مرجع اطلاع رسانی

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
محمد عثمان الماس سخنګوی مقام اداره 764278834 info@tveta.gov.af
سید صفیر منصوری مدیر عمومی ارتباطات عامه 784289047 media@tveta.gov.af
744334834