نشرات

رهنمود مکانیزم رسیدگی به شکایات

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم لارښود کتاب

ASDP-II GRM Manual English

طرزالعمل استخدام و ارزیابی

پلان عمل مبارزه با فساد اداری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای سال مالی 1398