کتابها

کتابهای دوره آموزشی یک ونیم ساله برای مجاهدین
(اینجا کلیک کنید)

 

صنف دهم

صنف یازدهم

صنف دوازدهم

سمستر اول سمستر اول سمستر اول
بوتانی اساسات علم وراثت ترویج زراعتی
  اساسات هارتیکلچر تولید میوه جات و سبزیجات
  ایکالوژی و حفاظت منابع طبیعی تولید نباتات مزروعی
  تنظیم چراگاه بازاریابی زراعتی
  حفاظه نباتات مرغداری
   

پرورش گوسفند و بز

 

صنف دهم

صنف یازدهم

صنف دوازدهم

سمستر دوم سمستر دوم سمستر دوم
اساسات مالداری غذا و تغذیه پرورش زنبور عسل و ماهی
اساسات نباتات مزروعی ماشین آلات زراعتی پرورش گاو
زولوژی آبیاری مدیریت فارم
اساسات خاکشناسی اساسات اقتصاد زراعتی  
  اساسات جنگلداری  

 

نصاب آموزشی رشتۀ تکنیشن معادن جامد                          

  دانلود نصاب معادن جامد                                    

صنف سیزدهم

سمستر اول

سمستر دوم

جیولوجی عمومی

برق در معدن

دستګاه میخانیکی معدن

حمل و نقل در معدن

معدن شناسی

دستګاه میخانیکی معدن

جیولوجی ساختمانی و نقشه برداری

 

صنف چهاردهم

سمستر اول

سمستر دوم

منرالوژی

اصول استخراج معدن

ماشین های معدن

جیو تخنیک

اصول استخراج معادن جامد و عملیات زیر زمینی

ماشین های معدن

 

نصاب آموزشی رشتۀ تکنیشن نفت و گاز 

دانلود نصاب آموزشی نفت و ګاز

صنف سیزدهم

سمستر اول

سمستر دوم

اتوماتیزیشن (آلات اندازه گیری)

اساسات نفت و گاز

اساسات ترمودینامیک

الکتروتخنیک عمومی

تکنالوژی برمه کاری

تکنالوژی برمه کاری

ARG GIS

ARG GIS

 

جیو فزیک

 

کیمیای تحلیلی

 

هایدروجیولوجی

صنف چهاردهم

سمستر اول

سمستر دوم

تکنالوژی استخراج

انتقال پایپ لاین

حفاظت محیط زیست

تکنالوژی تصفیه نفت وگاز

عملیات دستگاه

صحت و ایمنی

ماشین هاومیخانیزم های برمه کاری

ماشین های بهره برداری

کیمیای عضوی  

صنف دهم رشته الکترو تخنیک (برق)

سمستر اول

سمستر دوم

تکنالوژی

تکنالوژی

رسم تخنیک

رسم تخنیک

ریاضی فنی

ریاضی فنی

صنف یازدهم رشته الکترو تخنیک (برق)

سمستر اول

سمستر دوم

تکنالوژی

تکنالوژی

رسم تخنیک

رسم تخنیک

ریاضی فنی

ریاضی فنی

صنف دوازدهم رشته الکترو تخنیک (برق)

سمستر اول

سمستر دوم

تکنالوژی

تکنالوژی

رسم تخنیک

رسم تخنیک

ریاضی فنی

ریاضی فنی