گالری رسانه

«مجموعه خبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی»

ابتکارات محصلین در بخش صنعت چوب

دیدگاه شهروندان و اگاهان امور سیاسی در مورد مسابقه کمربند و راه کشور چین

تقدیر از استادان و محصلین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که در کشور چین مقام چهارم را اخذ کرده اند

تقدیر از تیم تخنیک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

سفر معاون امور مالی و اداری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به ولایت تخار

استادان و محصلین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در یک مسابقه بین المللی مقام چهارم را اخذ نموده اند.

«مجموعه خبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی»

نصب فلتر آب در انستیتوت مسلکی روشندلان کابل

انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

«مجموعه خبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی»

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در بخش تعلیمات خاص افراد دارای معلولیت شنوایی و بینایی را آموزش می‌دهد.

مجموعه خبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بخشی از دست‌آوردهای انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع

ساخت وسایل مختلف برقی در اکادمی اتومیخانیکی کابل

«مجموعه خبری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی»

Pagination