فعالیت های مهم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

فعالیت های مهم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی سال (۱۴۰۲)

حمل

ثور

جوزا

سرطان

اسد

سنبله