تفاهمنامه های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره عنوان  فایل
۱ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مؤسسه تعلیمی و کار آفرینی محور دانلود
۲ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مؤسسه خیریه و تعلیمی زابلی دانلود
۳ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مؤسسه بنیاد زنان دانلود
۴ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اداره اطلاحات اداری و خدمات ملکی دانلود
۵ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با پوهنتون غیر انتفاعی ابن سینا دانلود
۶ تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با ریاست شرکت دولتی مطابع آزادی دانلود
۷ تفاهمنامه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با محمد رضا احمدی و شرکا اش(نو آوران موتر) دانلود
۸

توافقنامه تطبیقی پروسه های ساده شده میان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی

دانلود
۹

تفاهمنامه همکاری میان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد انستیتوت هوتلداری و گردشگری

دانلود
۱۰

تفاهمنامه همکاری میان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و موسسه رسالت ذهن (MMO)

دانلود
۱۱

تفاهمنامه همکاری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان

دانلود