اعلان بست های خالی استادان انستیتوت ها و لیسه های تعلیمات تخنیکی و مسلکی مرکز و ولایات

media_admin
پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۴:۲
بست های خالی

Publish Date

Closing Date

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور به منظور سپردن کار به اهل و کار و ایجاد اداره سالم و مسلکی به سلسله اعلانات قبلی اینک به تعداد (۱۹۸)  بست کمبود استادان مراکز آموزشی خویش را در سطح مرکز و ولایات به اعلان مجدد می سپارد.

کاندیدان واجد شرایط می توانند فورم های درخواستی را از تاریخ  ۲۵/ سنبله/ ۱۴۰۲ الی ۳/ میزان/۱۴۰۲ به شکل هارد کاپی از آمریت های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی درولایات مربوطه بدست آورده بعد از خانه پوری دقیق دوباره تسلیم نمایند.

 فورم درخواستی به شکل حضوری از دفتر مرکزی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک دارالامان نیز توزیع می گردد.

همچنان کاندیدان واجد شرایط می توانند فورم درخواستی را از لینک ذیل به دست آورده بعد از خانه پری به شکل Pdf که حجم آن بیشتر از5MB نباشد به ایمیل آدرس recruitment.arcsa@aop.gov.af ارسال نمایند.

 کاندیدان که فیصدی نمرات دوران تحصیلی شان کمتراز ۷۰ فیصد باشد واجد شرایط نمی باشد.

 کاندیدان میتوانند همزمان برای 3 بست فورم درخواستی به شکل جداگانه ارسال نمایند. از ارسال اسناد غیر ضروری ( اسناد تجربه کاری، تقدیر نامه، تحسین نامه، تصدیق نامه، و سایر سرتیفیکت های غیر ضروری  و از ارسال ایمیل های مکرر خودداری نمایند.

نوت:  کاپی اسناد تحصیلی، ترانسکریپت نمرات تائید شده از جانب وزارت تحصیلات عالی و کاپی تذکره تابعیت حتمی میباشد.

شماره های تماس:0202143058 / 0202143059

لینک جدول بست های اعلان شده:

https://drive.google.com/file/d/1fV1mzfpS8v4VCyx39imPglFbVTr-WkyO/view?usp=sharing

لینک فورم درخواستی:  

https://drive.google.com/file/d/1NeeaNlfCxF848WRcQNAqVrcGz7-e51oG/view?usp=sharing

لینک لایحه وظایف:

https://drive.google.com/file/d/1AsfjkXogUjvPBw_LEw_UE7cs1xF75Msc/view?usp=sharing