معلومات مختصر درباره انستیتوت ها

شماره ولایت ناحیه/ ولسوالی نام مرکز تعلیمی نوعیت مرکز معلومات
۱ کابل ناحیه دوم  میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۲ کابل ناحیه دوم  تجارت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۳ کابل ناحیه ششم اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۴ کابل ناحیه دوم اداره و تجارت جمهوریت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۵ کابل ناحیه ششم   انرژی، آب و برق انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۶ کابل ناحیه سوم  ساختمانی و جیودیزی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۷ کابل ناحیه سوم  تکنالوژی افغان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۸ کابل ناحیه سوم اداره و حسابداری نسوان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹ کابل ناحیه سوم تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۰ کابل ناحیه سوم زراعت و پروسس مواد غذایی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۱ کابل ناحیه هفتم اکادمی اتو میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۲ کابل ناحیه دوازدهم کثیرالرشتوی احمد شاه بابا  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۳ کابل ناحیه ششم اداره و منجمنت نیما انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۴ کابل ناحیه هفتم هنر های زیبا و صنایع انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۵ کابل ناحیه سیزدهم  کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۶ کابل ناحیه ۱۵ کثیرالرشتوي قصبه انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۷ کابل ناحیه ششم انستیتوت مسلکی نابینایان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۸ کابل ناحیه ششم انستیتوت مسلکی ناشنوایان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۹ کابل ناحیه ۱۹ کثیرالرشتوی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۰ کابل  قره باغ کثیرالرشتوی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۱ کابل چهارآسیاب کثیرالرشتوی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۲ کابل ناحیه ششم اکمال تخصص انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۳ کابل ده‌سبز کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۴ کابل بګرامی کثیرالرشتوي  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۵ کابل سروبی کثیرالرشتوي  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۶ کابل خاکجبار کثیرالرشتوی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۷ کابل ناحیه سوم ژورنالیزم انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۸ کنر خاص کنر  زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۲۹ کنر اسعد آباد اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۰ کنر مروره زراعت مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۱ کنر سرکانو مسلکي زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۲ کنر پیچ دره مسلکي زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۳ لوگر مرکز  معدن انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۴ لوگر محمد آغه کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۵ لوگر ارزه کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۶ لوگر مرکز زراعت و ترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۷ دایکندی خدیر زراعت و ترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۸ دایکندی مرکز تخنیکي و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۳۹ دایکندی مرکز کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۰ دایکندی مرکز  زراعت و ترنری  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۱ پکتیا مرکز کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۲ پکتیا مرکز تخنیکي و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۳ پکتیا مرکز زراعت و وترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۴ پکتیا سمکنی کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۵ پکتیکا مرکز اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۶ پکتیکا مرکز کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۷ پکتیکا ارگون اداره و حسابداری  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۸ بغلان پلخمری میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۴۹ بغلان بغلان مرکزی  زراعت وترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۰ بغلان پلخمری اداره و تجارت نسوان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۱ بغلان بغلان مرکزی اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۲ بغلان نهرین کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۳ بغلان خوست فرهنگ انستیتوت کثیرالرشتوي   انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۴ بغلان خنجان کثیرالرشتوي  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۵ بغلان دوشی کثیرالرشتوی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۶ بغلان دهنه غوری مسلکی زراعت  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۷ کاپیسا حصه دوم کوهستان تخنیکی و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۸ کاپیسا حصه اول کوهستان معاون انجینری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۵۹ کاپیسا تگاب مسلکی زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۰ کاپیسا نجراب کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۱ کاپیسا حصه اول کوهستان زراعت و وترنری  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۲ کاپیسا مرکز کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۳ پروان سید خیل کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۴ پروان شیخ علی تخنیکی و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۵ پروان مرکز کثیرالرشتوي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۶ پروان بګرام کثیرالرشتوي  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۷ پروان مرکز    تخنیکي انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۸ پروان جبل السراج کثیرالرشتوي  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۶۹ پروان شینواری کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۰ پروان سیاگرد غوربند کثیرالرشتوي  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۱ قندهار مرکز اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۲ قندهار مرکز  میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۳ قندهار دامان زراعت و وترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۴ قندهار سپین بولدک کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۵ قندهار میوند زراعت وترنری  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۶ قندهار ژیری کثیرالرشتوی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۷ قندهار مرکز کثیرالرشتوی  انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۸ غزنی مرکز اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۷۹ غزنی مرکز  زراعت و وترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۰ غزنی مقر   کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۱ غزنی جاغوری کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۲ غزنی مرکز کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۳ هلمند مرکز زراعت و وترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۴ هلمند مرکز اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۵ هلمند مرکز کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۶ هلمند ناوی زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۷ هلمند گرشک زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۸ هلمند گرم سیر زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۸۹ هلمند سنگین زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۰ هلمند مارجه زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۱ نیمروز چخانسور زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۲ نیمروز مرکز اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۳ نیمروز زرنج زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۴ تخار فرخار زراعت و وترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۵ تخار مرکز کثیرالرشتوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۶ تخار رستاق مسلکی زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۷ تخار دشت قلعه مسلکی زراعت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۸ تخار اشکمش زراعت و وترنری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹۹ بلخ سجادیه تخنیکی و مسلکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۱۰۰ بلخ بلخ تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید

صفحه بعدی...