لست مراکز دولتی تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت سال تاسیس  فعال/غیر فعال 
1 ولايت کابل ده سبز 102000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
2 ولايت کابل مير بچه کوت 103000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
3 ولايت کابل کلکان 104000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
4 ولايت کابل قره باغ 105000067 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
5 ولايت کابل استالف 106000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
6 ولايت کابل شکردره 107000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
7 ولايت کابل پغمان 108000034 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
8 ولايت کابل چهارآسياب 109000046 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
9 ولايت کابل بگرامي 110000051 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
10 ولايت کابل خاک جبار 111000016 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
11 ولايت کابل سروبي 112000056 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
12 ولايت کابل موسهي 114000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
13 ولايت کابل فرزه 115000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
14 کاپيسا محمود راقي 201000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
15 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000010 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1382 فعال
16 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000012 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1400 فعال
17 کاپيسا کوه بند 203000018 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
18 کاپيسا نجراب 204000065 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
19 کاپيسا تگاب 205000028 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
20 کاپيسا حصه دوم کوهستان 207000001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1393 فعال
21 پروان چاريکار 301000036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1383 فعال
22 پروان چاريکار 301000065 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
23 پروان چاريکار 301000066 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
24 پروان جبل السراج 302000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
25 پروان شينواري 304000038 انستیتوت کثیرالرشتوی
 عبدالستار خواصی
انستیتوت 1390 فعال
26 پروان غوربند 305000089 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
27 پروان شيخ علي 306000001 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1393 فعال
28 پروان سُرخ پارسا 307000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 غیر فعال 
29 پروان بگرام 308000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
30 پروان سيد خيل 313000042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
31 میدان وردک ميدان شهر 401000021 انستیتوت کثیرالرشتوی داکترعبدالوکیل انستیتوت 1387 فعال
32 میدان وردک ميدان شهر 401000029 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
33 میدان وردک ميدان شهر 401000030 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
34 میدان وردک جلريز 402000035 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
35 میدان وردک حصه اول بهسود 403000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
36 میدان وردک مرکز بهسود 404000104 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
37 میدان وردک مرکز بهسود 404000105 انستیتوت کثیرالرشتوی پیتاب هلمند انستیتوت 1399 فعال
38 میدان وردک دايمير داد 405000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 255 فعال
39 میدان وردک سيد آباد 407000068 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
40 میدان وردک سيد آباد 407000085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
41 میدان وردک سيد آباد 407000096 انستیتوت کثیرالرشتوی دشت توپ انستیتوت 1391 فعال
42 میدان وردک نرخ 408000045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
43 میدان وردک جغتو 409000026 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
44 میدان وردک چک 410000057 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
45 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000062 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1388 فعال
46 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000078 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1390 فعال
47 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000079 انستیتوت معدن انستیتوت 1391 فعال
48 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000091 لیسه میخانیکی لیسه 1390 فعال
49 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000094 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
50 لوگر بره کي برک 503000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
51 لوگر محمد آغه 505000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
52 لوگر ازره 508000044 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
53 غزني غزني 601000078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
54 غزني غزني 601000108 لیسه تعلیمات خاص مسلکی تعلیمات خاص 1392 فعال
55 غزني غزني 601000110 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
56 غزني غزني 601000111 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
57 غزني جاغوري 607000083 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
58 غزني مقر 608000022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
59 غزني قره باغ 613000109 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
60 غزني قره باغ 613000110 لیسه تخنیکی لیسه 1397 فعال
61 غزني اندړ 614000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
62 غزني واغظ 617000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
63 غزني خواجه عمري 620000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
64 پکتيا گرديز 701000062 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
65 پکتيا گرديز 701000063 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
66 پکتيا گرديز 701000064 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1391 فعال
67 پکتيا گرديز 701000065 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1380 فعال
68 پکتيا زرمت 702000001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1393 فعال
69 پکتيا وزی ځدران 704000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
70 پکتيا دند پټان 707000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
71 پکتيا جاني خيل (منگل) 716000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
72 پکتيا څمكني 718000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
73 پکتيا لجه احمد خيل 719000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
74 پکتيا سيد کرم 722000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
75 پکتيا ځاځي ( آريوب) 723000063 لیسه میخانیکی لیسه 1392 فعال
76 پکتيا رود احمد آبا 726000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
77 پکتيا میرزاکا 728000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
78 ننگرهار جلال آباد 801000002 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال
79 ننگرهار جلال آباد 801000019 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1356 فعال
80 ننگرهار جلال آباد 801000091 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1355 فعال
81 ننگرهار جلال آباد 801000092 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1394 فعال
82 ننگرهار سرخرود 802000056 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
83 ننگرهار حصارک 803000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
84 ننگرهار خوگياني 805000072 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
85 ننگرهار چپرهار 806000044 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
86 ننگرهار پچير و اگام 807000030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
87 ننگرهار رودات 809000051 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
88 ننگرهار نازيان 811000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
89 ننگرهار شينوار (غني خيل ) 813000036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
90 ننگرهار مهمند دره 814000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
91 ننگرهار مهمند دره 814000035 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت 1384 فعال
92 ننگرهار بټي كوټ 817000049 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
93 ننگرهار کامه 818000023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
94 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
95 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000023 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
96 ننگرهار بهسود 823000041 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
97 ننگرهار كوټ 825000034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
98 لغمان مهترلام 901000057 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
99 لغمان مهترلام 901000076 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
100 لغمان مهترلام 901000077 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
101 لغمان مهترلام 901000078 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1392 فعال
102 لغمان مهترلام 901000081 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
103 لغمان قرغه يي 902000047 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
104 لغمان علينگار 903000074 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
105 لغمان دولت شاه 906000035 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
106 لغمان عليشنگ 907000053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
107 کنر اسعد آباد 100100018 انستیتوت مسلکی صنایع انستیتوت 1380 فعال
108 کنر اسعد آباد 100100039 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
109 کنر اسعد آباد 100100040 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
110 کنر مروره 100200015 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
111 کنر وته پور 100600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
112 کنر درهُ پيچ 101100035 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
113 کنر نرنگ 101200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
114 کنر څوكي 101300040 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال
115 کنر نورگل 101400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
116 کنر خاص کنړ 101500061 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
117 کنر سركاڼي 101600029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
118 کنر شيگل شلتن 101700001 لیسه تخنیکی لیسه 1394 فعال
119 کنر (برکنړ) اسمار 101900022 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1391 فعال
120 بدخشان فيض آباد 110100059 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1398 فعال
121 بدخشان فيض آباد 110100060 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
122 بدخشان کشم 110200069 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
123 بدخشان اشکاشم 110700001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
124 بدخشان بهارک 110800010 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
125 بدخشان بهارک 110800011 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
126 بدخشان شغنان 110900001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
127 بدخشان خواهان 111100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
128 بدخشان راغستان 111200026 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
129 بدخشان شهربزرگ 111300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
130 بدخشان ياوان 111500019 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
131 بدخشان ارگو 111700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
132 بدخشان درائم 111800038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
133 بدخشان يفتل ( بالا پايان) 112300001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
134 تخار تالقان 120100123 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1387 فعال
135 تخار تالقان 120100126 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
136 تخار اشکمش 120300001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1393 فعال
137 تخار ورسج 120500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
138 تخار فرخار 120600052 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
139 تخار رستاق 120800112 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
140 تخار خواجه غار 121200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
141 تخار دشت قلعه 121500001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
142 تخار بهارک 121600054 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
143 بغلان پلخمري 130200049 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1357 فعال
144 بغلان پلخمري 130200079 انستیتوت نسوان مسلکی تجارت انستیتوت 1384 فعال
145 بغلان دهنه غوري 130300046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
146 بغلان دوشي 130400001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
147 بغلان خنجان 130600001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
148 بغلان خوست 130800001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
149 بغلان نهرين 130900040 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
150 بغلان بغلان جديد 131200020 انستیتوت کثیرالرشتوی بغلان مرکزی انستیتوت 1389 فعال
151 بغلان ده صلاح 131400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
152 کندوز کندز 140100121 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1385 فعال
153 کندوز کندز 140100143 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
154 کندوز کندز 140100144 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1388 فعال
155 کندوز کندز 140100145 انستیتوت مسلکی تجارت نسوان انستیتوت 1383 فعال
156 کندوز امام صاحب 140200080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
157 کندوز قلعه زال 140300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
158 کندوز چهاردره 140400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
159 کندوز علي آباد 140500034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
160 کندوز خان اباد 140600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
161 سمنگان آيبک 150100077 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1386 فعال
162 سمنگان آيبک 150100078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
163 سمنگان آيبک 150100079 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1385 فعال
164 سمنگان حضرت سلطان 150200001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
165 سمنگان دره صوف پائين 150400055 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
166 سمنگان خرم سارباغ 150600030 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
167 سمنگان فيروز نخچير 150800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
168 بلخ مزار شریف 160100114 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
169 بلخ مزار شریف 160100118 انستیتوت نفت گاز انستیتوت 1350 فعال
170 بلخ مزار شریف 160100119 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
171 بلخ مزار شریف 160100145 انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه انستیتوت 1390 فعال
172 بلخ مزار شریف 160100146 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1391 فعال
173 بلخ مزار شریف 160100147 انستیتوت تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت 1366 فعال
174 بلخ مزار شریف 160100148 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1389 فعال
175 بلخ نهرشاهي 160200001 انستیتوت انجنیری و ساختمانی انستیتوت 1396 فعال
176 بلخ دولت آباد 160500030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
177 بلخ بلخ 160600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
178 بلخ چاربولک 160700040 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
179 بلخ چمتال 160800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
180 بلخ شولگره 160900051 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1390 فعال
181 بلخ چارکنت 161100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
182 بلخ خلم 161400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
183 جوزجان شبرغان 170100001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
184 جوزجان شبرغان 170100043 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1380 فعال
185 جوزجان شبرغان 170100112 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
186 جوزجان خواجه دوکوه 170200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
187 جوزجان درزآب 170300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
188 جوزجان آقچه 170600043 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
189 جوزجان فيض آباد 170800032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
190 جوزجان قوش تیپه 171000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1402 فعال
191 فارياب ميمنه 180100029 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال
192 فارياب ميمنه 180100055 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
193 فارياب پشتون کوت 180200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
194 فارياب المار 180300044 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1391 فعال
195 فارياب قيصار 180400056 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
196 فارياب بلچراغ 180600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
197 فارياب گرزيوان 180700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
198 فارياب دولت آباد 180900001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1393 فعال
199 فارياب قرمقول 181000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
200 فارياب خان چارباغ 181100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
201 فارياب اندخوي 181200022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
202 فارياب خواجه سبز پوش 181300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
203 فارياب قرغان 181400021 لیسه کثیرالرشتوی شاکر کارگر لیسه 1392 فعال
204 بادغيس قلعه نو 190100073 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
205 بادغيس قلعه نو 190100081 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1387 فعال
206 بادغيس آب کمري 190200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
207 بادغيس قادس 190300085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
208 بادغيس جوند 190400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
209 بادغيس مرغاب 190600065 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
210 هرات هرات 200100093 انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد انستیتوت 1356 فعال
211 هرات هرات 200100162 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1386 فعال
212 هرات هرات 200100163 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال
213 هرات هرات 200100164 لیسه ناشنوايان تعلیمات خاص 1387 فعال
214 هرات هرات 200100165 لیسه مسلکی روشندلان تعلیمات خاص 1387 فعال
215 هرات هرات 200100207 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
216 هرات پشتون زرغون 200400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
217 هرات کرخ 200500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
218 هرات غوريان 200900001 لیسه تخنیکی لیسه 1393 فعال
219 هرات زنده جان 201010001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
220 هرات اوبه 201200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
221 فراه فرا ه 210100017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
222 فراه فرا ه 210100098 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
223 فراه فرا ه 210100099 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
224 فراه فرا ه 210100101 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
225 فراه فرا ه 210100102 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
226 فراه گلستان 210300001 لیسه اداره و تجارت لیسه 1393 فعال
227 فراه پرچمن 210400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
228 فراه بالا بلوک 210500023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
229 فراه اناردره 210700022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
230 فراه پشت کوه (قلعه کاه) 210800037 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
231 فراه لاش جوين 210900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
232 فراه شيب کوه (قلعه کاه) 211000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
233 فراه پشترود 211100017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
234 نيمروز زرنج 220100033 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
235 نيمروز زرنج 220100041 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
236 نيمروز زرنج 220100072 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
237 نيمروز زرنج 220100073 لیسه کثیرالرشتوی نسوان لیسه 1393 فعال
238 نيمروز کنگ 220200031 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
239 نيمروز چخانسور 220400017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
240 نيمروز خاشرود 220500021 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
241 نيمروز دلارام 220600014 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
242 هلمند لشکر گاه 230100061 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
243 هلمند لشکر گاه 230100064 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1384 فعال
244 هلمند لشکر گاه 230100065 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1393 فعال
245 هلمند لشکر گاه 230100069 لیسه میخانیکی لیسه 1402 فعال
246 هلمند موسي قلعه 230400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1389 فعال
247 هلمند ناوه بارکزايي 230600022 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
248 هلمند نادعلي 230800030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
249 هلمند نادعلي 230800031 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
250 هلمند گرمسير (هزار جفت) 231200042 انستیتوت زراعت انستیتوت 1389 فعال
251 هلمند سنگين 231300018 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
252 هلمند مارجه 231500024 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1385 فعال
253 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800018 لیسه میخانیکی لیسه 1356 فعال
254 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800038 انستیتوت زراعت انستیتوت 1389 فعال
255 کندهار کندهار 240100141 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1336 فعال
256 کندهار کندهار 240100142 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
257 کندهار کندهار 240100143 انستیتوت اداره و حسابداری
 شهید وحید الله
انستیتوت 1391 فعال
258 کندهار کندهار 240100144 لیسه حفظ میوه لیسه 1394 فعال
259 کندهار کندهار 240100145 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1394 فعال
260 کندهار کندهار 240100146 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
261 کندهار دامان 240200001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
262 کندهار شاه ولي کوټ 240300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
263 کندهار ارغنداب 240400025 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
264 کندهار ميوند 240700001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
265 کندهار پنجوائي 240800042 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال
266 کندهار سپين بولدک 241100001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
267 کندهار ژړي 241500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
268 کندهار (شورابک) دند 242000001 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال
269 زابل قلات 250100055 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
270 زابل قلات 250100056 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
271 زابل قلات 250100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1391 فعال
272 زابل شاه جوي 250200036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
273 زابل ارغنداب 250300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
274 زابل شنکي 250700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
275 زابل نو بهار 251000013 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
276 ارزگان ترين کوټ 260100084 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
277 ارزگان چوره 260200007 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
278 ارزگان خاص ارزکان 260300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
279 ارزگان دهراود 260500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
280 غور چغچران 270100296 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
281 غور چغچران 270100342 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1391 فعال
282 غور چغچران 270100344 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
283 غور تيوره 270500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
284 غور لعل و سرجنگل 270700080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
285 غور دولتيار 270900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
286 باميان باميان 280100047 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
287 باميان باميان 280100062 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
288 باميان باميان 280100063 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1390 فعال
289 باميان باميان 280100066 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
290 باميان شيبر 280200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
291 باميان يکاولنگ 280400066 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
292 باميان پنجاب 280500050 انستیتیوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
293 باميان ورس 280600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
294 باميان سيغان 280700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
295 باميان کهمرد 280800001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
296 باميان یکاولنگ نمبر2 280400067 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
297 پکتيکا شرن 290100018 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
298 پکتيکا شرن 290100027 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
299 پکتيکا سروبي 290800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
300 پکتيکا ارگون 291100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
301 پکتيکا ارگون 291100002 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1396 فعال
302 پکتيکا مټاخان 291500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
303 پکتيکا يحي خيل 291700017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
304 پکتيکا جاني خيل 292000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
305 پکتيکا خیرکوټ (زرغون شهر) 293100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
306 نورستان نورستان (پارون) 300100028 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
307 نورستان نورستان (پارون) 300100029 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
308 نورستان کامديش 300200053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
309 نورستان وايگل 300300001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1402 فعال
310 نورستان نورگرام (یاننگراج) 300700035 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
311 نورستان دوآب 300800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
312 سرپل سرپل 310100107 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
313 سرپل سرپل 310100129 انستیتوت نفت وگاز انستیتوت 1391 فعال
314 سرپل سرپل 310100130 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1394 فعال
315 سرپل سنچارک 310200070 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
316 سرپل کوهستانات 310300001 لیسه مسلکی لیسه 1402 فعال
317 سرپل بلخاب 310400001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
318 سرپل سوزمه قلعه 310500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
319 سرپل صياد 310600041 لیسه تخنیکی لیسه 1391 فعال
320 سرپل گوسفندي 310800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
321 خوست متون (خوست) 320100004 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1390 فعال
322 خوست متون (خوست) 320100055 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1392 فعال
323 خوست متون (خوست) 320100056 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
324 خوست متون (خوست) 320100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1391 فعال
325 خوست متون (خوست) 320100058 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
326 خوست متون (خوست) 320100060 انستیتوت تربیت بدنی انستیتوت 1399 فعال
327 خوست ځاځي ميدان 320200001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
328 خوست ټني ( دره گي ) 320300036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
329 خوست موسي خيل 320500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1394 فعال
330 خوست تيرزائي 320700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
331 خوست نادر شاه كوټ 320800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
332 خوست صبري 320900042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
333 خوست باک 321000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
334 خوست اسمعيل خيل مندوزایی 321600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
335 خوست شمل (دوه منډه) 321700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
336 پنجشير بازارک 330100019 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1387 فعال
337 پنجشير بازارک 330100022 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
338 پنجشير رخه 330200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 غیر فعال 
339 پنجشير حصه اول (خينج) 330400001 انستیتوت تخنیکی لیسه 1398 فعال
340 پنجشير پريان 330800001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال
341 پنجشير دره 330900001 لیسه تخنیکی لیسه 1392 فعال
342 پنجشير شتل 331000012 لیسه تجارت لیسه 1391 غیر فعال 
343 پنجشير آبشار 331100001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال
344 دايکندي نيلي 340100037 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
345 دايکندي نيلي 340100041 انستیتوت زراعت و وترنری
 امیر المومنین
حضرت علی کرم الله وجهه
انستیتوت 1390 فعال
346 دايکندي نيلي 340100043 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1396 فعال
347 دايکندي اشترلي 340300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
348 دايکندي کجران 340400032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
349 دايکندي خدير 340500051 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
350 دايکندي کيتي 340600003 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
351 دايکندي ميرامور 340700068 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
352 دايکندي شهرستان 340900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
353 شهر کابل کابل ناحيه 1 350100019 انستیتوت مسلکی
 اداره و تجارت جمهوریت
انستیتوت 1336 فعال
354 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200008 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت 1318 فعال
355 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200010 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1316 فعال
356 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300001 انستیتوت تکنالوژی افغان انستیتوت 1330 فعال
357 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300015 انستیتوت ساختمانی وجیودیزی انستیتوت 1312 فعال
358 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300016 انستیتوت ترنم و فرهنگ انستیتوت 1352 فعال
359 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300020 انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت 1336 فعال
360 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300057 انستیتوت هنرها زیبا و صنایع انستیتوت 1390 فعال
361 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300074 انستیتوت بایزد روشان انستیتوت 1393 فعال
362 شهر کابل کابل ناحيه 3 351000007 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1339 فعال
363 شهر کابل کابل ناحيه 3 351200019 انستیتوت ژورنالیزم انستیتوت 1392 فعال
364 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600001 انستیتوت مسلکی روشندلان تعلیمات خاص 1358 فعال
365 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600006 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1336 فعال
366 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600056 انستیتوت ملی اداره و مدیریت نیما انستیتوت 1387 فعال
367 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600057 انستیتوت انرژی،آب وبرق انستیتوت 1362 فعال
368 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600061 مرکز اکمال تخصص و تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1398 فعال
369 شهر کابل کابل ناحيه 7 350300071 انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت 1387 فعال
370 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700001 انستیتوت اکادمی اتومیخانیکی انستیتوت 1352 فعال
371 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700066 انستیتوت ملی زراعتی نایک (افغان هالند) انستیتوت 1391 غیر فعال 
372 شهر کابل کابل ناحيه 9 350900042 انستیتوت هوانوردی انستیتوت 1343 فعال
373 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200017 انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا انستیتوت 1392 فعال
374 شهر کابل کابل ناحيه 13 351300045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
375 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500001 انستیتوت کثیر الرشتوی قصبه انستیتوت 1362 فعال
376 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500056 انستیتوت ناشنوایان تعلیمات خاص 1358 فعال
377 شهر کابل کابل ناحيه 19 351200021 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1397 فعال