رشته های تعلیمات تخنیکی و مسلکی

شماره رشته های فعال شماره رشته های فعال
1 زراعت عمومی 37 ترمیم موبایل
2 برق(الکتروتخنیک) 38 اګرانومی
3 محاسبه 39 هارتیکلچر
4 اداره و مدیریت 40 مالی و بانکی
5 اداره و تجارت 41 ماشین کاری
6 نفت و گاز 42 الکترونیک
7 ساختمان 43 تعلیمات عمومی و اسلامی
8 زراعت و باغداری 44 نقاشی
9 زراعت و وترنری 45 خطاطی
10 خیاطی 46 تربیت بدنی
11 اقتصاد زارعتی 47 برق صنعتی
12 تکنالوژی 48 نجاری
13 بانکداری 49 فلزکاری
14 اقتصاد و توسعه زراعتی 50 نلدوانی
15 کمپیوتر ساینس 51 نجات نبات
16 الکتروتخنیک 52 تخنیک موتر
17 تعمیرات 53 مالداری
18 ساختمانهای صنعتی و معدنی 54 پلانگذاری تعلیمی
19 برق قوی 55 انگلیسی 
20 ترمیم موتر 56 سروی
21 تکنیشن انجن 57 جیودیزی
22 شبکه 58 تأسیسات
23 ویب دیزاین 59 کدستر
24 طراحی 60 ترمیم وسایط سرک سازی
25 ګرافیک 61 انرژی قابل تجدید
26 دیتابیس 62 منابع آب
27 حسابداری 63 کنترول ترافیک فضائی
28 مهندسی 64 میناتوری
29 سرک سازی 65 بازاریابی
30 نتورک 66 تکنالوژی هوانوردی
31 ویب سایت 67 ژورنالیزم
32 ماشین 68 جنگلات و نابع طبیعی
33 ناشنوا 69 استخراج و بهره برداری از چاه
34 نابینا 70 ماشین افزار
35 معدن جامد 71 تکنالوژی سنتیز مواد غیر عضوی
36 استخراج معدن مفیده 72 وسایط نقلیه