لست مراکز دولتی تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت مراکز تعلیمی
1 ولايت کابل ده سبز 102000001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
2 ولايت کابل قره باغ 105000067 لیسه مسلکی زراعت لیسه
3 ولايت کابل پغمان 108000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
4 ولايت کابل پغمان 108000053 لیسه مسلکی تجارت لیسه
5 ولايت کابل چهارآسياب 109000046 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
6 ولايت کابل بگرامي 110000051 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
7 ولايت کابل خاک جبار 111000016 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
8 ولايت کابل سروبي 112000056 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
9 کاپيسا محمود راقي 201000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
10 کاپيسا حصه اول کوهستان 202000010 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت
11 کاپيسا کوه بند 203000018 لیسه مسلکی زراعت لیسه
12 کاپيسا نجراب 204000065 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
13 کاپيسا نجراب 204000071 لیسه تخنیکی لیسه
14 کاپيسا تگاب 205000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه
15 کاپيسا حصه دوم کوهستان 207000001 لیسه تخنیکی لیسه
16 پروان چاريکار 301000036 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت
17 پروان چاريکار 301000065 انستیتوت تخنیکی انستیتوت
18 پروان شينواري 304000038 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
19 پروان غوربند 305000089 انستیتوت معاون انجینری انستیتوت
20 پروان شيخ علي 306000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
21 پروان بگرام 308000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
22 پروان سيد خيل 313000042 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
23 میدان وردک ميدان شهر 401000021 انستیتوت کثیرالرشتوی داکترعبدالوکیل انستیتوت
24 میدان وردک ميدان شهر 401000029 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت
25 میدان وردک جلريز 402000035 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
26 میدان وردک حصه اول بهسود 403000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
27 میدان وردک مرکز بهسود 404000104 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
28 میدان وردک سيد آباد 407000068 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت
29 میدان وردک سيد آباد 407000085 لیسه مسلکی زراعت لیسه
30 میدان وردک سيد آباد 407000096 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
31 میدان وردک نرخ 408000045 لیسه مسلکی زراعت لیسه
32 میدان وردک جغتو 409000026 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
33 میدان وردک چک 410000057 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
34 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000062 انستیتوت زراعت ووترنری انستیتوت
35 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000078 لیسه مسلکی نسوان تجارت لیسه
36 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000079 انستیتوت معدن انستیتوت
37 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000091 لیسه میخانیکی لیسه
38 لوگر محمد آغه 505000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
39 لوگر ازره 508000044 لیسه مسلکی زراعت لیسه
40 غزني غزني 601000078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
41 غزني غزني 601000108 لیسه تعلیمات خاص مسلکی تعلیمات خاص
42 غزني غزني 601000110 انستیتوت تخنیکی انستیتوت
43 غزني غزني 601000111 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
44 غزني جاغوري 607000083 لیسه مسلکی زراعت لیسه
45 غزني مقر 608000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه
46 غزني ناوه 610000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
47 غزني قره باغ 613000109 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
48 غزني قره باغ 613000110 لیسه تخنیکی لیسه
49 غزني اندړ 614000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه
50 پکتيا گرديز 701000062 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
51 پکتيا گرديز 701000063 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
52 پکتيا گرديز 701000064 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت
53 پکتيا گرديز 701000065 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت
54 پکتيا گرديز 701000066 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
55 پکتيا زرمت 702000001 لیسه تخنیکی لیسه
56 پکتيا څمكني 718000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
57 پکتيا لجه احمد خيل 719000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
58 پکتيا سيد کرم 722000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه
59 پکتيا ځاځي ( آريوب) 723000063 لیسه میخانیکی لیسه
60 ننگرهار جلال آباد 801000002 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
61 ننگرهار جلال آباد 801000019 انستیتوت میخانیکی انستیتوت
62 ننگرهار جلال آباد 801000091 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
63 ننگرهار جلال آباد 801000092 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص
64 ننگرهار سرخرود 802000056 لیسه مسلکی زراعت لیسه
65 ننگرهار حصارک 803000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
66 ننگرهار خوگياني 805000072 لیسه مسلکی زراعت لیسه
67 ننگرهار چپرهار 806000044 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
68 ننگرهار پچير و اگام 807000030 لیسه مسلکی زراعت لیسه
69 ننگرهار رودات 809000051 لیسه مسلکی زراعت لیسه
70 ننگرهار نازيان 811000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
71 ننگرهار شينوار (غني خيل ) 813000036 لیسه مسلکی زراعت لیسه
72 ننگرهار مهمند دره 814000034 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
73 ننگرهار مهمند دره 814000035 انستیتوت مسلکی تجارت صلح او ازادی انستیتوت
74 ننگرهار بټي كوټ 817000049 لیسه مسلکی زراعت لیسه
75 ننگرهار کامه 818000023 لیسه مسلکی زراعت لیسه
76 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه
77 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000023 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت
78 ننگرهار بهسود 823000041 لیسه مسلکی زراعت لیسه
79 ننگرهار كوټ 825000034 لیسه مسلکی زراعت لیسه
80 لغمان مهترلام 901000057 لیسه مسلکی زراعت لیسه
81 لغمان مهترلام 901000076 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
82 لغمان مهترلام 901000077 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
83 لغمان مهترلام 901000078 لیسه تخنیکی لیسه
84 لغمان قرغه يي 902000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه
85 لغمان علينگار 903000074 لیسه مسلکی زراعت لیسه
86 لغمان دولت شاه 906000035 لیسه تخنیکی لیسه
87 لغمان عليشنگ 907000053 لیسه مسلکی زراعت لیسه
88 کنر اسعد آباد 100100018 انستیتوت مسلکی صنایع انستیتوت
89 کنر اسعد آباد 100100039 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
90 کنر مروره 100200015 لیسه مسلکی زراعت لیسه
91 کنر درهُ پيچ 101100035 لیسه مسلکی زراعت لیسه
92 کنر څوكي 101300040 لیسه تخنیکی لیسه
93 کنر نورگل 101400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
94 کنر خاص کنړ 101500061 لیسه مسلکی زراعت لیسه
95 کنر سركاڼي 101600029 لیسه مسلکی زراعت لیسه
96 کنر شيگل شلتن 101700001 لیسه تخنیکی لیسه
97 کنر (برکنړ) اسمار 101900022 لیسه مسلکی تجارت لیسه
98 بدخشان کشم 110200069 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
99 بدخشان اشکاشم 110700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
100 بدخشان بهارک 110800010 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
101 بدخشان بهارک 110800011 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
102 بدخشان راغستان 111200026 لیسه مسلکی زراعت لیسه
103 بدخشان ياوان 111500019 لیسه مسلکی زراعت لیسه
104 بدخشان درائم 111800038 لیسه مسلکی زراعت لیسه
105 بدخشان يفتل ( بالا پايان) 112300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
106 تخار تالقان 120100123 انستیتوت تخنیکی انستیتوت
107 تخار اشکمش 120300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
108 تخار فرخار 120600052 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
109 تخار رستاق 120800112 لیسه مسلکی زراعت لیسه
110 تخار خواجه غار 121200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
111 تخار دشت قلعه 121500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
112 تخار بهارک 121600054 لیسه مسلکی زراعت لیسه
113 بغلان پلخمري 130200049 انستیتوت میخانیکی انستیتوت
114 بغلان پلخمري 130200079 انستیتوت نسوان مسلکی تجارت انستیتوت
115 بغلان دهنه غوري 130300046 لیسه مسلکی زراعت لیسه
116 بغلان دوشي 130400001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
117 بغلان خنجان 130600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
118 بغلان نهرين 130900040 لیسه مسلکی زراعت لیسه
119 بغلان بغلان جديد 131200020 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
120 بغلان بغلان جديد 131200021 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
121 کندوز کندز 140100121 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
122 کندوز کندز 140100143 لیسه تخنیکی لیسه
123 کندوز کندز 140100144 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
124 کندوز کندز 140100145 لیسه مسلکی نسوان تجارت لیسه
125 کندوز امام صاحب 140200080 لیسه مسلکی زراعت لیسه
126 کندوز چهاردره 140400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
127 کندوز علي آباد 140500034 لیسه مسلکی زراعت لیسه
128 کندوز خان اباد 140600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
129 سمنگان آيبک 150100077 انستیتوت تخنیکی انستیتوت
130 سمنگان آيبک 150100078 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
131 سمنگان آيبک 150100079 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت
132 سمنگان دره صوف پائين 150400055 لیسه مسلکی زراعت لیسه
133 سمنگان خرم سارباغ 150600030 لیسه مسلکی زراعت لیسه
134 سمنگان فيروز نخچير 150800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
135 بلخ مزار شریف 160100114 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
136 بلخ مزار شریف 160100118 انستیتوت نفت گاز انستیتوت
137 بلخ مزار شریف 160100119 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
138 بلخ مزار شریف 160100145 انستیتوت تخنیکی انستیتوت
139 بلخ مزار شریف 160100146 انستیتوت اکادمی تربیه معلم مسلکی انستیتوت
140 بلخ مزار شریف 160100147 لیسه تکنالوژی کیمیاوی لیسه
141 بلخ مزار شریف 160100148 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص
142 بلخ نهرشاهي 160200001 انستیتوت ساختمانی انستیتوت
143 بلخ دولت آباد 160500030 لیسه مسلکی زراعت لیسه
144 بلخ بلخ 160600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
145 بلخ چاربولک 160700040 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
146 بلخ چمتال 160800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
147 بلخ شولگره 160900051 لیسه مسلکی زراعت لیسه
148 جوزجان شبرغان 170100001 انستیتوت تخنیکی انستیتوت
149 جوزجان شبرغان 170100043 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
150 جوزجان شبرغان 170100112 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
151 جوزجان خواجه دوکوه 170200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
152 جوزجان آقچه 170600043 لیسه مسلکی زراعت لیسه
153 جوزجان فيض آباد 170800032 لیسه مسلکی زراعت لیسه
154 فارياب ميمنه 180100029 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
155 فارياب ميمنه 180100055 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
156 فارياب المار 180300044 لیسه مسلکی زراعت لیسه
157 فارياب قيصار 180400056 لیسه مسلکی زراعت لیسه
158 فارياب دولت آباد 180900001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
159 فارياب اندخوي 181200022 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
160 فارياب قرغان 181400021 لیسه مسلکی زراعت لیسه
161 بادغيس قلعه نو 190100073 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
162 بادغيس قلعه نو 190100081 لیسه مسلکی زراعت لیسه
163 بادغيس قادس 190300085 لیسه مسلکی زراعت لیسه
164 بادغيس مرغاب 190600065 لیسه مسلکی زراعت لیسه
165 هرات هرات 200100093 انستیتوت استاد کمال الدین بهزاد انستیتوت
166 هرات هرات 200100162 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
167 هرات هرات 200100163 انستیتوت تخنیکی انستیتوت
168 هرات هرات 200100164 لیسه ناشنوايان تعلیمات خاص
169 هرات هرات 200100165 لیسه مسلکی روشندلان تعلیمات خاص
170 هرات هرات 200100207 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
171 هرات کرخ 200500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
172 هرات غوريان 200900001 لیسه تخنیکی لیسه
173 هرات اوبه 201200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
174 فراه فرا ه 210100017 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
175 فراه فرا ه 210100098 لیسه تخنیکی لیسه
176 فراه فرا ه 210100099 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
177 فراه گلستان 210300001 لیسه اداره و تجارت لیسه
178 فراه بالا بلوک 210500023 لیسه مسلکی زراعت لیسه
179 فراه اناردره 210700022 لیسه مسلکی زراعت لیسه
180 فراه پشت کوه (قلعه کاه) 210800037 لیسه مسلکی زراعت لیسه
181 فراه پشترود 211100017 لیسه مسلکی زراعت لیسه
182 نيمروز زرنج 220100033 لیسه مسلکی زراعت لیسه
183 نيمروز زرنج 220100041 لیسه تخنیکی لیسه
184 نيمروز زرنج 220100072 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
185 نيمروز زرنج 220100073 لیسه کثیرالرشتوی نسوان لیسه
186 نيمروز کنگ 220200031 لیسه مسلکی زراعت لیسه
187 نيمروز چخانسور 220400017 لیسه مسلکی زراعت لیسه
188 نيمروز خاشرود 220500021 لیسه مسلکی زراعت لیسه
189 نيمروز دلارام 220600014 لیسه مسلکی زراعت لیسه
190 هلمند لشکر گاه 230100061 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
191 هلمند لشکر گاه 230100064 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
192 هلمند لشکر گاه 230100065 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت
193 هلمند موسي قلعه 230400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
194 هلمند ناوه بارکزايي 230600022 لیسه مسلکی زراعت لیسه
195 هلمند نادعلي 230800030 لیسه مسلکی زراعت لیسه
196 هلمند نادعلي 230800031 لیسه تخنیکی لیسه
197 هلمند گرمسير (هزار جفت) 231200042 لیسه مسلکی زراعت لیسه
198 هلمند سنگين 231300018 لیسه مسلکی زراعت لیسه
199 هلمند مارجه 231500024 لیسه مسلکی زراعت لیسه
200 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800018 لیسه میخانیکی لیسه
201 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800038 لیسه مسلکی زراعت لیسه
202 کندهار کندهار 240100141 لیسه میخانیکی لیسه
203 کندهار کندهار 240100142 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
204 کندهار کندهار 240100143 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
205 کندهار کندهار 240100144 لیسه حفظ میوه لیسه
206 کندهار کندهار 240100145 لیسه مسلکی تجارت لیسه
207 کندهار دامان 240200001 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
208 کندهار شاه ولي کوټ 240300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
209 کندهار ارغنداب 240400025 لیسه مسلکی زراعت لیسه
210 کندهار ميوند 240700001 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
211 کندهار پنجوائي 240800042 لیسه تجارت لیسه
212 کندهار ژړي 241500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
213 کندهار (شورابک) دند 242000001 لیسه میخانیکی لیسه
214 زابل قلات 250100055 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
215 زابل قلات 250100056 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
216 زابل قلات 250100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص
217 زابل شاه جوي 250200036 لیسه مسلکی زراعت لیسه
218 زابل ارغنداب 250300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
219 زابل نو بهار 251000013 لیسه مسلکی زراعت لیسه
220 ارزگان ترين کوټ 260100084 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
221 ارزگان چوره 260200007 لیسه مسلکی زراعت لیسه
222 ارزگان خاص ارزکان 260300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
223 ارزگان دهراود 260500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
224 غور چغچران 270100296 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
225 غور چغچران 270100342 انستیتوت تخنیکی انستیتوت
226 غور تيوره 270500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
227 غور لعل و سرجنگل 270700080 لیسه مسلکی زراعت لیسه
228 باميان باميان 280100047 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
229 باميان باميان 280100062 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
230 باميان باميان 280100063 انستیتوت تخنیکی و مسلکی انستیتوت
231 باميان يکاولنگ 280400066 لیسه مسلکی زراعت لیسه
232 باميان پنجاب 280500050 انستیتیوت مسلکی زراعت انستیتوت
233 باميان ورس 280600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
234 پکتيکا شرن 290100018 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
235 پکتيکا شرن 290100019 لیسه مسلکی زراعت لیسه
236 پکتيکا شرن 290100027 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
237 پکتيکا ارگون 291100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه
238 پکتيکا ارگون 291100002 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
239 پکتيکا يحي خيل 291700017 لیسه مسلکی زراعت لیسه
240 پکتيکا جاني خيل 292000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
241 نورستان نورستان (پارون) 300100028 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
242 نورستان نورستان (پارون) 300100029 لیسه مسلکی زراعت لیسه
243 نورستان کامديش 300200053 لیسه مسلکی زراعت لیسه
244 نورستان نورگرام (یاننگراج) 300700035 لیسه مسلکی زراعت لیسه
245 نورستان دوآب 300800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
246 سرپل سرپل 310100107 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
247 سرپل سرپل 310100129 انستیتوت نفت وگاز انستیتوت
248 سرپل سرپل 310100130 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
249 سرپل سنچارک 310200070 لیسه مسلکی زراعت لیسه
250 سرپل سوزمه قلعه 310500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
251 سرپل صياد 310600041 لیسه تخنیکی لیسه
252 خوست متون (خوست) 320100004 انستیتوت میخانیکی انستیتوت
253 خوست متون (خوست) 320100055 انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان انستیتوت
254 خوست متون (خوست) 320100056 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
255 خوست متون (خوست) 320100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص
256 خوست متون (خوست) 320100058 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
257 خوست ځاځي ميدان 320200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
258 خوست ټني ( دره گي ) 320300036 لیسه مسلکی زراعت لیسه
259 خوست موسي خيل 320500001 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
260 خوست نادر شاه كوټ 320800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
261 خوست صبري 320900042 لیسه اقتصاد لیسه
262 پنجشير بازارک 330100019 لیسه تخنیکی شهید احمد شاه مسعود لیسه
263 پنجشير بازارک 330100022 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
264 پنجشير دره 330900001 لیسه تخنیکی لیسه
265 پنجشير شتل 331000012 لیسه تجارت لیسه
266 دايکندي نيلي 340100037 انستیتوت کثیرالرشتوی انستیتوت
267 دايکندي نيلي 340100041 انستیتوت مسلکی زراعت انستیتوت
268 دايکندي نيلي 340100043 لیسه تخنیکی لیسه
269 دايکندي کجران 340400032 لیسه مسلکی زراعت لیسه
270 دايکندي خدير 340500051 لیسه مسلکی زراعت لیسه
271 دايکندي ميرامور 340700068 لیسه مسلکی زراعت لیسه
272 دايکندي شهرستان 340900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه
273 شهر کابل کابل ناحيه 1 350100019 لیسه اداره واقتصاد جمهوريت كابل لیسه
274 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200008 انستیتوت مسلکی تجارت انستیتوت
275 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200010 انستیتوت میخانیکی انستیتوت
276 شهر کابل کابل ناحيه 2 350200028 انستیتوت تربیه معلم مسلکی انستیتوت
277 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300001 انستیتوت تکنالوژی افغان انستیتوت
278 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300015 انستیتوت ساختمانی وجیودیزی انستیتوت
279 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300016 انستیتوت ملی موسیقی انستیتوت
280 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300020 انستیتوت زراعت و وترنری انستیتوت
281 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300057 انستیتوت هنرها زیبا و صنایع انستیتوت
282 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300071 انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت
283 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300072 انستیتوت ملی پلان گذاری انستیتوت
284 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300073 انستیتوت تربیت بدنی و سپورت انستیتوت
285 شهر کابل کابل ناحيه 3 350300074 انستیتوت بایزد روشان انستیتوت
286 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600001 لیسه مسلکی نابینایان تعلیمات خاص
287 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600006 انستیتوت اداره و حسابداری انستیتوت
288 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600056 انستیتوت ملی اداره منجمنت(نیما) انستیتوت
289 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600057 انستیتوت انرژی،آب وبرق انستیتوت
290 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700001 انستيتوت اتومیخانیکی انستیتوت
291 شهر کابل کابل ناحيه 7 350700066 انستیتوت زراعتی افغان هالند انستیتوت
292 شهر کابل کابل ناحيه 8 350800056 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص
293 شهر کابل کابل ناحيه 9 350900042 انستیتوت هوانوردی انستیتوت
294 شهر کابل کابل ناحيه 10 351000007 انستیتوت اداره و حسابداری نسوان انستیتوت
295 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200017 انستیتوت کثیرالرشتوی احمدشاه بابا انستیتوت
296 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200018 انستیتوت زبان های خارجی انستیتوت
297 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200019 انستیتوت ژورنالیزم انستیتوت
298 شهر کابل کابل ناحيه 12 351200021 انستیتوت تخنیکی و مسلکی مرمر رخام انستیتوت
299 شهر کابل کابل ناحيه 13 351300045 لیسه مسلکی نسوان اداره و اقتصاد لیسه
300 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500001 لیسه ترمیم ماشین آلات ساختمانی لیسه
301 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500056 لیسه مسلکی ناشنوایان تعلیمات خاص