لست بست های کمبود و قابل اعلان سال مالی ۱۴۰۰ اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی

haroon
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۴:۲۷

Publish Date

Closing Date

 

 

شما می توانید برای ثبت نام بست های ذیل به ریاست منابع بشری اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی واقع کارته چهار جوار وزارت تحصیلات عالی برای دریافت فورم مراجعه کنید.

لست بست های کمبود و قابل اعلان سال مالی ۱۴۰۰ اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی

شماره ریاست مربوطه عنوان وطیفه بست
1 ریاست املاک و خدمات دریور  7
2 ریاست املاک و خدمات نلدوان  7
3 ریاست نصاب و تربیه معلم دریور  7
4 ریاست نصاب و تربیه معلم عضو فنی (صحاف) 7
5 ریاست امور متعلمین و محصلین معتمد جنسی و ارزاقی 7
6 انستیتیوت ملی موسیقی معتمد نقدی  7
7 انستیتوت مسلکی تجارت کابل کارگر فنی 7
8 انستیتوت مسلکی تجارت کابل کارگر فنی 7
9 لیسه مسلکی نابینایان برقی 7
10 لیسه مسلکی نابینایان معتمد نقدی و جنسی 7
11 انستیتوت انرژی و آب دریور 7
12 انستیتوت انرژی و آب معتمد جنسی 7
13 انستیتوت انرژی و آب ملا امام 7
14 ریاست امور متعلمین و محصلین کارکن خدماتی 8
15 ریاست امور متعلمین و محصلین کارکن خدماتی 8
16 ریاست امور متعلمین و محصلین کارکن خدماتی 8
17 ریاست تحقیق وتوسعه  کارکن خدماتی 8
18 انستیتوت اتومیخانیکی کابل - انستیتیوت کارکن خدماتی 8
19 انستیتوت اتومیخانیکی کابل - انستیتیوت کارکن خدماتی 8
20 انستیتوت اتومیخانیکی کابل - انستیتیوت کارکن خدماتی 8
21 انستیتوت اداره وحسابداری - انستیتیوت کارکن خدماتی 8
22 انستیتیوت تکنالوژی افغان - انستیتیوت کارکن خدماتی 8
23 انستیتیوت تکنالوژی افغان - انستیتیوت کارکن خدماتی 8
24 انستیتیوت تکنالوژی افغان - انستیتیوت کارکن خدماتی 8
25 انستیتیوت کثیرالرشتوی ناحیه 19 کارکن خدماتی 8
26 لیسه ترمیم ماشین آلات ساختمانی  کارکن خدماتی 8