گالری رسانه

ساخت ماشین های برقی در یکی از مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی

مستند نمایشګاه ملی ابتکارات و نوآوری های برتر افغانستان

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در بخش اداره و مدیریت برای مجاهدین زمینه آموزش فراهم کرده است.

ساخت سیستم ضد «سرقت موتر» دریکی از مراکز آموزشی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

صحبت‌های محترم استاد عبدالهادی مجاهد پیرامون چگونگی مبارزه مسلمانان در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه‌گان

آموزش برنامه اداره و مدیریت برای مجاهدین در مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی ادامه دارد.

معرفی مختصر اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی کندز برای مجاهدین که از تعلیم باز مانده اند زمینه آموزش را فراهم کرده

ویدیو: مستند بخش نابینایان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

امتحان بست‌های استادی مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی شهر کابل برگزار گردید.

تعلیم و تطبیق: با فراگیری آموزش‌های تخنیکی و مسلکی به شکل عملی بعد از فراغت جذب بازار کار شوید.

مولوی عبدالهادی مجاهد: «شناخت ماهیت نظام ما را از وضعیت سردرگمی بیرون می‌سازد.»

تعلیم و تطبیق

ساخت وسایل و تجهیزات الکترونیکی در انستیتوت میخانیکی کابل

شماری از دست‌آوردهای محصلین انستیتوت میخانیکی کابل

محصولات تولیدی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در نمایشگاه میله دهقان

Pagination