مرجع اطلاع رسانی

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
محمد عثمان الماس سخنګوی مقام اداره 0764278834 info@tveta.gov.af
سید صفیر منصوری مدیر عمومی ارتباطات عامه 0784289047 media@tveta.gov.af
0744334834