معلومات مختصر درباره لیسه های مسلکی

شماره ولایت ولسوالی/ ناحیه نام مرکز تعلیمی معلومات
1 کابل موسهی لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
2 کابل میربچه کوت لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
3 کابل استالف لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
4 کابل فرزه لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
5 کابل شکر دره لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
6 کنر نرنگ لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
7 کنر شیگل لیسه تخنیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
8 کنر څوکی لیسه تخنیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
9 کنر اسمار لیسه مسلکي تجارت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
10 کنر نورگل لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
11 کنر وته پور لیسه مسلکي زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
12

لوگر

مرکز لیسه میخانیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
13

لوگر

برکی برک لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
14

لوگر

مرکز لیسه تعلیمات خاص برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
15

 دایکندی

میرامور لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
16

 دایکندی

اشترلی لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
17

 دایکندی

شهرستان لیسه کثیرالرشتوی  برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
18  دایکندی کجران لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
19 دایکندی کیتی لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
20

 پکتیا

احمد خیل لیسه کثیرالرشتوی  برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
21

 پکتیا

جانی خیل لیسه کثیرالرشتوي  برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
22

 پکتیا

وزی لیسه کثیرالرشتوی  برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
23

 پکتیا

میرزکه لیسه کثیرالرشتوي  برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
24

 پکتیا

دند پتان لیسه اداره و تجارت   برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
25

 پکتیا

احمدآباد لیسه اداره و تجارت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
26

 پکتیا

زازی آریوب لیسه میخانیکی  برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
27

 پکتیا

زرمت لیسه میخانیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
28

 پکتیا

سید کرم لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
29

 پکتیکا

ارگون لیسه مسلکی زراعت ارگون برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
30

 پکتیکا

جانی خیل لیسه کثیرالرشتوي برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
31

 پکتیکا

خیرکوت لیسه کثیرالرشتوي برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
32

 پکتیکا

سروبی لیسه کثیرالرشتوي برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
33

 پکتیکا

متاخان لیسه کثیرالرشتوي برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
34

 پکتیکا

یحی خیل لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
35

بغلان

اندراب لیسه کثیرالرشتوي  برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
36 قندهار ارغنداب لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
37 قندهار پنجوایی لیسه تجارت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
38 قندهار مرکز لیسه تعلیمات خاص برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
39 قندهار مرکز لیسه تجارت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
40 قندهار دند لیسه میخانیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
41 قندهار ناحیه ۶ لیسه زراعت حفظ المیوه برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
42 قندهار شا ولیکوت لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
43 غزنی قره باغ لیسه تخنیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
44 غزنی  واغظ لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
45 غزنی قره باغ لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
46 غزنی خواجه عمری لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
47 غزنی مرکز لیسه مسلکی تعلیمات خاص برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
48 غزنی اندر لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
49 هلمند گرشک لیسه میخانیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
50 هلمند مرکز لیسه میخانیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
51 هلمند موسی قلعه لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
52 هلمند نادعلی لیسه میخانیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
53 هلمند نادعلی لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
54 نیمروز خاشرود لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
55 نیمروز زرنج لیسه تخنیکی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
56 نیمروز کنگ لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
57 تخار بهارک لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
58 تخار خواجه غار لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
59 تخار ورسج لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
60 بلخ چهارکنت لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
61 بلخ چمتال لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
62 بلخ بلخ لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
63 بلخ شولگره لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
64 بلخ مزارشریف تعلیمات خاص برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
65 فراه مرکز تعلیمات خاص برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
66 فراه بالا بلوک لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
67 فراه انار دره لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
68 فراه پشت رود لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
69 فراه پشت کوه لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
70 فراه گلستان لیسه اداره و تجارت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
71 فراه پرچمن لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
72 فراه شیبکوه لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
73 فراه لاش جوین لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
74 غور دولتیار لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
75 غور تیوره لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
76 بدخشان فیض آباد لیسه تعلیمات خاص برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
77 بدخشان خواهان لیسه مسلکی زراعت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
78 بدخشان ارگوی لیسه کثیرالرشتوی برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید