لست انستیتوت ها

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت سال تاسیس  فعال/غیر فعال  معرفی مختصر
1 ولايت کابل ده سبز 102000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
2 ولايت کابل کلکان 104000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال معلومات
3 ولايت کابل قره باغ 105000067 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال معلومات
4 ولايت کابل پغمان 108000034 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال معلومات
5 ولايت کابل چهارآسياب 109000046 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال معلومات
6 ولايت کابل بگرامي 110000051 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
7 ولايت کابل خاک جبار 111000016 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
8 ولايت کابل سروبي 112000056 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال معلومات
9 کاپيسا محمود راقي 201000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال معلومات
10 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000010 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1382 فعال معلومات
11 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000012 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1400 فعال معلومات
12 کاپيسا کوه بند 203000018 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال معلومات
13 کاپيسا نجراب 204000065 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال معلومات
14 کاپيسا تگاب 205000028 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال معلومات
15 کاپيسا حصه دوم کوهستان 207000001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1393 فعال معلومات
16 پروان چاريکار 301000036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1383 فعال معلومات
17 پروان چاريکار 301000065 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال معلومات
18 پروان جبل السراج 302000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال معلومات
19 پروان شينواري 304000038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال معلومات
 عبدالستار خواصی  
20 پروان غوربند 305000089 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال معلومات
21 پروان شيخ علي 306000001 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1393 فعال معلومات
22 پروان بگرام 308000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال معلومات
23 پروان سيد خيل 313000042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
24 میدان وردک ميدان شهر 401000021 انستیتوت کثیرالرشتوی داکترعبدالوکیل انستیتوت 1387 فعال  
25 میدان وردک ميدان شهر 401000029 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال  
26 میدان وردک جلريز 402000035 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال  
27 میدان وردک حصه اول بهسود 403000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال  
28 میدان وردک مرکز بهسود 404000104 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال  
29 میدان وردک مرکز بهسود 404000105 انستیتوت کثیرالرشتوی پیتاب هلمند انستیتوت 1399 فعال  
30 میدان وردک دايمير داد 405000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 255 فعال  
31 میدان وردک سيد آباد 407000068 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال  
32 میدان وردک سيد آباد 407000096 انستیتوت کثیرالرشتوی دشت توپ انستیتوت 1391 فعال  
33 میدان وردک نرخ 408000045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال  
34 میدان وردک جغتو 409000026 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال  
35 میدان وردک تنگی   انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1403 فعال  
36 میدان وردک چک 410000057 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال  
37 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000062 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1388 فعال معلومات
38 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000078 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1390 فعال  
39 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000079 انستیتوت معدن انستیتوت 1391 فعال معلومات
40 لوگر محمد آغه 505000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال معلومات
41 لوگر ازره 508000044 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال معلومات
42 غزني غزني 601000078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال معلومات
43 غزني غزني 601000110 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال معلومات
44 غزني غزني 601000111 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال معلومات
45 غزني جاغوري 607000083 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال معلومات
46 غزني مقر 608000022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال معلومات
47 پکتيا گرديز 701000062 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
48 پکتيا گرديز 701000063 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال معلومات
49 پکتيا گرديز 701000064 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1391 فعال معلومات
50 پکتيا گرديز 701000065 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1380 فعال معلومات
51 پکتيا څمكني 718000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال معلومات
52 ننگرهار جلال آباد 801000002 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال  
53 ننگرهار جلال آباد 801000019 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1356 فعال  
54 ننگرهار جلال آباد 801000091 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1355 فعال  
55 ننگرهار چپرهار 806000044 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال  
56 ننگرهار مهمند دره 814000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال  
57 ننگرهار مهمند دره 814000035 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت 1384 فعال  
58 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000023 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال  
59 لغمان مهترلام 901000057 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال  
60 لغمان مهترلام 901000076 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال  
61 لغمان مهترلام 901000077 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال  
62 لغمان قرغه يي 902000047 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال  
63 کنر اسعد آباد 100100018 انستیتوت مسلکی صنایع انستیتوت 1380 فعال  
64 کنر اسعد آباد 100100039 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال معلومات
65 کنر اسعد آباد 100100040 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال  
66 کنر مروره 100200015 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال معلومات
67 کنر درهُ پيچ 101100035 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال معلومات
68 کنر خاص کنړ 101500061 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال معلومات
69 کنر سركاڼي 101600029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال معلومات
70 بدخشان فيض آباد 110100059 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1398 فعال معلومات
71 بدخشان کشم 110200069 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال معلومات
72 بدخشان اشکاشم 110700001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال معلومات
73 بدخشان بهارک 110800010 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال معلومات
74 بدخشان بهارک 110800011 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال معلومات
75 بدخشان شغنان 110900001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال معلومات
76 بدخشان راغستان 111200026 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال معلومات
77 بدخشان ياوان 111500019 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال معلومات
78 بدخشان درائم 111800038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
79 بدخشان يفتل ( بالا پايان) 112300001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال معلومات
80 تخار تالقان 120100123 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1391 فعال معلومات
81 تخار تالقان 120100126 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال معلومات
82 تخار اشکمش 120300001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1393 فعال معلومات
83 تخار فرخار 120600052 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال معلومات
84 تخار رستاق 120800112 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال معلومات
85 تخار دشت قلعه 121500001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال معلومات
86 بغلان پلخمري 130200049 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1357 فعال معلومات
87 بغلان پلخمري 130200079 انستیتوت نسوان مسلکی تجارت انستیتوت 1384 فعال معلومات
88 بغلان دهنه غوري 130300046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال معلومات
89 بغلان دوشي 130400001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال معلومات
90 بغلان خنجان 130600001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال معلومات
91 بغلان خوست 130800001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال معلومات
92 بغلان نهرين 130900040 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال معلومات
93 بغلان بغلان جديد 131200020 انستیتوت کثیرالرشتوی بغلان مرکزی انستیتوت 1389 فعال  
94 کندز کندز 140100121 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1385 فعال  
95 کندز کندز 140100143 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال  
96 کندز کندز 140100144 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1388 فعال  
97 کندز کندز 140100145 انستیتوت مسلکی تجارت نسوان انستیتوت 1383 فعال  
98 کندز امام صاحب 140200080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال  
99 سمنگان آيبک 150100077 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1386 فعال  
100 سمنگان آيبک 150100078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال  
101 سمنگان آيبک 150100079 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1385 فعال  
102 سمنگان خرم سارباغ 150600030 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال  
103 بلخ مزار شریف 160100114 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال معلومات
104 بلخ مزار شریف 160100118 انستیتوت نفت گاز انستیتوت 1350 فعال معلومات
105 بلخ مزار شریف 160100119 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال معلومات
106 بلخ مزار شریف 160100145 انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه انستیتوت 1390 فعال معلومات
107 بلخ مزار شریف 160100146 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1391 فعال معلومات
108 بلخ مزار شریف 160100147 انستیتوت تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت 1366 فعال معلومات
109 بلخ نهرشاهي 160200001 انستیتوت انجنیری و ساختمانی انستیتوت 1396 فعال معلومات
110 جوزجان شبرغان 170100001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال  
111 جوزجان شبرغان 170100043 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1380 فعال  
112 جوزجان شبرغان 170100112 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال  
113 فارياب ميمنه 180100029 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال  
114 فارياب ميمنه 180100055 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال  
115 فارياب قيصار 180400056 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال  
116 فارياب اندخوي 181200022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال  
117 بادغيس قلعه نو 190100073 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال  
118 بادغيس قلعه نو 190100081 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1387 فعال  
119 هرات هرات 200100093 انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد انستیتوت 1356 فعال  
120 هرات هرات 200100162 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1386 فعال  
121 هرات هرات 200100163 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال  
122 هرات هرات 200100207 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال  
123 هرات کرخ 200500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال  
124 فراه فرا ه 210100017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال معلومات
125 فراه فرا ه 210100098 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال معلومات
126 فراه فرا ه 210100099 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
127 فراه فرا ه 210100102 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال معلومات
128 نيمروز زرنج 220100033 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال معلومات
129 نيمروز زرنج 220100072 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال معلومات
130 نيمروز چخانسور 220400017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال معلومات
131 هلمند لشکر گاه 230100061 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال معلومات
132 هلمند لشکر گاه 230100064 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1384 فعال معلومات
133 هلمند لشکر گاه 230100065 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1393 فعال معلومات
134 هلمند ناوه بارکزايي 230600022 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال معلومات
135 هلمند گرمسير (هزار جفت) 231200042 انستیتوت زراعت انستیتوت 1353 فعال معلومات
136 هلمند سنگين 231300018 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال معلومات
137 هلمند مارجه 231500024 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1385 فعال معلومات
138 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800038 انستیتوت زراعت انستیتوت 1389 فعال معلومات
139 کندهار کندهار 240100141 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1336 فعال معلومات
140 کندهار کندهار 240100142 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال معلومات
141 کندهار کندهار 240100143 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال معلومات
 شهید وحید الله  
142 کندهار دامان 240200001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال معلومات
143 کندهار ميوند 240700001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال معلومات
144 کندهار سپين بولدک 241100001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال معلومات
145 کندهار ژړي 241500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال معلومات
146 زابل قلات 250100055 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال  
147 زابل قلات 250100056 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال  
148 ارزگان ترين کوټ 260100084 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال  
149 غور چغچران 270100296 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال معلومات
150 غور چغچران 270100342 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1391 فعال معلومات
151 غور چغچران 270100344 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال معلومات
152 غور لعل و سرجنگل 270700080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
153 باميان باميان 280100047 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال  
154 باميان باميان 280100062 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال  
155 باميان باميان 280100063 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1390 فعال  
156 باميان يکاولنگ 280400066 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال  
157 باميان پنجاب 280500050 انستیتیوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال  
158 پکتيکا شرن 290100018 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال معلومات
159 پکتيکا شرن 290100027 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
160 پکتيکا ارگون 291100002 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1396 فعال معلومات
161 نورستان نورستان (پارون) 300100028 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال  
162 نورستان وايگل 300300001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1402 فعال  
163 سرپل سرپل 310100107 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال  
164 سرپل سرپل 310100129 انستیتوت نفت وگاز انستیتوت 1391 فعال  
165 سرپل سرپل 310100130 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1394 فعال  
166 خوست متون (خوست) 320100004 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1390 فعال  
167 خوست متون (خوست) 320100055 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1392 فعال  
168 خوست متون (خوست) 320100056 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال  
169 خوست متون (خوست) 320100058 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال  
170 خوست متون (خوست) 320100060 انستیتوت تربیت بدنی انستیتوت 1399 فعال  
171 خوست ځاځي ميدان 320200001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال  
172 خوست ټني ( دره گي ) 320300036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال  
173 خوست موسي خيل 320500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1394 فعال  
174 خوست صبري 320900042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال  
175 پنجشير بازارک 330100019 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1387 فعال  
176 پنجشير بازارک 330100022 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال  
177 دايکندي نيلي 340100037 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال معلومات
178 دايکندي نيلي 340100041 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال  
 امیر المومنین معلومات
حضرت علی کرم الله وجهه  
179 دايکندي نيلي 340100043 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1396 فعال معلومات
180 دايکندي خدير 340500051 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال معلومات
181 شهر کابل کابل ناحيه 1 350100019 انستیتوت مسلکی انستیتوت 1336 فعال  
 اداره و تجارت جمهوریت معلومات
182 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200008 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت 1318 فعال معلومات
183 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200010 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1316 فعال معلومات
184 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300001 انستیتوت تکنالوژی افغان انستیتوت 1330 فعال معلومات
185 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300015 انستیتوت ساختمانی وجیودیزی انستیتوت 1312 فعال معلومات
186 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300016 انستیتوت ترنم و فرهنگ انستیتوت 1352 فعال  
187 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300020 انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت 1336 فعال معلومات
188 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300057 انستیتوت هنرها زیبا و صنایع انستیتوت 1390 فعال معلومات
189 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300074 انستیتوت بایزد روشان انستیتوت 1393 فعال  
190 شهر کابل کابل ناحيه 3 351000007 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1339 فعال معلومات
191 شهر کابل کابل ناحيه 3 351200019 انستیتوت ژورنالیزم انستیتوت 1392 فعال معلومات
192 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600006 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1336 فعال معلومات
193 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600056 انستیتوت ملی اداره و مدیریت نیما انستیتوت 1387 فعال معلومات
194 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600057 انستیتوت انرژی،آب وبرق انستیتوت 1362 فعال معلومات
195 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600061 مرکز اکمال تخصص و تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1398 فعال معلومات
196 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300071 انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت 1387 فعال معلومات
197 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700001 انستیتوت اکادمی اتومیخانیکی انستیتوت 1352 فعال معلومات
198 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700066 انستیتوت ملی زراعتی نایک (افغان هالند) انستیتوت 1391 غیر فعال  غیر فعال
199 شهر کابل کابل ناحيه 9 350900042 انستیتوت هوانوردی انستیتوت 1343 فعال  
200 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200017 انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا انستیتوت 1392 فعال معلومات
201 شهر کابل کابل ناحيه 13 351300045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال معلومات
202 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500001 انستیتوت کثیر الرشتوی قصبه انستیتوت 1362 فعال معلومات
203 شهر کابل کابل ناحيه 19 351200021 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1397 فعال معلومات