لست مراکز دولتی تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت مراکز تعلیمی سال تاسیس
مراکز تعلیمی
فعال/غیر فعال
 مراکز تعلیمی
1 کابل ده سبز 102000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
2 مير بچه کوت 103000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
3 کلکان 104000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
4 قره باغ 105000067 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
5 استالف 106000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
6 شکردره 107000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
7 پغمان 108000034 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
8 پغمان 108000053 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1391 غیر فعال
9 چهارآسياب 109000046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
10 بگرامي 110000051 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
11 خاک جبار 111000016 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
12 سروبي 112000056 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
13 موسهي 114000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
14 فرزه 115000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
15 کاپيسا محمود راقي 201000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
16 حصه اول کوهستان 202000010 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1382 فعال
17 کوه بند 203000018 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
18 نجراب 204000065 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
19 تگاب 205000028 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
20 حصه دوم کوهستان 207000001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1393 فعال
21 پروان چاريکار 301000036 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1383 فعال
22 چاريکار 301000065 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
23 چاريکار 301000066 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
24 جبل السراج 302000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
25 شينواري 304000038 انستیتوت کثیرالرشتوی عبدالستار خواصی انستیتوت 1390 فعال
26 غوربند 305000089 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت 1389 فعال
27 شيخ علي 306000001 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1393 فعال
28 سُرخ پارسا 307000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 غیر فعال
29 بگرام 308000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
30 سيد خيل 313000042 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
31 میدان وردک ميدان شهر 401000021 انستیتوت کثیرالرشتوی داکترعبدالوکیل انستیتوت 1387 فعال
32 ميدان شهر 401000029 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
33 ميدان شهر 401000030 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
34 جلريز 402000035 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
35 حصه اول بهسود 403000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
36 مرکز بهسود 404000104 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
37 مرکز بهسود 404000105 انستیتوت کثیرالرشتوی پیتاب هلمند انستیتوت 1399 فعال
38 دايمير داد 405000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 255 فعال
39 سيد آباد 407000068 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
40 سيد آباد 407000085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
41 سيد آباد 407000096 انستیتوت کثیرالرشتوی دشت توپ انستیتوت 1391 فعال
42 نرخ 408000045 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
43 جغتو 409000026 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
44 چک 410000057 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
45 جلگه 411000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
46 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000062 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت 1388 فعال
47 پل علم ( کلنگار ) 501000078 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1390 فعال
48 پل علم ( کلنگار ) 501000079 انستیتوت معدن انستیتوت 1391 فعال
49 پل علم ( کلنگار ) 501000091 لیسه میخانیکی لیسه 1390 فعال
50 پل علم ( کلنگار ) 501000094 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
51 بره کي برک 503000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
52 محمد آغه 505000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
53 ازره 508000044 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
54 غزني غزني 601000078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
55 غزني 601000108 لیسه تعلیمات خاص مسلکی تعلیمات خاص 1392 فعال
56 غزني 601000110 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1390 فعال
57 غزني 601000111 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
58 جاغوري 607000083 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
59 مقر 608000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
60 قره باغ 613000109 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
61 قره باغ 613000110 لیسه تخنیکی لیسه 1397 غیر فعال
62 اندړ 614000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
63 واغظ 610000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1393 غیر فعال
64 خواجه عمري 620000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
65 پکتيا گرديز 701000062 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
66 گرديز 701000063 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
67 گرديز 701000064 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1391 فعال
68 گرديز 701000065 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1380 فعال
69 گرديز 701000066 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1395 غیر فعال
70 زرمت 702000001 لیسه تخنیکی لیسه 1393 فعال
71 وزی ځدران 704000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
72 دند پټان 707000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
73 جاني خيل (منگل) 716000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
74 څمكني 718000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
75 لجه احمد خيل 719000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
76 سيد کرم 722000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
77 ځاځي ( آريوب) 723000063 لیسه میخانیکی لیسه 1392 فعال
78 رود احمد آبا 726000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1398 فعال
79 میرزاکا 728000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
80 ننگرهار جلال آباد 801000002 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1355 فعال
81 جلال آباد 801000019 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1356 فعال
82 جلال آباد 801000091 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1355 فعال
83 جلال آباد 801000092 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1394 فعال
84 سرخرود 802000056 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
85 حصارک 803000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
86 خوگياني 805000072 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
87 چپرهار 806000044 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
88 پچير و اگام 807000030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
89 رودات 809000051 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
90 نازيان 811000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
91 شينوار (غني خيل ) 813000036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
92 مهمند دره 814000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
93 مهمند دره 814000035 انستیتوت مسلکی تجارت صلح او ازادی انستیتوت 1384 فعال
94 بټي كوټ 817000049 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
95 کامه 818000023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
96 ده بالا(هسکه مينه) 822000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
97 ده بالا(هسکه مينه) 822000023 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
98 بهسود 823000041 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
99 كوټ 825000034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
100 لغمان مهترلام 901000057 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
101 مهترلام 901000076 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
102 مهترلام 901000077 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
103 مهترلام 901000078 لیسه تخنیکی لیسه 1392 فعال
104 مهترلام 901000081 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
105 قرغه يي 902000047 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1389 فعال
106 علينگار 903000074 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
107 دولت شاه 906000035 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
108 عليشنگ 907000053 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
109 کنر اسعد آباد 100100018 انستیتوت مسلکی صنایع انستیتوت 1380 فعال
110 اسعد آباد 100100039 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
111 اسعد آباد 100100040 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
112 مروره 100200015 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
113 وته پور 100600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
114 درهُ پيچ 101100035 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
115 نرنگ 101200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
116 څوكي 101300040 لیسه تخنیکی لیسه 1390 فعال
117 نورگل 101400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
118 خاص کنړ 101500061 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
119 سركاڼي 101600029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
120 شيگل شلتن 101700001 لیسه تخنیکی لیسه 1394 فعال
121 (برکنړ) اسمار 101900022 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1391 فعال
122 بدخشان فيض آباد 110100059 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1398 فعال
123 فيض آباد 110100060 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
124 کشم 110200069 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
125 اشکاشم 110700001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
126 بهارک 110800010 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
127 بهارک 110800011 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
128 شغنان 110900001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
129 خواهان 111100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1398 فعال
130 راغستان 111200026 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
131 شهربزرگ 111300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
132 ياوان 111500019 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
133 ارگو 111700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
134 درائم 111800038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
135 يفتل ( بالا پايان) 112300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
136 تخار تالقان 120100123 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال
137 تالقان 120100126 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
138 اشکمش 120300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
139 ورسج 120500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
140 فرخار 120600052 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
141 رستاق 120800112 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
142 خواجه غار 121200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
143 دشت قلعه 121500001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
144 بهارک 121600054 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
145 بغلان پلخمري 130200049 انستیتوت میخانیکی انستیتوت 1357 فعال
146 پلخمري 130200079 انستیتوت نسوان مسلکی تجارت انستیتوت 1384 فعال
147 دهنه غوري 130300046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
148 دوشي 130400001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
149 خنجان 130600001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
150 خوست 130800001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1399 فعال
151 نهرين 130900040 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
152 بغلان جديد 131200020 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1389 فعال
153 بغلان جديد 131200021 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
154 ده صلاح 131400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
155 کندوز کندز 140100121 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1385 فعال
156 کندز 140100143 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1392 فعال
157 کندز 140100144 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1388 فعال
158 کندز 140100145 لیسه مسلکی نسوان تجارت لیسه 1383 فعال
159 امام صاحب 140200080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
160 قلعه زال 140300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 غیر فعال
161 چهاردره 140400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
162 علي آباد 140500034 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
163 خان اباد 140600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
164 سمنگان آيبک 150100077 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1386 فعال
165 آيبک 150100078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
166 آيبک 150100079 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت 1385 فعال
167 حضرت سلطان 150200001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
168 دره صوف پائين 150400055 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
169 خرم سارباغ 150600030 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
170 فيروز نخچير 150800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
171 بلخ مزار شریف 160100114 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
172 مزار شریف 160100118 انستیتوت نفت گاز انستیتوت 1350 فعال
173 مزار شریف 160100119 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
174 مزار شریف 160100145 انستیتوت تخنیکی و مسلکی سجادیه انستیتوت 1390 فعال
175 مزار شریف 160100146 اکادمی تعلیمات تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1391 فعال
176 مزار شریف 160100147 انستیتوت تکنالوژی کیمیاوی انستیتوت 1366 فعال
177 مزار شریف 160100148 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1389 فعال
178 نهرشاهي 160200001 انستیتوت ساختمانی انستیتوت 1396 فعال
179 دولت آباد 160500030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
180 بلخ 160600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
181 چاربولک 160700040 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
182 چمتال 160800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
183 شولگره 160900051 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
184 چارکنت 161100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
185 خلم 161400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
186 جوزجان شبرغان 170100001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1388 فعال
187 شبرغان 170100043 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1380 فعال
188 شبرغان 170100112 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
189 خواجه دوکوه 170200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
190 درزآب 170300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
191 آقچه 170600043 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
192 فيض آباد 170800032 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
193 فارياب ميمنه 180100029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1355 فعال
194 ميمنه 180100055 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
195 پشتون کوت 180200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
196 المار 180300044 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
197 قيصار 180400056 انستیتوت مسلکی زراعت و وترنری انستیتوت 1390 فعال
198 بلچراغ 180600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 غیر فعال
199 گرزيوان 180700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 غیر فعال
200 دولت آباد 180900001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1393 فعال
201 قرمقول 181000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
202 خان چارباغ 181100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
203 اندخوي 181200022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1390 فعال
204 خواجه سبز پوش 181300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
205 قرغان 181400021 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
206 بادغيس قلعه نو 190100073 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
207 قلعه نو 190100081 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1387 فعال
208 آب کمري 190200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
209 قادس 190300085 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
210 جوند 190400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
211 مرغاب 190600065 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
212 هرات هرات 200100093 انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد انستیتوت 1356 فعال
213 هرات 200100162 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1386 فعال
214 هرات 200100163 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1387 فعال
215 هرات 200100164 لیسه ناشنوايان تعلیمات خاص 1387 فعال
216 هرات 200100165 لیسه مسلکی روشندلان تعلیمات خاص 1387 فعال
217 هرات 200100207 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
218 پشتون زرغون 200400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
219 کرخ 200500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
220 غوريان 200900001 لیسه تخنیکی لیسه 1393 فعال
221 زنده جان 201010001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
222 اوبه 201200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
223 فراه فرا ه 210100017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
224 فرا ه 210100098 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1389 فعال
225 فرا ه 210100099 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
226 فرا ه 210100101 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
227 فرا ه 210100102 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
228 گلستان 210300001 لیسه اداره و تجارت لیسه 1393 فعال
229 پرچمن 210400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
230 بالا بلوک 210500023 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
231 اناردره 210700022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
232 پشت کوه (قلعه کاه) 210800037 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
233 لاش جوين 210900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
234 شيب کوه (قلعه کاه) 211000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
235 پشترود 211100017 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
236 نيمروز زرنج 220100033 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1388 فعال
237 زرنج 220100041 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
238 زرنج 220100072 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
239 زرنج 220100073 لیسه کثیرالرشتوی نسوان لیسه 1393 فعال
240 کنگ 220200031 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
241 چخانسور 220400017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1389 فعال
242 خاشرود 220500021 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
243 دلارام 220600014 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
244 هلمند لشکر گاه 230100061 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
245 لشکر گاه 230100064 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1384 فعال
246 لشکر گاه 230100065 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1393 فعال
247 موسي قلعه 230400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1389 فعال
248 ناوه بارکزايي 230600022 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
249 نادعلي 230800030 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
250 نادعلي 230800031 لیسه تخنیکی لیسه 1389 فعال
251 گرمسير (هزار جفت) 231200042 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
252 سنگين 231300018 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1392 فعال
253 مارجه 231500024 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1385 فعال
254 گرشگ (نهر سراج) 231800018 لیسه میخانیکی لیسه 1356 فعال
255 گرشگ (نهر سراج) 231800038 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1389 فعال
256 کندهار کندهار 240100141 انستیتوت تخنیکی و مسلکی لیسه 1336 فعال
257 کندهار 240100142 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1392 فعال
258 کندهار 240100143 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1391 فعال
259 کندهار 240100144 لیسه حفظ میوه لیسه 1394 فعال
260 کندهار 240100145 لیسه مسلکی تجارت لیسه 1394 فعال
261 کندهار 240100146 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
262 دامان 240200001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1392 فعال
263 شاه ولي کوټ 240300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
264 ارغنداب 240400025 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
265 ميوند 240700001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1392 فعال
266 پنجوائي 240800042 لیسه تجارت لیسه 1391 فعال
267 سپين بولدک 241100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
268 ژړي 241500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
269 (شورابک) دند 242000001 لیسه میخانیکی لیسه 1390 فعال
270 زابل قلات 250100055 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1389 فعال
271 قلات 250100056 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1391 فعال
272 قلات 250100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1391 فعال
273 شاه جوي 250200036 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
274 ارغنداب 250300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
275 شنکي 250700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
276 نو بهار 251000013 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1391 فعال
277 ارزگان ترين کوټ 260100084 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1393 فعال
278 چوره 260200007 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1381 فعال
279 خاص ارزکان 260300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
280 دهراود 260500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1390 فعال
281 غور چغچران 270100296 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1388 فعال
282 چغچران 270100342 انستیتوت تخنیکی انستیتوت 1391 فعال
283 چغچران 270100344 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت 1399 فعال
284 تيوره 270500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1393 فعال
285 لعل و سرجنگل 270700080 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت 1391 فعال
286 دولتيار 270900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
287 باميان باميان 280100047 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت 1387 فعال
288 باميان 280100062 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت 1392 فعال
289 باميان 280100063 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت 1390 فعال
290 باميان 280100066 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص 1399 فعال
291 شيبر 280200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1399 فعال
292 يکاولنگ 280400066 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت 1391 فعال
293 پنجاب 280500050 انستیتیوت مسلکی زراعت انستیتوت 1390 فعال
294 ورس 280600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه 1397 فعال
295 سيغان 280700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه 1399 فعال
296 کهمرد 280800001 لیسه مسلکی زراعت لیسه