لیست شماره های تماس

شماره های تماس رؤسا و آمرین  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

 
 

شماره

نام رئیس

تخلص

ریاست مربوطه

شماره تماس

ایمیل آدرس

 

۱

رحمت الله

رسا

ریاست عمومی امور
 تعلیمی و تحصیلی

۰۷۲۹۶۰۵۰۴۰

rahmat.rasa123@gmail.com

 

۲

فرید الله 

 عرب

ریاست تفتیش داخلی

 ۰۷۹۷۳۳۴۳۰۶

faridullah.arab@tveta.gov.af

 

۳

سونیتا

روئین

ریاست امور متعلمین
 و محصلین

۰۷۷۷۲۰۰۲۰۵

sonitarooein@gmail.com

 

۴

روح الله

شفیق

ریاست پلان و پالیسی

۰۷۰۰۰۱۲۵۸۱

rohollahshafiq@tveta.gov.af

 

۵

وجیهه

ضربی

ریاست تحقیق و
انکشاف برنامه ها

۰۷۴۴۳۸۴۵۲۹

wmmzarbi@gmail.com

 

۶

زبیده

رضایی

ریاست ارزیابی و نظارت
 تعلیمی و تحصیلی

۰۷۹۶۵۹۲۱۱۸

zubaidarezayee77@gmail.com

 

۷

حبیب الله

شیروانی

ریاست تنظیم برنامه ها  و مشارکت با سکتور خصوصی

۰۷۴۴۵۷۰۸۳۸

sherwanihabibullah@gmail
.com

 

۸

عبدالوارث

اسکندری

ریاست منابع بشری

۰۷۹۹۴۲۴۰۶۵

eskandari@tveta.gov.af

 

۹

خالق داد

میرزائی

ریاست خدمات و املاک

۰۷۸۴۰۸۸۸۸۸
۰۷۹۹۲۸۷۰۲۹

mirzay1393@gmail.com

 

۱۰

نوید الله

حمیدی

آمریت اسناد و ارتباط

۰۷۲۹۸۱۹۲۵۹

tahrerat@tveta.gov.af

 

۱۱

مژده

شهر ناز

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی اداره

۰۷۸۸۸۶۸۸۱۵

media@tveta.gov.af

 

۱۲

عصمت الله

پایور

آمریت تدارکات

۰۷۴۵۲۹۰۶۹۷

esmat.paivar@tveta.gov.af