گالری رسانه

د افغانستان له ملی راډیو تلویزیون سره د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداری د اکاډمیکو چارو معین مرکه

مصاحبه معاون امور اکادمیک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با رادیو تلویزیون ملی افغانستان