تفاهمنامه های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره عنوان دانلود فایل
۱ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مؤسسه تعلیمی و کار آفرینی محور دانلود
۲ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مؤسسه خیریه و تعلیمی زابلی دانلود
۳ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مؤسسه بنیاد زنان دانلود
۴ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اداره اطلاحات اداری و خدمات ملکی دانلود
۵ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با پوهنتون غیر انتفاعی ابن سینا دانلود
۶ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با ریاست شرکت دولتی مطابع آزادی دانلود