د ادارې مرکزي مسؤلینو د اړیکو شمیرې

ریاست دفتر مقام

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

مطیع الله هدایت

رییس دفتر مقام

ریاست دفتر مقام

0744683768

۲

نجیب الله امین

آمر اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست دفتر مقام

0744465781

۳

محمد عثمان الماس

آمر اسناد و ارتباط

ریاست دفتر مقام

0764278834

۴

محمد الله ابوحمدان

کارشناس ارتباط با ولایات

ریاست دفتر مقام

078 681 4383

معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

مولوی الحافظ مبشر آغا

رئیس عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

ریاست عمومی امور تعلیمی و تحصیلی

0786211812

۲ 

مفتی سید احسان الله قاسمی

رئیس امور متعلمین و محصلین

ریاست امور متعلمین و محصلین

0700008786

۳

مولوی داد الحق محمدی

آمر امور مکاتب و انستیتوت ها

ریاست امور متعلمین و محصلین

0706348915

۴

عزیز الرحمن عزیزی

آمر تنظیم امور لیلیه ها

ریاست امور متعلمین و محصلین

0795297012

۵

عبدالودود محمدی

آمر نتایج

ریاست امور متعلمین و محصلین

0744282025

۶

مفتی محمد رمضان صهیب

آمر تعلیمات خاص

ریاست امور متعلمین و محصلین

0791463416

۷

مولوی عبدالودود هوتک

رئیس ارزیابی و  نظارت تعلیمی و تحصیلی

ریاست ارزیابی و  نظارت تعلیمی و تحصیلی

0748757677

۸

 

آمر ارزیابی امور تعلیمی و تحصیلی

ریاست ارزیابی و  نظارت تعلیمی و تحصیلی

 

۹

امید الله ذاهب

آمر نظارت تعلیمی و امور مسلکی

ریاست ارزیابی و  نظارت تعلیمی و تحصیلی

0776106907

۱۰

انجینر احمد نبی نائل

رئیس نصاب و تربیه معلم

ریاست نصاب و تربیه معلم

0749486388

۱۱

احمد الله کریمی

آمر امور علمی و مسلکی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0744282026

۱۲

عبدالمتین شریفی

آمر انکشاف نصاب تعلیمی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0799319298

۱۳

حکمت الله روحانی

آمر پلانگذاری آموزش استادان

ریاست نصاب و تربیه معلم

0786868643

۱۴

استاد گل محمد سجاد

آمر طبع و نشر کتب درسی

ریاست نصاب و تربیه معلم

0798604606

۱۵

مفتی سید محسن سادات

رئیس تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

ریاست تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

0783258811

۱۶

رضوان الله څلوزی

آمر مرکز نوآوری

ریاست تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

0781120007

۱۷

محمد سفیان

آمر فرصتهای کاریابی و تحلیل بازار کار

ریاست تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

0799236500

۱۸

محب الله

آمر تحقیق کاربردی

ریاست تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

0700214415

۱۹

مولوی محمد شاه میر غوری

آمر تضمین کیفیت

ریاست تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت

0786151401

۲۰

حافظ عصمت الله منیر

رئیس تنظیم برنامه های حرفوی

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0747444645

۲۱

روح الله هوتک

 آمر ثبت حرفه و تشخیص مواد خام و ممد درسی

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0799626365

۲۲

محمد آصف ایوب زی

آمر تنظیم کورسهای حرفوی

ریاست تنظیم برنامه های حرفوی

0778607874

۲۳

مولوی اختر محمد عامر

رئیس ترنم و فرهنگ

ریاست ترنم و فرهنگ

0747138333

۲۴

محمد ظریف نصرت 

سکرتر معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

سکرتریت معاونیت امور تخنیکی و مسلکی

0765417605 

معاونیت امور مالی و اداری

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

انجینر محمد مکاشف

سرپرست ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری

0748144010

۲

احمد رحیمی قانت

آمر استخدام

ریاست منابع بشری

0786245883

۳

برهان الدین مرزایی

آمر ارزیابی اجراآت، سوانح و دیتابس

ریاست منابع بشری

0744445263

۴

مولوی سید نظام الدین

آمر ارتباط کارکنان

ریاست منابع بشری

0765713815 

۵

ظاهر بهزاد

آمر انکشاف اداره

ریاست منابع بشری

0775103780

۶

مفتی نجم الدین حقانی

رئیس دعوت و ارشاد

ریاست دعوت و ارشاد

0778232583

۷

عبدالمطلب انصار

رئیس املاک و خدمات

ریاست املاک و خدمات

0792917177

۸

خالقداد مرزائی

آمر خدمات

ریاست املاک و خدمات

0799287029

۹

سهراب سلحشور

آمر حفظ و مراقبت

ریاست املاک و خدمات

0775588228

۱۰

ذبیح الله

آمر املاک

ریاست املاک و خدمات

0793409943

۱۱

مولوی نیاز محمد مختار

رئیس مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی

0790918293

۱۲

 

آمر بودجه

ریاست مالی و حسابی

 

۱۳

امید اتل

آمر محاسبه نقدی

ریاست مالی و حسابی

0744865656

۱۴

مولوی صیاد عمری

آمر تدارکات

آمریت تدارکات

0785973138

۱۵

محمد ناصر شیرزاد

سکرتر معاونیت امور مالی و اداری

معاونیت امور مالی و اداری

0786920353

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

مولوی نیک محمد نیکمل

رئیس پلان و هماهنگی ستراتیژیک

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0744155103

۲

محمد عمر قاضی زاده

آمر تقنین و پالیسی

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0770606040

۳

دلاور درمل

آمر پلان و ګزارشدهی

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0745372767 

۴

مولوی محمد مصطفی محمدی

آمر هماهنگی با سکتور خصوصی

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

0745168585 

۵

 

 آمر ارتباط با دونر ها و تمویل کننده گان

ریاست پلان و هماهنگی ستراتیژیک

 

ریاست تفتیش داخلی

شماره

نام و تخلص

وظیفه

ریاست مربوطه

شماره تماس

۱

استاد احمد خان صابری

رئیس تفتیش داخلی

ریاست تفتیش داخلی

0748723938

۲

میرویس سعادت

آمر تحلیل و ارزیابی

ریاست تفتیش داخلی

0783737036

۳

رحمن ولی مموزی

آمر تفتیش مالی و اداری

ریاست تفتیش داخلی

0744969055

مشاوریت ها

شماره

نام و تخلص

وظیفه

مشاوریت مربوطه

شماره تماس

۱

مولوي عبدلهادی مجاهد

مشاور تخنیکی

مشاوریت تخنیکی

0777259941

۲

مولانا خالد یعقوبی

سرپرست مشاوریت حقوقی

مشاوریت حقوقی

0766236576

۳

 

مشاور معاونیت امور مالی و اداری

مشاوریت معاونیت امور مالی و اداری

 

آمریت سیستم های تکنالوژی معلوماتی و احصائیه

۱

شریف احمد راسخ

آمر سیستم های تکنالوژی معلوماتی و احصائیه

آمریت سیستم های تکنالوژی معلوماتی و احصائیه

0794465693

۲

محمد مسعود هدایت 

کارشناس تحلیل احصائیه

آمریت سیستم های تکنالوژی معلوماتی و احصائیه

0778444444