گالری رسانه

په تخنیکی او مسلکی زده کړو اداره کی د جوړشوی موټر په اړه د طلوع نیوز راپور

گزارش طلوع‌نیوز از موتر ساخته‌شده در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

هغه پریمانه امکانات چی وړاندی تری ګټه نده اوچته شوی، اوس د ګرانو هیوادوالو په چوپړ کې دی

امکانات زیادی که قبلاً استفاده نشده بود اکنون در خدمت هموطنان عزیز است.

د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې د فعالیتونو ډول او د پراختیا کچه ئې د هېواد په سطحه!

نوعی از فعالیت های اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و توسعه آن در سطح کشور!

په پکتیا کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو یو شمیر زده کوونکو بېلابېل نظامي وسایط اختراع کړی دي

شماری از محصلین مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی پکتیا وسایط نظامی مختلف را اختراع کرده اند

د کندز تخنيکي انسټیټوټ محصلينو په دغه ښار کې د کثافاتو د راټولولو کمپاين پيل کړ

محصلین انستیتوت تخنیکی ولایت کندز، کمپاین جمع‌آوری زباله‌ها را در این شهر راه‌اندازی کردند

گزارشی از ساخت موتر در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې کې د موټر جوړولو په اړه راپور

احمد رحیمی قانت، چی د نیما انسټیټوټ څخه فارغ او د اداری یو مهم بخش کی په دنده ګمارل شوی

احمد رحیمی قانت، فارغ‌التحصیل انستیتوت ملی نیما در یکی از بخش‌های مهم اداره جذب کار شده است

د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداری د نوښت په مرکز کې د ۲۰۲۲ ماډل جوړ شوی موټر

موتر ساخته شده مادل ۲۰۲۲ در مرکز نوآوری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان

Pagination