لست لیسه ها

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت
مراکز تعلیمی
سال تاسیس
 مراکز تعلیمی
فعال/غیر فعال
 مراکز تعلیمی
۱  کابل مير بچه کوت 103000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۲ استالف 106000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
۳ شکردره 107000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۴ پغمان 108000053 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1391 غیر فعال
۵ موسهي 114000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۶ فرزه 115000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۷ پروان چاريکار 301000066 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۸ سُرخ پارسا 307000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 غیر فعال
۹ میدان وردک دايمير داد 405000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 255 فعال
۱۰ سيد آباد 407000085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۱۱ جلگه 411000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۲ لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000091 لیسه میخانیکی لیسه 1390 فعال
۱۳ بره کي برک 503000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۴ غزني مقر 608000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۱۵ قره باغ 613000109 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۶ قره باغ 613000110 لیسه تخنیکی لیسه 1397 غیر فعال
۱۷ اندړ 614000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۱۸ واغظ 610000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1393 غیر فعال
۱۹ خواجه عمري 620000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۲۰ پکتيا زرمت 702000001 لیسه تخنیکی لیسه 1393 فعال
۲۱ وزی ځدران 704000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۲۲ دند پټان 707000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۲۳ جاني خيل (منگل) 716000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۲۴ لجه احمد خيل 719000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۲۵ سيد کرم 722000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۲۶ ځاځي ( آريوب) 723000063 لیسه میخانیکی لیسه 1392 فعال
۲۷ رود احمد آبا 726000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
۲۸ میرزاکا 728000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۲۹ ننگرهار سرخرود 802000056 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۳۰ حصارک 803000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۳۱ خوگياني 805000072 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۳۲ پچير و اگام 807000030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۳۳ رودات 809000051 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
۳۴ نازيان 811000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۳۵ شينوار (غني خيل ) 813000036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۳۶ بټي كوټ 817000049 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۳۷ کامه 818000023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۳۸ ده بالا(هسکه مينه) 822000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۳۹ بهسود 823000041 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۴۰ كوټ 825000034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۴۱ لغمان مهترلام 901000078 لیسه تخنیکی لیسه 1392 فعال
۴۲ علينگار 903000074 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۴۳ دولت شاه 906000035 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
۴۴ عليشنگ 907000053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۴۵ کنر وته پور 100600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۴۶ نرنگ 101200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۴۷ څوكي 101300040 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال
۴۸ نورگل 101400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۴۹ شيگل شلتن 101700001 لیسه تخنیکی لیسه 1394 فعال
۵۰ (برکنړ) اسمار 101900022 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1391 فعال
۵۱ بدخشان خواهان 111100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
۵۲ راغستان 111200026 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۵۳ شهربزرگ 111300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۵۴ ارگو 111700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۵۵ يفتل ( بالا پايان) 112300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۵۶ تخار اشکمش 120300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۵۷ ورسج 120500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۵۸ خواجه غار 121200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۵۹ بهارک 121600054 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۶۰ بغلان ده صلاح 131400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۶۱ کندوز کندز 140100145 لیسه مسلکی نسوان تجارت لیسه 1383 فعال
۶۲ قلعه زال 140300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 غیر فعال
۶۳ چهاردره 140400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۶۴ علي آباد 140500034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۶۵ خان اباد 140600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۶۶ سمنگان حضرت سلطان 150200001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۶۷ دره صوف پائين 150400055 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۶۸ فيروز نخچير 150800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۶۹ بلخ دولت آباد 160500030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۷۰ بلخ 160600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۷۱ چاربولک 160700040 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۷۲ چمتال 160800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۷۳ شولگره 160900051 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۷۴ چارکنت 161100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۷۵ خلم 161400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۷۶ جوزجان خواجه دوکوه 170200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۷۷ درزآب 170300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۷۸ آقچه 170600043 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۷۹ فيض آباد 170800032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۸۰ فارياب پشتون کوت 180200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۸۱ المار 180300044 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۸۲ بلچراغ 180600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 غیر فعال
۸۳ گرزيوان 180700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 غیر فعال
۸۴ دولت آباد 180900001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1393 فعال
۸۵ قرمقول 181000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۸۶ خان چارباغ 181100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۸۷ خواجه سبز پوش 181300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۸۸ قرغان 181400021 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۸۹ بادغيس آب کمري 190200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۹۰ قادس 190300085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۹۱ جوند 190400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۹۲ مرغاب 190600065 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۹۳ هرات پشتون زرغون 200400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۹۴ غوريان 200900001 لیسه تخنیکی لیسه 1393 فعال
۹۵ زنده جان 201010001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۹۶ اوبه 201200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
۹۷ فراه گلستان 210300001 لیسه اداره و تجارت لیسه 1393 فعال
۹۸ پرچمن 210400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۹۹ بالا بلوک 210500023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۱۰۰ اناردره 210700022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۱۰۱ پشت کوه (قلعه کاه) 210800037 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۱۰۲ لاش جوين 210900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۰۳ شيب کوه (قلعه کاه) 211000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۰۴ پشترود 211100017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۱۰۵ نيمروز زرنج 220100041 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
۱۰۶ زرنج 220100073 لیسه کثیرالرشتوی نسوان لیسه 1393 فعال
۱۰۷ کنگ 220200031 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۱۰۸ خاشرود 220500021 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۱۰۹ دلارام 220600014 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۱۱۰ هلمند موسي قلعه 230400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1389 فعال
۱۱۱ ناوه بارکزايي 230600022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۱۱۲ نادعلي 230800030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۱۱۳ نادعلي 230800031 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
۱۱۴ گرمسير (هزار جفت) 231200042 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۱۱۵ سنگين 231300018 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۱۱۶ مارجه 231500024 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1385 فعال
۱۱۷ گرشگ (نهر سراج) 231800018 لیسه میخانیکی لیسه 1356 فعال
۱۱۸ گرشگ (نهر سراج) 231800038 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
۱۱۹ کندهار  کندهار 240100144 لیسه حفظ میوه لیسه 1394 فعال
۱۲۰ کندهار 240100145 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1394 فعال
۱۲۱ شاه ولي کوټ 240300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۲۲ ارغنداب 240400025 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۱۲۳ پنجوائي 240800042 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال
۱۲۴ سپين بولدک 241100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۲۵ (شورابک) دند 242000001 لیسه میخانیکی لیسه 1390 فعال
۱۲۶ زابل شاه جوي 250200036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۱۲۷ ارغنداب 250300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۲۸ شنکي 250700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۲۹ نو بهار 251000013 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۱۳۰ ارزگان چوره 260200007 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
۱۳۱ خاص ارزکان 260300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۳۲ دهراود 260500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۱۳۳ غور تيوره 270500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۳۴ دولتيار 270900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۳۵ باميان شيبر 280200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۳۶ ورس 280600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
۱۳۷ سيغان 280700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۱۳۸ کهمرد 280800001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
۱۳۹ یکاولنگ نمبر2 280400067 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۴۰ پکتيکا سروبي 290800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۴۱ ارگون 291100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۱۴۲ مټاخان 291500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۴۳ يحي خيل 291700017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۱۴۴ جاني خيل 292000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۴۵ خیرکوټ (زرغون شهر) 293100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۴۶ نورستان نورستان (پارون) 300100029 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۱۴۷ کامديش 300200053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۱۴۸ نورگرام (یاننگراج) 300700035 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۱۴۹ دوآب 300800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۵۰ سرپل سنچارک 310200070 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
۱۵۱ بلخاب 310400001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۱۵۲ سوزمه قلعه 310500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۵۳ صياد 310600041 لیسه تخنیکی لیسه 1391 فعال
۱۵۴ گوسفندي 310800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۵۵ خوست  تيرزائي 320700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۵۶ نادر شاه كوټ 320800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
۱۵۷ باک 321000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۵۸ اسمعيل خيل مندوزایی 321600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۵۹ شمل (دوه منډه) 321700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۶۰ پنجشير رخه 330200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۶۱ حصه اول (خينج) 330400001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1398 فعال
۱۶۲ پريان 330800001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال
۱۶۳ دره 330900001 لیسه تخنیکی لیسه 1392 فعال
۱۶۴ شتل 331000012 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال
۱۶۵ آبشار 331100001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال
۱۶۶ دايکندي اشترلي 340300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
۱۶۷ کجران 340400032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
۱۶۸ کيتي 340600003 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
۱۶۹ ميرامور 340700068 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
۱۷۰ شهرستان 340900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال