د خدماتو عرضه کولو فورمې

# د فورم عنوان فورمی
1 د شهادتنامی او دیپلوم انفرادی فورمه  ډانلوډ
2 د شهادتنامی او دیپلوم جمعی فورمه ډانلوډ
3 د تخنیکي او مسلکي زده کړو  لیسو او انسټیټونو ته د نوو شاملینو فورمه ډانلوډ
4 د بیرون مرزی تعلیمی او تحصیلی اسنادو د ارزونی فورمه ډانلوډ