مقاله های علمی و تحقیقاتی

# عنوان مقاله ولایت مرکز تعلیمی نویسنده  مقاله
1

نقش تعلیمات تخنیکی و مسلکی در اشتغالزایی کشور

بلخ لیسه کثیر الرشتوی

اسلام الدین "بهروز"

دانلود
2

طبقه بندی نباتات مزروعی

لوگر انستیتوت زراعت و وترنری

حیات الله "کریمی"

دانلود
3

کمپوست و روشهای تهیه آن

هرات لیسه کثیر الرشتوی

محمد یونس "یوسفی"

دانلود
4

مقاله در مورد طلا

لوگر انستیتوت معدن

اسدالله "خالقیار"

دانلود
5

اشتغال کار و قلب توسعه اقتصادی

کندز انستیتوت اداره و حسابداری

امرالله "قانع"

دانلود
6

سمارق

کندز انستیوت کثیر الرشتوی

علی "محمدی"

دانلود
7

محاسبه لوگارتم اعداد به هر قاعده بدون کاربرد جدول

فاریاب لیسه کثیر الرشتوی

  محمد ظاهر "رفعت فاریابی" 

دانلود
8

قابلیت های تقسیم بر اعداد اولیه n رقمی (طریقه حذفی)

فاریاب لیسه کثیر الرشتوی

 محمد ظاهر "رفعت فاریابی" 

دانلود
9

استخراج جذر مکعب اعداد

فاریاب لیسه کثیر الرشتوی

 محمد ظاهر "رفعت فاریابی" 

دانلود
10

تعامل ملل و تاثیرات آن در توسعه تعلیم و تربیه

فاریاب لیسه کثیر الرشتوی

 محمد ظاهر "رفعت فاریابی" 

دانلود
11

تبدیل کسر عام به کسر اعشار و عکس آن

فاریاب لیسه کثیر الرشتوی

 محمد ظاهر "رفعت فاریابی" 

دانلود
12

قابلیت های تقسیم بر اعداد طبیعی

فاریاب لیسه کثیر الرشتوی

 محمد ظاهر "رفعت فاریابی" 

دانلود
13

کاربرد افاده دو به توان ان

فاریاب لیسه کثیر الرشتوی

 محمد ظاهر "رفعت فاریابی" 

دانلود
14

اهمیت نحوۀ بیان مسئاله با تأکید بر مشکل  «ضعف آموزشهای عملی در تعلیمات تخنیکی و مسلکی»

کابل ریاست پلان و هماهنگی استراتژیک "حبیب الله "شیروانی دانلود
15  اقتصاد بازار در توسعه سرمایه گذاری  بامیان انستیتوت اداره و حسابداری محمدامین مدبر دانلود
16

ویتامین های محلول در شحم و اهمیت آنها

بادغیس انستیتوت مسلکی زراعت عبدالله عابد دانلود