بست های خالیهمه بست ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۵:۵۵
Background image

لیست 164 بست خالی رتبه پنجم استادی لیسه ها و انستیتوت های تخنیکی و مسلکی شهر کابل

164 بست پنجم استادی لیسه ها و انستیتوت های تخنیکی و مسلکی شهر کابل مربوط اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۱۵:۵۵
Background image

لیست 164 بست خالی رتبه پنجم استادی لیسه ها و انستیتوت های تخنیکی و مسلکی شهر کابل

164 بست پنجم استادی لیسه ها و انستیتوت های تخنیکی و مسلکی شهر کابل مربوط اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی