معلومات مختصر در مورد تاریخچه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان

آغاز تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان به دوره حکومت امیر امان الله خان در سال ۱۳۰۲ هـ ش بر میگردد.

در ابتدا رهبری مکاتب تخنیکی و مسلکی توسط ریاست تعلیمات ثانوی وزارت معارف انجام می‌یافت که این پروسه تا سال  1326 هـ ش ادامه یافته و در همین سال به دلیل حجم بیشتر کار ها، مدیریت مسلکی در چارچوب وزارت معارف ایجاد و تمام مکاتب تخنیکی و مسلکی تحت اثر این مدیریت قرار گرفت.

 بعد از آن بر اساس نیاز مکاتب تخنیکی و مسلکی رشته های زراعت، تخنیک، مدیریت و صنایع یکی پی دیگری در مرکز و ولایات ایجاد گردید و در سال 1330هـ ش مدیریت مسلکی به ریاست تدریسات مسلکی ارتقأ نمود.

این ریاست فعالیت خود را تا سال 1356 هـ ش تحت اثر وزارت معارف ادامه داده و در سال 1357هـ ش از بدنه وزارت معارف جدا شده و با تشکیل و بودیجه منحیث واحد دومی در ساختار وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت که با انتقال این ریاست، وزارت تحصیلات عالی به وزارت تحصیلات عالی و مسلکی مسمی گردید.

در سال ۱۳۶۱ هـ ش با توسعه مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی در کشور، این نهاد آموزشی تحت نام ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ساختار وزارت تحصیلات عالی و مسلکی ایجاد گردید که بعدأ در سال ۱۳۶۷ هـ -ش ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی از وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جدا و به وزارت تعلیمات تخنیکی و حرفوی ارتقأ یافت.

در سال ۱۳۶۸ هـ ش این نهاد بار دیگر تحت نام معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی با وزارت تحصیلات عالی انتقال نموده و در سال ۱۳۷۱ هـ ش این معینیت به ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی تغییر نام نمود.

در سال ۱۳۷۴ هـ ش ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی از وزارت تحصیلات عالی جدا و در ساختار تشکیلاتی وزارت معارف انتقال نمود. در سال ۱۳۸۷ هـ ش ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی به معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ساختار وزارت معارف ارتقأ نمود.

در سال ۱۳۹۷ هـ ش بر اساس فرمان شماره (۱۱) مؤرخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ رئیس جمهور وقت معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی از تشکیل وزارت معارف جدا و به اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ارتقأ نمود.

با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی همچنان به عنوان یک اداره مستقل تحت نام اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان حفظ گردیده است.