معرفی محصلین ابتکار آفرین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره نام محصل  مرکز تعلیمی، تحصیلی موضوع ولایت معلومات
۱ عبدالهادی لیسه میخانیکی  ساخت موتر نظامی برقی پکتیا اینجا کلیک کنید
۲

محمد اشرف طاهری

عالم جان فولادی

خدا داد صاحبی

انستیتوت نفت و گاز چارج نمای باتری بلخ اینجا کلیک کنید
۳ حشمت الله انستیتوت نفت و گاز موتر شش تایره بلخ اینجا کلیک کنید
۴ قسمت خان انستیتوت میخانیکی تاک هاموی و زنجیر دار خوست اینجا کلیک کنید
۵ محمد مهران انستیتوت نفت و گاز دستگاه «دزدگیر» بلخ اینجا کلیک کنید
۶ محمد یاسر صافی انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر چهار دیتابس کابل اینجا کلیک کنید
۷ حکیم ولی زاده لیسه میخانیکی واتر پمپ پکتیا اینجا کلیک کنید
۸ محمد خالد و محمد راتب انستیتوت نفت و گاز برج برمه های نفت بلخ اینجا کلیک کنید
۹ شایق انستیتوت تخنیکی  وسایل برقی پروان اینجا کلیک کنید
۱۰ ذکریا مشتاق استاد نستیتوت میخانیکی ننګرهار ماشین ولدینگ ننگرهار اینجا کلیک کنید
۱۱ خیبر لیسه میخانیکی   دستګاه خُردکن لوگر اینجا کلیک کنید
۱۲ محمد مجتبی لیسه میخانیکی  برقی بخاری لوگر اینجا کلیک کنید
۱۳ عبدالباسط لیسه میخانیکی  ماشین همزن لوگر اینجا کلیک کنید
۱۴ اسماعیل(حقیار) لیسه میخانیکی ولسوالی زرمت هواسنج یا آله‌ای برای پیش‌بینی باران پکتیا اینجا کلیک کنید
۱۵ عبدالهادی لیسه میخانیکی ولسوالی زرمت چرخبال پکتیا اینجا کلیک کنید
۱۶

عبدالمجید 

فرید الله

لیسه میخانیکی خوست تفنگ خوست اینجا کلیک کنید
۱۷

محمد صادق صدیقی

انستیتوت میخانیکی خوست پیکا خوست اینجا کلیک کنید
۱۸ حیات‌الله انستیتوت تخنیکی موتر تخار اینجا کلیک کنید
۱۹ ذکی‌الله انستیتوت تخنیکی و مسلکی اسکواتور سمنگان اینجا کلیک کنید
۲۰ همت الله همت انستیتوت میخانیکی اپلیکیشن خوست اینجا کلیک کنید