د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هوکړه لیکونه

شماره عنوان  فایل
۱

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د محور د ښوونیزی او متشبثی  مؤسسې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۲

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د زابلی خیریه او ښونیزی  مؤسسې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۳

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د ښځو بنسټ ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۴

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د اداري اطلاحاتو ادارې ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۵

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او ابن سینا غیر انتفاعي پوهنتون ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۶

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د آزادۍ چاپ شرکت ریاست ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک

ډانلوډ
۷

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې او د محمد رضا احمدي او شریکان یی (د موټر نوښتګر) ترمنځ هوکړه لیک

ډانلوډ