د انسټیټونو او مسلکی لیسو په اړه لنډ معلومات

شماره ولایت د تعلیمی مرکز نوم نوعیت مرکز معلومات
۱ کابل میخانیکی  انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۲ کابل  تجارت انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۳ کابل  اداری او حسابداری انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۴ کابل  جمهوریت   انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۵ کابل  اوبو، انرژی او برق انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۶ کابل ساختمانی او جیودیزی انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی
۷ کابل افغان ټکنالوژی انسټیتوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک و کړی
۸ کابل اداری او حسابداری نسوان انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک و کړی
۹ کابل ټکنالوژی افغان انسټیټوټ د معلوماتو لوستلو لپاره دلته کلیک وکړی

.