لست انستیتوت ها

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت
مراکز تعلیمی
سال تاسیس
 مراکز تعلیمی
فعال/غیر فعال
 مراکز تعلیمی
1  کابل ده سبز 102000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
2 کلکان 104000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
3 قره باغ 105000067 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
4 پغمان 108000034 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
5 چهارآسياب 109000046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
6 بگرامي 110000051 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
7 خاک جبار 111000016 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
8 سروبي 112000056 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
9 کاپيسا محمود راقي 201000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
10 حصه اول کوهستان 202000010 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1382 فعال
11 کوه بند 203000018 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
12 نجراب 204000065 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
13 تگاب 205000028 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
14 حصه دوم کوهستان 207000001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1393 فعال
15 پروان چاريکار 301000036 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1383 فعال
16 چاريکار 301000065 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
17 جبل السراج 302000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
18 شينواري 304000038 انستیتوت کثیرالرشتوی عبدالستار خواصی انستیتوت 1390 فعال
19 غوربند 305000089 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1389 فعال
20 شيخ علي 306000001 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1393 فعال
21 بگرام 308000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
22 سيد خيل 313000042 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
23 میدان وردک ميدان شهر 401000021 انستیتوت کثیرالرشتوی داکترعبدالوکیل انستیتوت 1387 فعال
24 ميدان شهر 401000029 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
25 جلريز 402000035 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
26 حصه اول بهسود 403000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
27 مرکز بهسود 404000104 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
28 مرکز بهسود 404000105 انستیتوت کثیرالرشتوی پیتاب هلمند انستیتوت 1399 فعال
29 سيد آباد 407000068 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
30 سيد آباد 407000096 انستیتوت کثیرالرشتوی دشت توپ انستیتوت 1391 فعال
31 نرخ 408000045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
32 جغتو 409000026 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
33 چک 410000057 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
34 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000062 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1388 فعال
35 پل علم ( کلنگار ) 501000078 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1390 فعال
36 پل علم ( کلنگار ) 501000079 انستیتوت معدن انستیتوت 1391 فعال
37 محمد آغه 505000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
38 ازره 508000044 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
39 غزني غزني 601000078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
40 غزني 601000110 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1390 فعال
41 غزني 601000111 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
42 جاغوري 607000083 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
43 پکتيا گرديز 701000062 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
44 گرديز 701000063 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
45 گرديز 701000064 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1391 فعال
46 گرديز 701000065 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1380 فعال
47 گرديز 701000066 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1395 غیر فعال
48 څمكني 718000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
49 ننگرهار جلال آباد 801000002 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال
50 جلال آباد 801000019 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1356 فعال
51 جلال آباد 801000091 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1355 فعال
52 چپرهار 806000044 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
53 مهمند دره 814000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
54 مهمند دره 814000035 انستیتوت مسلکی تجارت صلح او ازادی انستیتوت 1384 فعال
55 ده بالا(هسکه مينه) 822000023 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
56 لغمان مهترلام 901000057 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
57 مهترلام 901000076 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
58 مهترلام 901000077 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
59 قرغه يي 902000047 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
60 کنر اسعد آباد 100100018 انستیتوت مسلکی صنایع انستیتوت 1380 فعال
61 اسعد آباد 100100039 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
62 اسعد آباد 100100040 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
63 مروره 100200015 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
64 درهُ پيچ 101100035 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
65 خاص کنړ 101500061 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
66 سركاڼي 101600029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
67 بدخشان فيض آباد 110100059 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1398 فعال
68 کشم 110200069 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
69 اشکاشم 110700001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
70 بهارک 110800010 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
71 بهارک 110800011 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
72 شغنان 110900001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
73 ياوان 111500019 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
74 درائم 111800038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
75 تخار تالقان 120100123 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال
76 تالقان 120100126 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
77 فرخار 120600052 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
78 رستاق 120800112 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
79 دشت قلعه 121500001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
80 بغلان پلخمري 130200049 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1357 فعال
81 پلخمري 130200079 انستیتوت نسوان مسلکی تجارت انستیتوت 1384 فعال
82 دهنه غوري 130300046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
83 دوشي 130400001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
84 خنجان 130600001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
85 خوست 130800001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
86 نهرين 130900040 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
87 بغلان جديد 131200020 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1389 فعال
88 بغلان جديد 131200021 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
89 کندوز کندز 140100121 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1385 فعال
90 کندز 140100143 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
91 کندز 140100144 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1388 فعال
92 امام صاحب 140200080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
93 سمنگان آيبک 150100077 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1386 فعال
94 آيبک 150100078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
95 آيبک 150100079 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1385 فعال
96 خرم سارباغ 150600030 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
97 بلخ مزار شریف 160100114 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
98 مزار شریف 160100118 انستیتوت نفت گاز انستیتوت 1350 فعال
99 مزار شریف 160100119 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
100 مزار شریف 160100145 انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه انستیتوت 1390 فعال
101 مزار شریف 160100146 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1391 فعال
102 مزار شریف 160100147 انستیتوت تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت 1366 فعال
103 نهرشاهي 160200001 انستیتوت ساختمانی انستیتوت 1396 فعال
104 جوزجان شبرغان 170100001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
105 شبرغان 170100043 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1380 فعال
106 شبرغان 170100112 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
107 فارياب ميمنه 180100029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1355 فعال
108 ميمنه 180100055 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
109 قيصار 180400056 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
110 اندخوي 181200022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
111 بادغيس قلعه نو 190100073 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
112 قلعه نو 190100081 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1387 فعال
113 هرات هرات 200100093 انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد انستیتوت 1356 فعال
114 هرات 200100162 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1386 فعال
115 هرات 200100163 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال
116 هرات 200100207 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
117 کرخ 200500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
118 فراه فرا ه 210100017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
119 فرا ه 210100098 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
120 فرا ه 210100099 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
121 فرا ه 210100102 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
122 نيمروز زرنج 220100033 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
123 زرنج 220100072 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
124 چخانسور 220400017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
125 هلمند لشکر گاه 230100061 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
126 لشکر گاه 230100064 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1384 فعال
127 لشکر گاه 230100065 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1393 فعال
128 کندهار کندهار 240100141 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1336 فعال
129 کندهار 240100142 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
130 کندهار 240100143 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
131 دامان 240200001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
132 ميوند 240700001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
133 ژړي 241500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
134 زابل قلات 250100055 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
135 قلات 250100056 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
136 ارزگان ترين کوټ 260100084 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
137 غور چغچران 270100296 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
138 چغچران 270100342 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1391 فعال
139 چغچران 270100344 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
140 لعل و سرجنگل 270700080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
141 باميان باميان 280100047 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
142 باميان 280100062 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
143 باميان 280100063 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1390 فعال
144 يکاولنگ 280400066 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
145 پنجاب 280500050 انستیتیوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
146 پکتيکا شرن 290100018 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
147 شرن 290100027 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
148 ارگون 291100002 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1396 فعال
149 نورستان نورستان (پارون) 300100028 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
150 سرپل سرپل 310100107 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
151 سرپل 310100129 انستیتوت نفت وگاز انستیتوت 1391 فعال
152 سرپل 310100130 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1394 فعال
153 خوست متون (خوست) 320100004 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1390 فعال
154 متون (خوست) 320100055 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1392 فعال
155 متون (خوست) 320100056 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
156 متون (خوست) 320100058 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
157 متون (خوست) 320100060 انستیتوت تربیت بدنی انستیتوت 1399 فعال
158 ځاځي ميدان 320200001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
159 ټني ( دره گي ) 320300036 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
160 موسي خيل 320500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1394 فعال
161 صبري 320900042 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
162 پنجشير بازارک 330100019 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1387 فعال
163 بازارک 330100022 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
164 دايکندي نيلي 340100037 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
165 نيلي 340100041 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
166 نيلي 340100043 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1396 فعال
167 خدير 340500051 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
168 شهر کابل کابل ناحيه 1 350100019 انستیتوت اداره و اقتصاد جمهوریت انستیتوت 1336 فعال
169 کابل ناحيه 2 350200008 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت 1318 فعال
170 کابل ناحيه 2 350200010 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1316 فعال
171 کابل ناحيه 3 350300001 انستیتوت تکنالوژی افغان انستیتوت 1330 فعال
172 کابل ناحيه 3 350300015 انستیتوت ساختمانی وجیودیزی انستیتوت 1312 فعال
173 کابل ناحيه 3 350300016 انستیتوت ترنم و فرهنگ انستیتوت 1352 فعال
174 کابل ناحيه 3 350300020 انستیتوت زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت 1336 فعال
175 کابل ناحيه 3 350300057 انستیتوت هنرها زیبا و صنایع انستیتوت 1390 فعال
176 کابل ناحيه 3 350300072 انستیتوت ملی پلان گذاری انستیتوت 1394 غیر فعال
177 کابل ناحيه 3 350300073 انستیتوت تربیت بدنی و سپورت انستیتوت 1392 غیر فعال
178 کابل ناحيه 3 350300074 انستیتوت بایزد روشان انستیتوت 1393 فعال
179 کابل ناحيه 3 351000007 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1339 فعال
180 کابل ناحيه 6 350600006 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1336 فعال
181 کابل ناحيه 6 350600056 انستیتوت ملی اداره منجمنت(نیما) انستیتوت 1387 فعال
182 کابل ناحيه 6 350600057 انستیتوت انرژی،آب وبرق انستیتوت 1362 فعال
183 کابل ناحيه 6 350600061 مرکز اکمال تخصص و تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1398 فعال
184 کابل ناحيه 7 350200028 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1390 فعال
185 کابل ناحيه 7 350300071 انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت 1387 فعال
186 کابل ناحيه 7 350700001 انستيتوت اتومیخانیکی انستیتوت 1352 فعال
187 کابل ناحيه 7 350700066 انستیتوت زراعتی افغان هالند انستیتوت 1391 فعال
188 کابل ناحيه 9 350900042 انستیتوت هوانوردی انستیتوت 1343 فعال
189 کابل ناحيه 11 351100066 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1399 غیر فعال
190 کابل ناحيه 12 351200017 انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا انستیتوت 1392 فعال
191 کابل ناحيه 12 351200018 انستیتوت زبان های خارجی انستیتوت 1392 غیر فعال
192 کابل ناحيه 12 351200019 انستیتوت ژورنالیزم انستیتوت 1392 غیر فعال
193 کابل ناحيه 13 351300045 انستیتوت اداره و اقتصاد انستیتوت 1390 فعال
194 کابل ناحيه 15 351500001 انستیتوت کثیر الرشتوی قصبه انستیتوت 1362 فعال
195 کابل ناحيه 17 351700001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 غیر فعال
196 کابل ناحيه 19 351200021 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1397 فعال