اطلاعیه

haroon

اطلاعیه

به اطلاع عموم فارغان صنوف نهم مکاتب( عمومی) مرکز و ولایات رسانیده میشود که مراکز آموزشی تخنیکی ومسلکی از جمله مؤسسات آموزشی دولتی و کاملآ رایگان بوده و دارای سهولت های ذیل می‌باشند

۱- صنوف مجهز

۲-ورکشاپ ها ولابراتوار های مجهز

۳-کتابخانه

۴-لیلیه مجهز برای محصلین واجد شرایط،

این مؤسسات آموزشی برای سال ۱۳۹۹ در رشته های تخنیکی و مسلکی (برق، ترمیم موتر، ماشین افزار، اداره، حسابداری، بانکداری، اداره تشبث، زراعت، صنایع غذایی، وترنری، ساختمانی، سرکسازی، جیودیزی، انجنیری محیط زیست، صنایع چوب و نجاری، گرافیک، نقاشی، میناتوری، آبرسانی و مرکز گرمی، موسیقی، خیاطی، تربیت بدنی، فلزکاری، موسیقی و زبان های خارجی و ... ) شاگرد میپذیرد. همچنان افراد دارای معلولیت (نابینایان، ناشنوایان)  در لیسه های تعلیمات خاص از صنف اول الی صنف دوازدهم میتوانند مراجعه نمایند و برای آنها ترانسپورت نیز مدنظر گرفته می‌شود.

نوت:

 • لیسه موسیقی و لیسۀ جمهوریت فارغین صنف سوم تعلیمات عمومی را جهت ادامۀ دروس و فراغت از صنف دوازدهم می پذیرد.
 • لیسه های استاد شاگردی نیز فارغین صنف نهم تعلیمات عمومی را جهت شمولیت به دور لیسه می پذیرد.
 • همچنان انستیتوت نیما نیز در برج حمل 1399 محصلین را در رشته های Management, Accounting, ICT و زبانی انگلیسی جذب می نماید.

تسهیلات:

 1. معرفی فارغان ممتاز صنف دوازدهم جهت ادارمۀ تحصیلات عالی شان به کشور های خارجی؛
 2. فراهم نمودن زمینه اعاشه و اباته در لیله های شهر کابل و ولایات برای آن عده از شاگردانی که از ولایات دور دست شمولیت حاصل می نمایند؛
 3. شمولیت فارغین صنوف دوازدهم تعلیمات تخنیکی و مسلکی به انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی بدون شمولیت در امتحان کانکور؛
 4. ادارمۀ تحصیلات به سویه لیسانس و ماستر در پوهنتون های کاربردی تعلیمات تخنیکی و مسلکی با در نظر داشت اوسط نمرات.

علاقه مندان میتوانند از اول دلو الی اول حوت سال روان جهت اخذ فورمۀ ثبت نام با چهار قطعه عکس، کاپی تذکره، تصدیق صحی و سوابق تعلیمی به لیسه ها و یا انستیتوت های تعلیمات تخنیکی ومسلکی در سراسر کشور مراجعه نمایند.

لست مکاتب و شماره های تماس آنها

 1. لیسه اداره و اقتصاد جمهوریت، جوار شفاخانه انتانی قوای مرکز.0744272321
 2. انستیتوت مسلکی تجارت، پل باغ عمومی.0744044555
 3. انستیتوت میخانیکی، شاه دو شمشیره ولی، ناحیه 2،
 4. انستیتوت تکنالوژی افغان، جوار وزارت تحصیلات، کارته چهار. 0700062110
 5. انستیتوت ساختمانی و جیودیزی، کارته چهار کوچه بانک.
 6. انستیوت ملی موسیقی، دهبوری کوچه اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی، جوار رستورانت نصیب، 0774654767
 7. لیسه مسلکی نابینایان، دارلمان کوچه سناتوریم.
 8. انستیتوت اتومیخانیکی، چهلستون
 9. انستیتوت حسابداری نسوان، سرای غزنی0744270767
 10. انستیتوت اداره و اقتصاد، دشت برچی،
 11. لیسه ترمیم ماشین آلات ساختمانی، قصبه، 0748771113
 12. لیسه مسلکی ناشنوایان، لب جر خیرخانه
 13. انستیتوت زراعت پغمان، خواجه مسافر، 0789936725
 14. لیسه تجارت پغمان، خواجه مسافر،0798582010
 15. لیسه کثیرالرشتوی استالف، مرکز ولسوالی استالف، 0764072014
 16. انستیتوت کثیرالرشتوی قره باغ، مرکز ولسوالی قره باغ، 0744535786
 17. انستیتوت زراعت چهار آسیاب، قریه جعفر بازار چهار آسیاب، 0799708400
 18. انستیتوت کثیرالرشتوی خاکجبار، قریه خورد کابل.0799138140

برای اخذ معلومات بیشتر در مورد لیسه ها و رشته های مربوطۀ آنها می توانید با این شماره ها به تماس شوید: 0799534352     -    0786470181