معلومات مختصر درباره انستیتوت ها

شماره ولایت نام مرکز تعلیمی نوعیت مرکز معلومات
۱ کابل  میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۲ کابل  تجارت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۳ کابل اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۴ کابل  جمهوریت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۵ کابل   انرژی، آب و برق انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۶ کابل  ساختمانی و جیودیزی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۷ کابل  تکنالوژی افغان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۸ کابل اداره و حسابداری نسوان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹ کابل تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۰ کابل زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۱ کابل اتو میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۲ کابل کثیرالرشتوی احمد شاه بابا  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۳ کابل اداره و منجمنت نیما انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۴ کابل هنر های زیبا و صنایع انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۵ کابل  کثیرالرشتوی(ناحیه ۱۳) انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۶ کابل کثیرالرشتوي قصبه انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۷ کابل انستیتوت مسلکی نابینایان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۸ کابل انستیتوت مسلکی ناشنوایان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۹ کابل انستیتوت کثیرالرشتوی ناحیه ۱۹ انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۰ کابل کثیرالرشتوی قره باغ ولسوالی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۱ کابل کثیرالرشتوی ولسوالی چهارآسیاب انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۲ کابل اکمال تخصص انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۳ کابل کثیرالرشتوی ولسوالی ده‌سبز انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۴ کابل کثیرالرشتوي ولسوالی بګرامی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۵ کابل کثیرالرشتوي ولسوالی سروبی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۶ کابل کثیرالرشتوی ولسوالی خاکجبار انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۷ کابل ژونالیزم انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۸ کنر  زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۹ کنر اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۰ کنر زراعت مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۱ کنر مسلکي زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۲ کنر مسلکي زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۳ لوگر  معدن انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۴ لوگر کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۵ لوگر کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۶ لوگر زراعت و ترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۷ دایکندی زراعت و ترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۸ دایکندی تخنیکي و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۹ دایکندی کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۰ دایکندی  زراعت و ترنری مرکز انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۱ پکتیا کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۲ پکتیا تخنیکي و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید