گالری رسانه

ابتکارات محصلین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی؛

مراکز تعلیمات تخنیکی ومسلکی ولایت بدخشان برای دو سال در رشته اداره و مدیریت مجاهدین را آموزش می‌دهد.

ترانه جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

ترنم جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

برنامه آموزش مجاهدین

ترنم جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

ترنم جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

آغاز برنامه آموزش مجاهدین در مراکز تعلیمات تخنیکی ولایت غور؛گزارشی از تلویزیون ملی در این زمینه

مصاحبه سخنگوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با رادیو تلویزیون ملی افغانستان

آغاز برنامه آموزش مجاهدین در مراکز تعلیمات تخنیکی بدخشان

سخنرانی الحاج مولوی غلام حیدر شهامت در برنامه استخدام فارغان انستیتوت هوانوردی ملکی

گزارشی از تلویزیون ملی در پیوند به آموزش مجاهدین در مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت تخار

آموزش ترمیم موبایل در انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع کابل

ترانه جدید ریاست ترنم و فرهنگ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

مصاحبه محترم نجیب الله امین سخنگوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی با طلوع نیوز

مستند نمایشګاه ملی ابتکارات و نوآوری های برتر افغانستان

Pagination