نشرات

پالیسی ایمیل های رسمی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

طرزالعمل جوازدهی و تنظیم امور کورس های حرفوی و کوتاه مدت خصوصی

زهنمود ایجاد مراکز آموزشی

رهنمود تدوین و توسعه پالیسی ها پس از منظوری

رهنمود تدوین و تطبیق تفاهم نامه ها پس از منظوری

طرزالعمل مهاجرین

طرزالعمل پلانگذاری و گزارش دهی

رهنمود مکانیزم رسیدگی به شکایات

ASDP-II GRM Manual English

طرزالعمل استخدام و ارزیابی

پلان عمل مبارزه با فساد اداری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای سال مالی 1398