرکز تعلیمات خاص د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
65 فراه بالابلوک کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
66 فراه انار دره کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
67 فراه پشت رود کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
68 فراه پشت کوه کرنې مسلکي لېسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
69 فراه ګلستان ادارې او تجارت مسلکي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
70 فراه پرچمن کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
71 فراه شیبکوه کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
72 فراه لاش جوین کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
73 غور دولتیار کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ
74 غور تیوره کثیر الرشتوي لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ
75 بدخشان فیض آباد د ځانګړو زده کړو لیسه د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ