دیدگاه اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی

برنامه ملی آموزشی تعلیمات تخنیکی و مسلکی امکان می دهد تا آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی و انکشاف مهارت ها دارای سیستمی گردند که از لحاظ مالی قابل اداره بوده و متناسب به شرایط افغانستان باشد و در راستای دستیابی به اهداف برنامه های انکشاف اقتصادی و اجتماعی کمک کرده و از زنان و مردان افغان شهروندان ماهر و خود کفا بسازد، و در نتیجه سطح معیشت مردم را بالا ببرد.

دیدگاه اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی این است که هر مرد و زن افغان:

مسلمان اندیشمند و دارای روحیه وطن دوستی، همدیگر پذیری و وحدت ملی باشد.

دارای روحیه مسؤلیت فردی، اجتماعی، قانون پذیری، یادگیری مادام العمر، خلاقیت، کار آفرینی و دارای قابلیت های زندگی باشد.

مجهز به قابلیت های لازم جهت مشارکت معنا دار در ملت سازی، بازار کار و چرخه اقتصادی کشور بوده و قابلیت رقابت در سطح جهانی را دارا باشد.

خدمت گزار و مسؤلیت پذیر در برابر خود، خانواده، وطن و جامعه بشری باشد.

اهداف اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

ایجاد یک نظام تعلیمات تخنیکی و مسلکی، که از نگاه اجتماعی و اقتصادی پایدار بوده و از یادگیری مادام العمر جوانان و بزرگسالان  ماهر و توانا در یک بازار کار پویا در راستای پیشرفت اجتماعی اقتصادی کشور حمایت می کند.

اهداف و مسؤلیت ها

۱. مشارکت مساوی و تعلیمات مسلکی برای همگان: افزایش مشارکت عادلانه و فراگیر در یک محیط مصئون آموزشی که فرصت های یادگیری انعطاف پذیر و باکیفیت را ارائه کند.

۲. کیفیت و ارتباط در توان کاریابی: ارائه دانش، مهارت، نگرش و ارزش های مرتبط و تقویت کاریابی و کار آفرینی در اقتصاد محلی و ملی را تعقیب می کند.

۳. یادگیری مادام العمر و پیوستگی: مسیر های منسجم و مرتبط یادگیری، هنگام ارائه خدمات تعلیمی در مشارکت با دنیای کار ایجاد می کند.

۴.  توسعه سازمانی و تقویت مدیریت: تهیه و ایجاد پالیسی عامه، رهنمود ها و معیار های عملیاتی مربوطه، مشخص کردن معیار های واضح برای تعداد کارمندان و معلمان مکاتب مسلکی از همه مهمتر اجرای آنها می تواند منتج به صرفه جویی چشم گیر در بودجه و بهبود کیفیت گردد.

مقاصد اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

۱. دسترسی و مشارکت عادلانه و فراگیر به تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای همه: افزایش مشارکت فراگیر و مساویانه در آموزش های فنی، مسلکی و حرفوی با ارائه فرصت های یادگیری با کیفیت برای جوانان و بزرگسالان در کشور به ویژه زنان و دختران.

۲. کیفیت و مرتبط بودن تعلیمات تخنیکی، مسلکی و حرفوی رسمی به منظور افزایش توانمندی شغلی: شاگردان در تمام سطوح، دانش، مهارت، نگرش و ارزش هایی مرتبط را به دست می آورند، تا شهروندانی مسؤل، سازنده و سالم بوده و نیز مجهز به توان کاریابی و کار آفرینی در اقتصاد محلی و ملی باشند.

۳. ارتباط با دنیای کار و مسیر های منسجم یادگیری به منظور یادگیری مادام العمر: ایجاد مسیر های منسجم و به هم پیوسته یادگیری و خدمات آموزشی در مشارکت با دنیای کار، برای حمایت از پیشرفت شغلی از طریق یادگیری مادام العمر و پرورش قابلیت ها از سطح شاگرد کار آموز تا مقطع تحصیلات عالی مسلکی.

۴. ارتقاء ظرفیت اداره تعلیمات تخنیکی، مسلکی و حرفوی برای اجراآت بهتر و مؤثرتر: اداره تعلیمات تخنیکی، مسلکی و حرفوی سازکارها و روند های کاری برای ارائه شفاف، کم هزینه و کار آمد آموزش تخنیکی، مسلکی و حرفوی باکیفیت و پاسخگوی نیاز های شاگردان و بازار کار را اتخاذ و اجرا می کند.