لست مراکز دولتی تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره ولایت ولسوالی کود
مرکز تعلیمی
نام
مرکز تعلیمی
نوعیت  سال تاسیس فعال/غیر فعال 
1 ولايت کابل ده سبز 102000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
2 ولايت کابل مير بچه کوت 103000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
3 ولايت کابل کلکان 104000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
4 ولايت کابل قره باغ 105000067 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
5 ولايت کابل استالف 106000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
6 ولايت کابل شکردره 107000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
7 ولايت کابل پغمان 108000034 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
8 ولايت کابل چهارآسياب 109000046 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
9 ولايت کابل بگرامي 110000051 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
10 ولايت کابل خاک جبار 111000016 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
11 ولايت کابل سروبي 112000056 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
12 ولايت کابل موسهي 114000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
13 ولايت کابل فرزه 115000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
14 کاپيسا محمود راقي 201000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
15 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000010 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1382 فعال
16 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000012 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1400 فعال
17 کاپيسا کوه بند 203000018 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
18 کاپيسا نجراب 204000065 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
19 کاپيسا تگاب 205000028 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
20 کاپيسا حصه دوم کوهستان 207000001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1393 فعال
21 پروان چاريکار 301000036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1383 فعال
22 پروان چاريکار 301000065 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
23 پروان چاريکار 301000066 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
24 پروان جبل السراج 302000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
25 پروان شينواري 304000038 انستیتوت کثیرالرشتوی عبدالستار خواصی انستیتوت 1390 فعال
26 پروان غوربند 305000089 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
27 پروان شيخ علي 306000001 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1393 فعال
28 پروان بگرام 308000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
29 پروان سيد خيل 313000042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
30 میدان وردک ميدان شهر 401000021 انستیتوت کثیرالرشتوی داکترعبدالوکیل انستیتوت 1387 فعال
31 میدان وردک ميدان شهر 401000029 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
32 میدان وردک ميدان شهر 401000030 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
33 میدان وردک جلريز 402000035 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
34 میدان وردک حصه اول بهسود 403000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
35 میدان وردک مرکز بهسود 404000104 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
36 میدان وردک مرکز بهسود 404000105 انستیتوت کثیرالرشتوی پیتاب هلمند انستیتوت 1399 فعال
37 میدان وردک دايمير داد 405000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 255 فعال
38 میدان وردک سيد آباد 407000068 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
39 میدان وردک سيد آباد 407000085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
40 میدان وردک سيد آباد 407000096 انستیتوت کثیرالرشتوی دشت توپ انستیتوت 1391 فعال
41 میدان وردک نرخ 408000045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
42 میدان وردک جغتو 409000026 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
43 میدان وردک چک 410000057 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
44 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000062 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1388 فعال
45 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000078 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1390 فعال
46 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000079 انستیتوت معدن انستیتوت 1391 فعال
47 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000091 لیسه میخانیکی لیسه 1390 فعال
48 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000094 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
49 لوگر بره کي برک 503000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
50 لوگر محمد آغه 505000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
51 لوگر ازره 508000044 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
52 غزني غزني 601000078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
53 غزني غزني 601000108 لیسه تعلیمات خاص مسلکی تعلیمات خاص 1392 فعال
54 غزني غزني 601000110 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
55 غزني غزني 601000111 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
56 غزني جاغوري 607000083 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
57 غزني مقر 608000022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
58 غزني قره باغ 613000109 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
59 غزني قره باغ 613000110 لیسه تخنیکی لیسه 1397 فعال
60 غزني اندړ 614000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
61 غزني واغظ 617000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
62 غزني خواجه عمري 620000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
63 پکتيا گرديز 701000062 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
64 پکتيا گرديز 701000063 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
65 پکتيا گرديز 701000064 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1391 فعال
66 پکتيا گرديز 701000065 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1380 فعال
67 پکتيا زرمت 702000001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1393 فعال
68 پکتيا وزی ځدران 704000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
69 پکتيا دند پټان 707000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
70 پکتيا جاني خيل (منگل) 716000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
71 پکتيا څمكني 718000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
72 پکتيا لجه احمد خيل 719000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
73 پکتيا سيد کرم 722000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
74 پکتيا ځاځي ( آريوب) 723000063 لیسه میخانیکی لیسه 1392 فعال
75 پکتيا رود احمد آبا 726000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
76 پکتيا میرزاکا 728000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
77 ننگرهار جلال آباد 801000002 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال
78 ننگرهار جلال آباد 801000019 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1356 فعال
79 ننگرهار جلال آباد 801000091 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1355 فعال
80 ننگرهار جلال آباد 801000092 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1394 فعال
81 ننگرهار سرخرود 802000056 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
82 ننگرهار حصارک 803000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
83 ننگرهار خوگياني 805000072 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
84 ننگرهار چپرهار 806000044 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
85 ننگرهار پچير و اگام 807000030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
86 ننگرهار رودات 809000051 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
87 ننگرهار نازيان 811000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
88 ننگرهار شينوار (غني خيل ) 813000036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
89 ننگرهار مهمند دره 814000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
90 ننگرهار مهمند دره 814000035 انستیتوت مسلکی تجارت صلح او ازادی انستیتوت 1384 فعال
91 ننگرهار بټي كوټ 817000049 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
92 ننگرهار کامه 818000023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
93 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
94 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000023 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
95 ننگرهار بهسود 823000041 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
96 ننگرهار كوټ 825000034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
97 لغمان مهترلام 901000057 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
98 لغمان مهترلام 901000076 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
99 لغمان مهترلام 901000077 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
100 لغمان مهترلام 901000078 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1392 فعال
101 لغمان مهترلام 901000081 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
102 لغمان قرغه يي 902000047 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
103 لغمان علينگار 903000074 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
104 لغمان دولت شاه 906000035 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
105 لغمان عليشنگ 907000053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
106 کنر اسعد آباد 100100018 انستیتوت مسلکی صنایع انستیتوت 1380 فعال
107 کنر اسعد آباد 100100039 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
108 کنر اسعد آباد 100100040 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
109 کنر مروره 100200015 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
110 کنر وته پور 100600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
111 کنر درهُ پيچ 101100035 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
112 کنر نرنگ 101200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
113 کنر څوكي 101300040 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال
114 کنر نورگل 101400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
115 کنر خاص کنړ 101500061 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
116 کنر سركاڼي 101600029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
117 کنر شيگل شلتن 101700001 لیسه تخنیکی لیسه 1394 فعال
118 کنر (برکنړ) اسمار 101900022 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1391 فعال
119 بدخشان فيض آباد 110100059 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1398 فعال
120 بدخشان فيض آباد 110100060 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
121 بدخشان کشم 110200069 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
122 بدخشان اشکاشم 110700001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
123 بدخشان بهارک 110800010 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
124 بدخشان بهارک 110800011 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
125 بدخشان شغنان 110900001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
126 بدخشان خواهان 111100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
127 بدخشان راغستان 111200026 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
128 بدخشان شهربزرگ 111300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
129 بدخشان ياوان 111500019 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
130 بدخشان ارگو 111700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
131 بدخشان درائم 111800038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
132 بدخشان يفتل ( بالا پايان) 112300001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
133 تخار تالقان 120100123 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1387 فعال
134 تخار تالقان 120100126 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
135 تخار اشکمش 120300001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1393 فعال
136 تخار ورسج 120500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
137 تخار فرخار 120600052 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
138 تخار رستاق 120800112 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
139 تخار خواجه غار 121200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
140 تخار دشت قلعه 121500001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
141 تخار بهارک 121600054 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
142 بغلان پلخمري 130200049 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1357 فعال
143 بغلان پلخمري 130200079 انستیتوت نسوان مسلکی تجارت انستیتوت 1384 فعال
144 بغلان دهنه غوري 130300046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
145 بغلان دوشي 130400001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
146 بغلان خنجان 130600001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
147 بغلان خوست 130800001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
148 بغلان نهرين 130900040 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
149 بغلان بغلان جديد 131200020 انستیتوت کثیرالرشتوی بغلان مرکزی انستیتوت 1389 فعال
150 بغلان ده صلاح 131400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
151 کندوز کندز 140100121 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1385 فعال
152 کندوز کندز 140100143 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
153 کندوز کندز 140100144 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1388 فعال
154 کندوز کندز 140100145 انستیتوت مسلکی تجارت نسوان انستیتوت 1383 فعال
155 کندوز امام صاحب 140200080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
156 کندوز قلعه زال 140300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
157 کندوز چهاردره 140400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
158 کندوز علي آباد 140500034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
159 کندوز خان اباد 140600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
160 سمنگان آيبک 150100077 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1386 فعال
161 سمنگان آيبک 150100078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
162 سمنگان آيبک 150100079 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1385 فعال
163 سمنگان حضرت سلطان 150200001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
164 سمنگان دره صوف پائين 150400055 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
165 سمنگان خرم سارباغ 150600030 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
166 سمنگان فيروز نخچير 150800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
167 بلخ مزار شریف 160100114 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
168 بلخ مزار شریف 160100118 انستیتوت نفت گاز انستیتوت 1350 فعال
169 بلخ مزار شریف 160100119 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
170 بلخ مزار شریف 160100145 انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه انستیتوت 1390 فعال
171 بلخ مزار شریف 160100146 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1391 فعال
172 بلخ مزار شریف 160100147 انستیتوت تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت 1366 فعال
173 بلخ مزار شریف 160100148 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1389 فعال
174 بلخ نهرشاهي 160200001 انستیتوت انجنیری و ساختمانی انستیتوت 1396 فعال
175 بلخ دولت آباد 160500030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
176 بلخ بلخ 160600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
177 بلخ چاربولک 160700040 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
178 بلخ چمتال 160800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
179 بلخ شولگره 160900051 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1390 فعال
180 بلخ چارکنت 161100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
181 بلخ خلم 161400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
182 جوزجان شبرغان 170100001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
183 جوزجان شبرغان 170100043 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1380 فعال
184 جوزجان شبرغان 170100112 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
185 جوزجان خواجه دوکوه 170200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
186 جوزجان درزآب 170300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
187 جوزجان آقچه 170600043 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
188 جوزجان فيض آباد 170800032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
189 فارياب ميمنه 180100029 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال
190 فارياب ميمنه 180100055 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
191 فارياب پشتون کوت 180200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
192 فارياب المار 180300044 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1391 فعال
193 فارياب قيصار 180400056 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
194 فارياب بلچراغ 180600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
195 فارياب گرزيوان 180700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
196 فارياب دولت آباد 180900001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1393 فعال
197 فارياب قرمقول 181000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
198 فارياب خان چارباغ 181100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
199 فارياب اندخوي 181200022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
200 فارياب خواجه سبز پوش 181300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
201 فارياب قرغان 181400021 لیسه کثیرالرشتوی شاکر کارگر لیسه 1392 فعال
202 بادغيس قلعه نو 190100073 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
203 بادغيس قلعه نو 190100081 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1387 فعال
204 بادغيس آب کمري 190200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
205 بادغيس قادس 190300085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
206 بادغيس جوند 190400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
207 بادغيس مرغاب 190600065 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
208 هرات هرات 200100093 انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد انستیتوت 1356 فعال
209 هرات هرات 200100162 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1386 فعال
210 هرات هرات 200100163 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال
211 هرات هرات 200100164 لیسه ناشنوايان تعلیمات خاص 1387 فعال
212 هرات هرات 200100165 لیسه مسلکی روشندلان تعلیمات خاص 1387 فعال
213 هرات هرات 200100207 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
214 هرات پشتون زرغون 200400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
215 هرات کرخ 200500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
216 هرات غوريان 200900001 لیسه تخنیکی لیسه 1393 فعال
217 هرات زنده جان 201010001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
218 هرات اوبه 201200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
219 فراه فرا ه 210100017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
220 فراه فرا ه 210100098 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
221 فراه فرا ه 210100099 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
222 فراه فرا ه 210100101 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
223 فراه فرا ه 210100102 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
224 فراه گلستان 210300001 لیسه اداره و تجارت لیسه 1393 فعال
225 فراه پرچمن 210400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
226 فراه بالا بلوک 210500023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
227 فراه اناردره 210700022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
228 فراه پشت کوه (قلعه کاه) 210800037 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
229 فراه لاش جوين 210900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
230 فراه شيب کوه (قلعه کاه) 211000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
231 فراه پشترود 211100017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
232 نيمروز زرنج 220100033 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
233 نيمروز زرنج 220100041 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
234 نيمروز زرنج 220100072 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
235 نيمروز زرنج 220100073 لیسه کثیرالرشتوی نسوان لیسه 1393 فعال
236 نيمروز کنگ 220200031 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
237 نيمروز چخانسور 220400017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
238 نيمروز خاشرود 220500021 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
239 نيمروز دلارام 220600014 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
240 هلمند لشکر گاه 230100061 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
241 هلمند لشکر گاه 230100064 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1384 فعال
242 هلمند لشکر گاه 230100065 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1393 فعال
243 هلمند موسي قلعه 230400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1389 فعال
244 هلمند ناوه بارکزايي 230600022 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
245 هلمند نادعلي 230800030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
246 هلمند نادعلي 230800031 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
247 هلمند گرمسير (هزار جفت) 231200042 انستیتوت زراعت انستیتوت 1389 فعال
248 هلمند سنگين 231300018 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
249 هلمند مارجه 231500024 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1385 فعال
250 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800018 لیسه میخانیکی لیسه 1356 فعال
251 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800038 انستیتوت زراعت انستیتوت 1389 فعال
252 کندهار کندهار 240100141 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1336 فعال
253 کندهار کندهار 240100142 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
254 کندهار کندهار 240100143 انستیتوت اداره و حسابداری شهید وحید الله انستیتوت 1391 فعال
255 کندهار کندهار 240100144 لیسه حفظ میوه لیسه 1394 فعال
256 کندهار کندهار 240100145 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1394 فعال
257 کندهار کندهار 240100146 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
258 کندهار دامان 240200001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
259 کندهار شاه ولي کوټ 240300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
260 کندهار ارغنداب 240400025 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
261 کندهار ميوند 240700001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
262 کندهار پنجوائي 240800042 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال
263 کندهار سپين بولدک 241100001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
264 کندهار ژړي 241500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
265 کندهار (شورابک) دند 242000001 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال
266 زابل قلات 250100055 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
267 زابل قلات 250100056 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
268 زابل قلات 250100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1391 فعال
269 زابل شاه جوي 250200036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
270 زابل ارغنداب 250300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
271 زابل شنکي 250700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
272 زابل نو بهار 251000013 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
273 ارزگان ترين کوټ 260100084 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
274 ارزگان چوره 260200007 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
275 ارزگان خاص ارزکان 260300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
276 ارزگان دهراود 260500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
277 غور چغچران 270100296 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
278 غور چغچران 270100342 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1391 فعال
279 غور چغچران 270100344 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
280 غور تيوره 270500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
281 غور لعل و سرجنگل 270700080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
282 غور دولتيار 270900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
283 باميان باميان 280100047 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
284 باميان باميان 280100062 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
285 باميان باميان 280100063 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1390 فعال
286 باميان باميان 280100066 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
287 باميان شيبر 280200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
288 باميان يکاولنگ 280400066 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
289 باميان پنجاب 280500050 انستیتیوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
290 باميان ورس 280600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
291 باميان سيغان 280700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
292 باميان کهمرد 280800001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
293 باميان یکاولنگ نمبر2 280400067 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
294 پکتيکا شرن 290100018 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
295 پکتيکا شرن 290100027 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
296 پکتيکا سروبي 290800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
297 پکتيکا ارگون 291100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
298 پکتيکا ارگون 291100002 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1396 فعال
299 پکتيکا مټاخان 291500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
300 پکتيکا يحي خيل 291700017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
301 پکتيکا جاني خيل 292000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
302 پکتيکا خیرکوټ (زرغون شهر) 293100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
303 نورستان نورستان (پارون) 300100028 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
304 نورستان نورستان (پارون) 300100029 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
305 نورستان کامديش 300200053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
306 نورستان وايگل 300300001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1402 فعال
307 نورستان نورگرام (یاننگراج) 300700035 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
308 نورستان دوآب 300800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
309 سرپل سرپل 310100107 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
310 سرپل سرپل 310100129 انستیتوت نفت وگاز انستیتوت 1391 فعال
311 سرپل سرپل 310100130 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1394 فعال
312 سرپل سنچارک 310200070 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
313 سرپل بلخاب 310400001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
314 سرپل سوزمه قلعه 310500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
315 سرپل صياد 310600041 لیسه تخنیکی لیسه 1391 فعال
316 سرپل گوسفندي 310800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
317 خوست متون (خوست) 320100004 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1390 فعال
318 خوست متون (خوست) 320100055 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1392 فعال
319 خوست متون (خوست) 320100056 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
320 خوست متون (خوست) 320100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1391 فعال
321 خوست متون (خوست) 320100058 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
322 خوست متون (خوست) 320100060 انستیتوت تربیت بدنی انستیتوت 1399 فعال
323 خوست ځاځي ميدان 320200001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
324 خوست ټني ( دره گي ) 320300036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
325 خوست موسي خيل 320500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1394 فعال
326 خوست تيرزائي 320700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
327 خوست نادر شاه كوټ 320800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
328 خوست صبري 320900042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
329 خوست باک 321000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
330 خوست اسمعيل خيل مندوزایی 321600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
331 خوست شمل (دوه منډه) 321700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
332 پنجشير بازارک 330100019 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1387 فعال
333 پنجشير بازارک 330100022 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
334 پنجشير رخه 330200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
335 پنجشير حصه اول (خينج) 330400001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1398 فعال
336 پنجشير پريان 330800001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال
337 پنجشير دره 330900001 لیسه تخنیکی لیسه 1392 فعال
338 پنجشير شتل 331000012 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال
339 پنجشير آبشار 331100001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال
340 دايکندي نيلي 340100037 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
341 دايکندي نيلي 340100041 انستیتوت زراعت و وترنری امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهه انستیتوت 1390 فعال
342 دايکندي نيلي 340100043 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1396 فعال
343 دايکندي اشترلي 340300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
344 دايکندي کجران 340400032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
345 دايکندي خدير 340500051 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
346 دايکندي کيتي 340600003 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
347 دايکندي ميرامور 340700068 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
348 دايکندي شهرستان 340900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
349 شهر کابل کابل ناحيه 1 350100019 انستیتوت مسلکی اداره و تجارت جمهوریت انستیتوت 1336 فعال
350 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200008 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت 1318 فعال
351 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200010 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1316 فعال
352 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300001 انستیتوت تکنالوژی افغان انستیتوت 1330 فعال
353 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300015 انستیتوت ساختمانی وجیودیزی انستیتوت 1312 فعال
354 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300020 انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت 1336 فعال
355 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300057 انستیتوت هنرها زیبا و صنایع انستیتوت 1390 فعال
356 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300074 انستیتوت بایزد روشان انستیتوت 1393 فعال
357 شهر کابل کابل ناحيه 3 351000007 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1339 فعال
358 شهر کابل کابل ناحيه 3 351200019 انستیتوت ژورنالیزم انستیتوت 1392 فعال
359 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600001 انستیتوت مسلکی روشندلان تعلیمات خاص 1358 فعال
360 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600006 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1336 فعال
361 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600056 انستیتوت ملی اداره منجمنت(نیما) انستیتوت 1387 فعال
362 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600057 انستیتوت انرژی،آب وبرق انستیتوت 1362 فعال
363 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600061 مرکز اکمال تخصص و تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1398 فعال
364 شهر کابل کابل ناحيه 7 350300071 انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت 1387 فعال
365 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700001 انستیتوت اکادمی اتومیخانیکی انستیتوت 1352 فعال
366 شهر کابل کابل ناحيه 9 350900042 انستیتوت هوانوردی انستیتوت 1343 فعال
367 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200017 انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا انستیتوت 1392 فعال
368 شهر کابل کابل ناحيه 13 351300045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
369 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500001 انستیتوت کثیر الرشتوی قصبه انستیتوت 1362 فعال
370 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500056 انستیتوت ناشنوایان تعلیمات خاص 1358 فعال
371 شهر کابل کابل ناحيه 19 351200021 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1397 فعال