اعلان 25 بست رتبه سوم الی پنجم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

haroon
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۷:۴۰

Publish Date

Closing Date

 

شما می توانید به بست های ذیل از طربق فورم انلاین ثبت نام کنید. برای دریافت فورم انلاین از لینک ذیل استفاده کنید.

 فورم آنلاین

http://erecruitment.tvet.af

اعلان 25 بست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلک 

 

لست بست های کمبود و قابل اعلان سال مالی ۱۴۰۰ اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی
شماره ریاست مربوطه عنوان وطیفه بست لایحه وظایف
1 ریاست تفتیش آمر تفتیش مالی و اداری  3 لایحه وظایف
2 معاونیت امور مالی واداری آمریت جندر 3 لایحه وظایف
3 ریاست عمومی امور تعلیمی و تحصیلی  آمریت انسجام وهماهنگی امور شورا های تعلیمی 3 لایحه وظایف
4 انیستیتیوت اکمال تخصص      آمر دیپارتمنت تخنیکی 3 لایحه وظایف
5 معاونیت امور مالی واداری سکرتر   4 لایحه وظایف
6 ریاست دفتر مقام مدیر عمومی هماهنگی خدمات امور کوچی ها 4 لایحه وظایف
7 ریاست تفتیش عضو مسلکی تحلیل و ارزیابی 4 لایحه وظایف
8 ریاست تفتیش عضو مسلکی تحلیل و ارزیابی 4 لایحه وظایف
9 ریاست منابع بشری مدیر عمومی تنظیم بورسیه ها وتطبیق برنامه های آموزشی 4 لایحه وظایف
10 ریاست منابع بشری مدیریت عمومی تحلیل و تصنیف وظایف  4 لایحه وظایف
11 آمریت جندر کارشناس آگاهی دهی  4 لایحه وظایف
12 ریاست مالی و حسابی مدیر عمومی معاشات و حواله جات  4 لایحه وظایف
13 ریاست مالی و حسابی مدیر عمومی تخصیصات مرکزی 4 لایحه وظایف
14 ریاست مالی و حسابی مدیر عمومی تخصیصات ولایتی  4 لایحه وظایف
15 انستیتیوت ملی موسیقی مدیر عمومی آموزش و انسجام امور موسیقی  4 لایحه وظایف
16 انستیتوت اتومیخانیکی کابل  مدیر عمومی اداری 4 لایحه وظایف
17 انستیتوت  مسلکی اداره و تجارت  جمهوریت مدیر عمومی اداری  4 لایحه وظایف
18 ریاست ارزیابی و نظارت تعلیمی و تحصیلی  عضو مسلکی ساختمانی 5 لایحه وظایف
19 ریاست امور متعلمین و محصلین/آمریت امور مکاتب و انستیتوت ها اعضای مسلکی امور متعلمین 5 لایحه وظایف
20 ریاست امور متعلمین و محصلین/آمریت امور مکاتب و انستیتوت ها اعضای مسلکی امور متعلمین 5 لایحه وظایف
21 آمریت انسجام وهماهنگی امور شورا های تعلیمی عضو مسلکی انسجام و هماهنگی امور شورا های تعلیمی  5 لایحه وظایف
22 انستیتیوت زبان های خارجی - انستیتیوت مدیر تدریسی 5 لایحه وظایف
23 ریاست تحقیق وتوسعه  عضو مسلکی تحقیق  تخنیک و صنایع  5 لایحه وظایف
24 انستیتوت ملی موسیقی مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی  4 لایحه وظایف
25 انستیتوت ملی موسیقی استاد موسیقی شرقی ( غیجک ) 4 لایحه وظایف