لست لیسه ها

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت مراکز تعلیمی سال تاسیس  فعال/غیر فعال
1 ولايت کابل مير بچه کوت 103000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
2 ولايت کابل استالف 106000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
3 ولايت کابل شکردره 107000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
4 ولايت کابل موسهي 114000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
5 ولايت کابل فرزه 115000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
6 پروان چاريکار 301000066 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
7 میدان وردک سيد آباد 407000085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
8 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000091 لیسه میخانیکی لیسه 1390 فعال
9 لوگر بره کي برک 503000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
10 غزني قره باغ 613000109 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
11 غزني قره باغ 613000110 لیسه تخنیکی لیسه 1397 فعال
12 غزني اندړ 614000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
13 غزني واغظ 617000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
14 غزني خواجه عمري 620000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
15 پکتيا زرمت 702000001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1393 فعال
16 پکتيا وزی ځدران 704000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
17 پکتيا دند پټان 707000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
18 پکتيا جاني خيل (منگل) 716000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
19 پکتيا لجه احمد خيل 719000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
20 پکتيا سيد کرم 722000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
21 پکتيا ځاځي ( آريوب) 723000063 لیسه میخانیکی لیسه 1392 فعال
22 پکتيا رود احمد آبا 726000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
23 پکتيا میرزاکا 728000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
24 ننگرهار سرخرود 802000056 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
25 ننگرهار حصارک 803000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
26 ننگرهار خوگياني 805000072 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
27 ننگرهار پچير و اگام 807000030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
28 ننگرهار رودات 809000051 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
29 ننگرهار نازيان 811000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
30 ننگرهار شينوار (غني خيل ) 813000036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
31 ننگرهار بټي كوټ 817000049 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
32 ننگرهار کامه 818000023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
33 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
34 ننگرهار بهسود 823000041 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
35 ننگرهار كوټ 825000034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
36 لغمان مهترلام 901000078 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1392 فعال
37 لغمان علينگار 903000074 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
38 لغمان دولت شاه 906000035 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
39 لغمان عليشنگ 907000053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
40 کنر وته پور 100600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
41 کنر نرنگ 101200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
42 کنر څوكي 101300040 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال
43 کنر نورگل 101400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
44 کنر شيگل شلتن 101700001 لیسه تخنیکی لیسه 1394 فعال
45 کنر (برکنړ) اسمار 101900022 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1391 فعال
46 بدخشان خواهان 111100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
47 بدخشان شهربزرگ 111300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
48 بدخشان ارگو 111700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
49 تخار ورسج 120500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
50 تخار خواجه غار 121200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
51 تخار بهارک 121600054 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
52 بغلان ده صلاح 131400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
53 کندوز قلعه زال 140300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
54 کندوز چهاردره 140400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
55 کندوز علي آباد 140500034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
56 کندوز خان اباد 140600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
57 سمنگان حضرت سلطان 150200001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
58 سمنگان دره صوف پائين 150400055 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
59 سمنگان فيروز نخچير 150800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
60 بلخ دولت آباد 160500030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
61 بلخ بلخ 160600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
62 بلخ چاربولک 160700040 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
63 بلخ چمتال 160800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
64 بلخ شولگره 160900051 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1390 فعال
65 بلخ چارکنت 161100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
66 بلخ خلم 161400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
67 جوزجان خواجه دوکوه 170200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
68 جوزجان درزآب 170300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
69 جوزجان آقچه 170600043 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
70 جوزجان فيض آباد 170800032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
71 فارياب پشتون کوت 180200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
72 فارياب المار 180300044 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1391 فعال
73 فارياب بلچراغ 180600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
74 فارياب گرزيوان 180700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
75 فارياب دولت آباد 180900001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1393 فعال
76 فارياب قرمقول 181000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
77 فارياب خان چارباغ 181100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
78 فارياب خواجه سبز پوش 181300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
79 فارياب قرغان 181400021 لیسه کثیرالرشتوی شاکر کارگر لیسه 1392 فعال
80 بادغيس آب کمري 190200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
81 بادغيس قادس 190300085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
82 بادغيس جوند 190400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
83 بادغيس مرغاب 190600065 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
84 هرات پشتون زرغون 200400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
85 هرات غوريان 200900001 لیسه تخنیکی لیسه 1393 فعال
86 هرات زنده جان 201010001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
87 هرات اوبه 201200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
88 فراه گلستان 210300001 لیسه اداره و تجارت لیسه 1393 فعال
89 فراه پرچمن 210400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
90 فراه بالا بلوک 210500023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
91 فراه اناردره 210700022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
92 فراه پشت کوه (قلعه کاه) 210800037 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
93 فراه لاش جوين 210900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
94 فراه شيب کوه (قلعه کاه) 211000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
95 فراه پشترود 211100017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
96 نيمروز زرنج 220100041 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
97 نيمروز زرنج 220100073 لیسه کثیرالرشتوی نسوان لیسه 1393 فعال
98 نيمروز کنگ 220200031 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
99 نيمروز خاشرود 220500021 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
100 نيمروز دلارام 220600014 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
101 هلمند موسي قلعه 230400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1389 فعال
102 هلمند نادعلي 230800030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
103 هلمند نادعلي 230800031 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
104 هلمند سنگين 231300018 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
105 هلمند مارجه 231500024 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1385 فعال
106 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800018 لیسه میخانیکی لیسه 1356 فعال
107 کندهار کندهار 240100144 لیسه حفظ میوه لیسه 1394 فعال
108 کندهار کندهار 240100145 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1394 فعال
109 کندهار شاه ولي کوټ 240300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
110 کندهار ارغنداب 240400025 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
111 کندهار پنجوائي 240800042 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال
112 کندهار (شورابک) دند 242000001 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال
113 زابل شاه جوي 250200036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
114 زابل ارغنداب 250300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
115 زابل شنکي 250700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
116 زابل نو بهار 251000013 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
117 ارزگان چوره 260200007 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
118 ارزگان خاص ارزکان 260300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
119 ارزگان دهراود 260500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
120 غور تيوره 270500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
121 غور دولتيار 270900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
122 باميان شيبر 280200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
123 باميان ورس 280600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
124 باميان سيغان 280700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
125 باميان کهمرد 280800001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
126 باميان یکاولنگ نمبر2 280400067 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
127 پکتيکا سروبي 290800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
128 پکتيکا ارگون 291100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
129 پکتيکا مټاخان 291500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
130 پکتيکا يحي خيل 291700017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
131 پکتيکا جاني خيل 292000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
132 پکتيکا خیرکوټ (زرغون شهر) 293100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
133 نورستان نورستان (پارون) 300100029 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
134 نورستان کامديش 300200053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
135 نورستان نورگرام (یاننگراج) 300700035 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
136 نورستان دوآب 300800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
137 سرپل سنچارک 310200070 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
138 سرپل بلخاب 310400001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
139 سرپل سوزمه قلعه 310500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
140 سرپل صياد 310600041 لیسه تخنیکی لیسه 1391 فعال
141 سرپل گوسفندي 310800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
142 خوست تيرزائي 320700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
143 خوست نادر شاه كوټ 320800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
144 خوست باک 321000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
145 خوست اسمعيل خيل مندوزایی 321600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
146 خوست شمل (دوه منډه) 321700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
147 پنجشير رخه 330200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
148 پنجشير حصه اول (خينج) 330400001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1398 فعال
149 پنجشير پريان 330800001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال
150 پنجشير دره 330900001 لیسه تخنیکی لیسه 1392 فعال
151 پنجشير شتل 331000012 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال
152 پنجشير آبشار 331100001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال
153 دايکندي اشترلي 340300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
154 دايکندي کجران 340400032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
155 دايکندي کيتي 340600003 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
156 دايکندي ميرامور 340700068 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
157 دايکندي شهرستان 340900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال