تعلیمات خاص

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت مراکز تعلیمی سال تاسیس فعال/غیر فعال  معرفی مختصر
1 میدان وردک ميدان شهر 401000030 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال  
2 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000094 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال معلومات
3 غزني غزني 601000108 لیسه تعلیمات خاص مسلکی تعلیمات خاص 1392 فعال معلومات
4 ننگرهار جلال آباد 801000092 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1394 فعال  
5 لغمان مهترلام 901000081 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال  
6 بدخشان فيض آباد 110100060 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال معلومات
7 بلخ مزار شریف 160100148 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1389 فعال معلومات
8 هرات هرات 200100164 لیسه ناشنوايان تعلیمات خاص 1387 فعال  
9 هرات هرات 200100165 لیسه مسلکی روشندلان تعلیمات خاص 1387 فعال  
10 فراه فرا ه 210100101 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال معلومات
11 کندهار کندهار 240100146 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال معلومات
12 زابل قلات 250100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1391 فعال  
13 باميان باميان 280100066 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال  
14 خوست متون (خوست) 320100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1391 فعال  
15 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600001 انستیتوت مسلکی روشندلان تعلیمات خاص 1358 فعال معلومات
16 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500056 انستیتوت ناشنوایان تعلیمات خاص 1358 فعال معلومات