لست لیسه ها

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت سال تاسیس  فعال/غیر فعال 

معرفی مختصر

1 ولايت کابل مير بچه کوت 103000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال معلومات
2 ولايت کابل استالف 106000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال معلومات
3 ولايت کابل شکردره 107000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
4 ولايت کابل موسهي 114000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال معلومات
5 ولايت کابل فرزه 115000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال معلومات
6 پروان چاريکار 301000066 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال  
7 پروان سُرخ پارسا 307000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 غیر فعال   
8 میدان وردک سيد آباد 407000085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال  
9 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000091 لیسه میخانیکی لیسه 1390 فعال معلومات
10 لوگر بره کي برک 503000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
11 غزني قره باغ 613000109 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات
12 غزني قره باغ 613000110 لیسه تخنیکی لیسه 1397 فعال معلومات
13 غزني اندړ 614000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال معلومات
14 غزني واغظ 617000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال معلومات
15 غزني خواجه عمري 620000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال معلومات
16 پکتيا زرمت 702000001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1393 فعال معلومات
17 پکتيا وزی ځدران 704000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
18 پکتيا دند پټان 707000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
19 پکتيا جاني خيل (منگل) 716000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
20 پکتيا لجه احمد خيل 719000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات
21 پکتيا سيد کرم 722000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال معلومات
22 پکتيا ځاځي ( آريوب) 723000063 لیسه میخانیکی لیسه 1392 فعال معلومات
23 پکتيا رود احمد آبا 726000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال معلومات
24 پکتيا میرزکه 728000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
25 ننگرهار سرخرود 802000056 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال  
26 ننگرهار حصارک 803000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
27 ننگرهار خوگياني 805000072 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
28 ننگرهار پچير و اگام 807000030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
29 ننگرهار رودات 809000051 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال  
30 ننگرهار نازيان 811000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
31 ننگرهار شينوار (غني خيل ) 813000036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال  
32 ننگرهار بټي كوټ 817000049 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال  
33 ننگرهار کامه 818000023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال  
34 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال  
35 ننگرهار بهسود 823000041 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال  
36 ننگرهار كوټ 825000034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال  
37 لغمان مهترلام 901000078 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1392 فعال  
38 لغمان علينگار 903000074 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال  
39 لغمان دولت شاه 906000035 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال  
40 لغمان عليشنگ 907000053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال  
41 کنر وته پور 100600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال معلومات
42 کنر نرنگ 101200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
43 کنر څوكي 101300040 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال معلومات
44 کنر نورگل 101400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات
45 کنر شيگل شلتن 101700001 لیسه تخنیکی لیسه 1394 فعال معلومات
46 کنر (برکنړ) اسمار 101900022 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1391 فعال معلومات
47 بدخشان خواهان 111100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال معلومات
48 بدخشان شهربزرگ 111300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
49 بدخشان ارگو 111700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
50 تخار ورسج 120500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
51 تخار خواجه غار 121200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات
52 تخار بهارک 121600054 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال معلومات
53 بغلان ده صلاح 131400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
54 کندوز قلعه زال 140300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
55 کندوز چهاردره 140400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
56 کندوز علي آباد 140500034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال  
57 کندوز خان اباد 140600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
58 سمنگان حضرت سلطان 150200001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال  
59 سمنگان دره صوف پائين 150400055 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
60 سمنگان فيروز نخچير 150800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
61 سمنگان خلم 161400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
62 بلخ دولت آباد 160500030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال  
63 بلخ بلخ 160600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال معلومات
64 بلخ چاربولک 160700040 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
65 بلخ چمتال 160800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات
66 بلخ شولگره 160900051 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1390 فعال معلومات
67 بلخ چارکنت 161100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
68 جوزجان خواجه دوکوه 170200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
69 جوزجان درزآب 170300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
70 جوزجان آقچه 170600043 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
71 جوزجان فيض آباد 170800032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال  
72 جوزجان قوش تیپه 171000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1402 فعال  
73 فارياب پشتون کوت 180200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
74 فارياب المار 180300044 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1391 فعال  
75 فارياب بلچراغ 180600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال  
76 فارياب گرزيوان 180700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال  
77 فارياب دولت آباد 180900001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1393 فعال  
78 فارياب قرمقول 181000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
79 فارياب خان چارباغ 181100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
80 فارياب خواجه سبز پوش 181300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
81 فارياب قرغان 181400021 لیسه کثیرالرشتوی شاکر کارگر لیسه 1392 فعال  
82 بادغيس آب کمري 190200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
83 بادغيس قادس 190300085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
84 بادغيس جوند 190400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
85 بادغيس مرغاب 190600065 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال  
86 هرات پشتون زرغون 200400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
87 هرات غوريان 200900001 لیسه تخنیکی لیسه 1393 فعال  
88 هرات زنده جان 201010001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال  
89 هرات اوبه 201200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال  
90 فراه گلستان 210300001 لیسه اداره و تجارت لیسه 1393 فعال معلومات
91 فراه پرچمن 210400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
92 فراه بالا بلوک 210500023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال معلومات
93 فراه اناردره 210700022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال معلومات
94 فراه پشت کوه (قلعه کاه) 210800037 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال معلومات
95 فراه لاش جوين 210900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
96 فراه شيب کوه (قلعه کاه) 211000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
97 فراه پشت رود 211100017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال معلومات
98 نيمروز زرنج 220100041 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال معلومات
99 نيمروز زرنج 220100073 لیسه کثیرالرشتوی نسوان لیسه 1393 فعال  
100 نيمروز کنگ 220200031 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال معلومات
101 نيمروز خاشرود 220500021 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال معلومات
102 نيمروز دلارام 220600014 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال معلومات
103 هلمند لشکر گاه 230100069 لیسه میخانیکی لیسه 1400 فعال معلومات
104 هلمند موسي قلعه 230400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1389 فعال معلومات
105 هلمند نادعلي 230800030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال معلومات
106 هلمند نادعلي 230800031 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال معلومات
107 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800018 لیسه میخانیکی لیسه 1356 فعال معلومات
108 کندهار کندهار 240100144 لیسه حفظ میوه لیسه 1394 فعال معلومات
109 کندهار کندهار 240100145 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1394 فعال معلومات
110 کندهار شاه ولي کوټ 240300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات
111 کندهار ارغنداب 240400025 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال معلومات
112 کندهار پنجوائي 240800042 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال معلومات
113 کندهار (شورابک) دند 242000001 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال معلومات
114 زابل شاه جوي 250200036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
115 زابل ارغنداب 250300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
116 زابل شنکي 250700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
117 زابل نو بهار 251000013 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال  
118 ارزگان چوره 260200007 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال  
119 ارزگان خاص ارزکان 260300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
120 ارزگان دهراود 260500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
121 غور تيوره 270500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات
122 غور دولتيار 270900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
123 باميان شيبر 280200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
124 باميان ورس 280600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال  
125 باميان سيغان 280700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال  
126 باميان کهمرد 280800001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال  
127 باميان یکاولنگ نمبر2 280400067 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
128 پکتيکا سروبي 290800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
129 پکتيکا ارگون 291100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال معلومات
130 پکتيکا مټاخان 291500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
131 پکتيکا يحي خيل 291700017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال معلومات
132 پکتيکا جاني خيل 292000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات
133 پکتيکا خیرکوټ (زرغون شهر) 293100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
134 نورستان نورستان (پارون) 300100029 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
135 نورستان کامديش 300200053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال  
136 نورستان نورگرام (یاننگراج) 300700035 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال  
137 نورستان دوآب 300800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
138 سرپل سنچارک 310200070 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال  
139 سرپل کوهستانات 310300001 لیسه مسلکی لیسه 1402 فعال  
140 سرپل بلخاب 310400001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال  
141 سرپل سوزمه قلعه 310500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
142 سرپل صياد 310600041 لیسه تخنیکی لیسه 1391 فعال  
143 سرپل گوسفندي 310800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
144 خوست تيرزائي 320700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
145 خوست نادر شاه كوټ 320800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال  
146 خوست باک 321000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
147 خوست اسمعيل خيل مندوزایی 321600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
148 خوست شمل (دوه منډه) 321700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال  
149 پنجشير رخه 330200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 غیر فعال   
150 پنجشير حصه اول (خينج) 330400001 انستیتوت تخنیکی لیسه 1398 فعال  
151 پنجشير پريان 330800001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال  
152 پنجشير دره 330900001 لیسه تخنیکی لیسه 1392 فعال  
153 پنجشير شتل 331000012 لیسه تجارت لیسه 1391 غیر فعال   
154 پنجشير آبشار 331100001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه 1399 فعال  
155 دايکندي اشترلي 340300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال معلومات
156 دايکندي کجران 340400032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال معلومات
157 دايکندي کيتي 340600003 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال معلومات
158 دايکندي ميرامور 340700068 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال معلومات
159 دايکندي شهرستان 340900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال معلومات