د تخنیکی او مسلکی زده کړو څانګې

ګڼه

فعالی څانګې

ګڼه

فعالی څانګې

1

زراعت عمومی

40

ساختمان های صنعتی و مدنی

2

اقتصاد و توسعه زراعتی

41

کدستر

3

اگرانومی

42

جیودیزی

4

هارتیکلچر

43

کنترول ترافیک فضایی

5

جنگلات

44

انرژی های تجدید پذیر

6

مالداری

45

مهندسی آب

7

حفاظه نباتات

46

لسان انگلیسی

8

علوم حیوانی

47

لسان آلمانی

9

علوم نباتی

48

ژورنالیزم

10

انکشاف دهات

49

نقاشی

11

مدیریت تجارت زراعتی

50

مجسمه و سرامیک

12

وترنری

51

میناتوری

13

ترمیم موتر

52

خطاطی

14

ماشین

53

ناشنوایان

15

برق(الکتروتخنیک)

54

نابینایان

16

الکترونیک (سیستم های صوتی و تصویری)

55

تربیت بدنی

17

ترمیم وسایط سرک سازی

56

پلانگذاری تعلیمی و تربیتی

18

صنایع فلزات (فلزکاری)

57

انجینری محیط زیست

19

آبرسانی و مرکز گرمی

58

محاسبه

20

صنایع چوب (نجاری)

59

بانکداری

21

شبکه

60

بازاریابی

22

ویب دیزاین

61

اداره و مدیریت

23

دیتابیس

62

اداره و تشبث

24

طراحی (گرافیک)

63

اداره و تجارت

25

تکنالوژی کیمیاوی تصفیه نفت و گاز

64

اقتصاد

26

استخراج و بهره برداری از چاهای نفت و گاز

65

اداره

27

تجهیزات فابریکه های تصفیه نفت و گاز

66

اداره و حسابداری

28

جیولوژی تفحص

67

تکنالوژی معلوماتی

29

استخراج معادن مفیده جامد

68

پرچون فروشی

30

تکنالوژی کیمیاوی سنتیز مواد غیر عضوی

69

معماری

31

تجهیزات برمه کاری چاهای نفت و گاز

70

ساختمان آهن کانکریتی

32

معادن

71

ساختمان های فلزی

33

نفت و گاز

72

انجینری خط آهن

34

ساختمانی

73

فن و عقیده

35

سرک سازی

74

تکنالوژی هوانوردی (ATSEP)

36

مهندسی

75

گرافیک

37

سروی

76

آزمایشات مواد ساختمان

38

تعمیرات

77

تأسیسات ساختمان

39

تغذی(برای مکاتب خصوصی)

78

اقتصاد منزلی(برای مکاتب خصوصی)

 

 

79

خیاطی (استاد شاګردی)