بست های خالیهمه بست ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۶:۱
Background image

20 بست استادی

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول سیستم تدریسی، مواد درسی استادان مطابقه رشته مربوطه جهت عرضه خدمات بهتر.

بازنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۱۶:۱
Background image

20 بست استادی

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول سیستم تدریسی، مواد درسی استادان مطابقه رشته مربوطه جهت عرضه خدمات بهتر.