معرفی کانال های نشراتی اداره

شماره کانال های نشراتی لینک کانال
1 ویب سایت اداره  https://tveta.gov.af
2 فیسبوک اداره https://facebook/TVETA
3 تویتر اداره https://twitter.com/AfghanistanTvet
4  یوتیوب اداره https://www.youtube.com/@AfghanistanTvet
5 تلگرام https://t.me/TVETAfghanistan
6 کتابخانه https://t.me/AfgTvetaOnlineBooks