معلومات مختصر در مورد تاریخچه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان

آغاز تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان به دوره حکومت امیر امان الله خان در سال ۱۳۰۲ هـ ش بر میگردد.

در آن زمان انستیتوت علوم طبی تحت ریاست تعلیمات تخنیکی ثانوی وزارت معارف ایجاد ګردید.

در سال ۱۳۲۶ هـ ش بر اساس نیاز مکاتب، اداره معلمین مسلکی در وزارت معارف ایجاد شد. و در طول سال های ۱۳۳۰ هـ ش تا ۱۳۵۰ هـ ش اداره معلمین مسلکی به ریاست آموزش های تخنیکی ارتقا نمود. این ریاست تا سال ۱۳۵۶ هـ ش تحت اثر وزارت معارف به فعالیت خود ادامه داد و رسال ۱۳۵۷ هـ ش در زمان حکومت داکتر نجیب الله ریاست آمروزش های مسلکی از وزارت معارف جدا و به تمام پرسونل خود به عنوان واحد دومی به وزارت تحصیلات عالی ملحق شد.

در سال ۱۳۶۱ هـ ش با انکشاف مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ریاست آموزش های تخنیکی تحت نام ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی ایجاد ګردید.

در سال ۱۳۶۷ هـ ش در دوره حکومت داکتر نجیب الله ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی به وزارت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ارتقاء یافت.

در سال ۱۳۶۸ هـ ش این وزارت دوباره از ساختار حکومت جدا شده و تحت عنوان معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی با وزارت تحصیلات عالی ادغام ګردید.

در سال ۱۳۷۱ هـ ش معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی تغییر یافت.

در سال ۱۳۷۴ هـ ش این ریاست از وزارت تحصیلات عالی جدا و به تشکیل وزارت معارف ادغام ګردید.

در سال ۱۳۸۱ هـ ش ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ریاست آموزش های تخنیکی تغییر نام یافت.

در سال ۱۳۸۷ هـ ش این ریاست به معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ارتقا نمود.

و در سال ۱۳۹۷ هـ ش بر اساس فرمان شماره (۱۱) مؤرخ ۱/۲/۱۳۹۷ رئیس جمهور محمد اشرف غنی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی از تشکیل وزارت معارف جدا و به اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ارتقاء نمود.

با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی همچنان به عنوان یک اداره مستقل تحت نام اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان حفظ ګردید.