گالری رسانه

ارزش تخنیک و مسلک

دست‌آوردهای یک سال ریاست امور متعلمین و محصلین اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

حساب دهی ریاست املاک و خدمات

انستیتوت هنرهای زیبا

آغاز سال جدید تعلیمی در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

صحبت های وزیر تحصیلات عالی در برنامه آغاز سال جدید تعلیمی در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بخشی از سخنرانی مولی غلام حیدرشهامت در آغاز مراسم سال تعلیمی ۱۴۰۲

دست‌آوردهای یک سال ریاست پلان و هماهنگی استراتیژیک اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

پاسخگویی به ملت؛ این بار کارکرد های ریاست نصاب و تربیه معلم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی را با شما در میان می گذاریم.

دست‌آوردهای عمده ریاست تنظیم برنامه‌های حرفوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

دستاوردهای عمده ریاست تفتیش داخلی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در سال 1401

نمایش دانشجویان انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع

گزارش تصویری از نمایشگاه انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع کابل

سخنرانی مولوی غلام حیدر شهامت در مراسم امضای توافقنامه تطبیقی پروسه های اداری

درس روزانه 20 دقیقه، تفسیر شریف

انستیتوت اداره و حسابداری

Pagination